Respirem aire tòxic

Càpsula de Sostenibilitat. Cada any moren a Catalunya més persones a causa de la contaminació atmosfèrica que per accidents de trànsit.

El 2016 van morir a Catalunya 231 persones en accidents de trànsit i tot i que aquesta xifra és menor que la del 2015 encara ens esgarrifa. Som conscients però que la contaminació atmosfèrica causa moltes més morts a l’any?

La contaminació atmosfèrica no es veu però es respira.   Respirar un aire contaminat afecta molt negativament la nostra salut i provoca malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) confirma que cada any hi ha milions de morts prematures causades per l’aire pol·lucionat. Segons un informe de l’OMS (2016) el 2012, la contaminació atmosfèrica va ser responsable d’aproximadament 3 milions de morts prematures al món, 6.860 morts en el cas de l’estat espanyol.

Si ens fixem a casa nostra, les dades no són massa millors. L’Institut de Salut Global de Barcelona va fer una estimació centrada únicament a la ciutat de Barcelona i va concloure que la reducció dels nivells de contaminació per PM2,5 fins als nivells recomanats per l’OMS (de 16,6 μg/m³ a 10 μg/m³) evitaria anualment unes 659 morts prematures i suposaria un increment de 52 dies en l’esperança de vida dels ciutadans (Mueller et al., 2016).

PM2,5 però que vol dir? L’aire que respirem conté una barreja variable i complexa de contaminants. Són diversos els que poden afectar negativament la salut, entre ells el benzè, el benzo(a)pirè, el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), l’ozó troposfèric i les partícules en suspensió (PM). Les PM10 són partícules amb un diàmetre inferior a 10 micres i les PM2,5 inferior a 2,5 micres. Les PM10 arriben a les vies respiratòries baixes, les PM2,5 poden arribar als alvèols pulmonars i les partícules ultrafines (menors de 0,1 micres)  poden arribar a la sang. El material particulat és el contaminant atmosfèric pel que s’han evidenciat més impactes en la salut.

Segons un informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB, 2015),  l’aire de Barcelona durant l’any 2015 superava els nivells de referència de l’OMS per als contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5), benzè, benzo(a)pirè i ozó.

Quin és l’origen d’aquesta contaminació a la nostra ciutat? La principal font de la pol·lució de Barcelona són els vehicles que hi circulen i, en mesura molt inferior, les activitats industrials.

Cada dia entren a la ciutat de Barcelona més de 500.000 vehicles que després en surten, per tant diàriament en circulen més d’1 milió i la seva mitjana d’ocupació és d’1,18 persones/vehicle. Barcelona s’ha convertit en la ciutat europea amb més densitat de vehicles per km2 (5.582 cotxes/km2), més del doble que Madrid o València i més del triple que capitals com Londres, Paris, Berlín o Amsterdam.  Això fa que actualment ens trobem entre les 5 ciutats més contaminades d’Europa.

L’aire net és un dret i és un benefici molt important per la salut, per tant cal combatre la contaminació atmosfèrica que patim.

Per combatre-la però, no n’hi ha prou amb tenir un bon transport públic.  L’única via realment efectiva és reduir el nombre de vehicles que entren, surten i circulen per la ciutat i, alhora, garantir que aquests cotxes contaminin com menys millor. El vehicle privat ocupa el 60-70% de l’espai públic comptant els carrils de circulació i els aparcaments en superfície i això és massa. Cal tornar l’espai públic als vianants, al transport públic en superfície i  a la bicicleta.

Tal com afirma La Plataforma per la Qualitat de l’Aire en el seu informe Menys Cotxes, Més Salut, més de 230 ciutats europees venen aplicant mesures per reduir el trànsit privat amb resultats satisfactoris: el Peatge de Congestió i la creació d’una Zona de Baixa Emissió. De moment Barcelona preveu la creació d’una Zona de Baixa Emissió a partir del desembre de 2017  i altres mesures que estan contemplades en la Mesura de Govern Contra la Contaminació Atmosfèrica.

L’aplicació d’aquestes mesures ha d’anar acompanyada d’una acció comunicativa potent prèvia i les exempcions que cal contemplar (com poden ser les persones amb mobilitat reduïda, els serveis col·lectius com el taxi i els busos i serveis especials com les ambulàncies i els serveis funeraris), a més de potenciar el bon sistema de transport públic que tenim i multiplicar la seva capacitat actual per donar un servei competitiu amb inversions moderades.

En definitiva, s’ha de potenciar des de l’administració una  mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient que permeti a la ciutadania continuar funcionant i no deixar la solució a la decisió individual.

 

Per on començar:

  • Mou-te a peu o en bici i aprofita els carres amb menys trànsit
  • Gaudeix del barri, dels espais verds i del comerç de proximitat
  • Fes exercici en les hores i llocs de menys intensitat de trànsit
  • Opta pel transport públic en lloc del privat
  • Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina’l amb el transport públic
  • Dóna suport a Campanyes com Menys Cotxes Més Salut
  • Informa’t de l’ozó troposfèric que respires amb el CaptorAIR

 

Pots consultar més notícies d’actualitat sobre sostenibilitat a La Fàbrica del Sol.

Attachments