Valoració Exposició Una mirada (o dues) a la realitat de la crisi climàtica

12345
Valoreu el vostre grau de satisfacció respecte les expectatives inicials *
Els continguts han sigut entenedors? *
El format i els materials usats us han semblat adequats? *
Després de veure l'exposició, en quina mesura modificareu alguns dels vostres hàbits quotidians? *