Informació administrativa

Convenis i encàrrecs de gestió vigents

En aquest apartat hi trobareu els convenis i encàrrecs de gestió vigents signats pel Consorci de Biblioteques de Barcelona amb altres entitats públiques i privades, i hi podreu consultar, entre d'altres, les dades relatives a l'objecte, l'import, els participants i la vigència.

El Consorci de Biblioteques publica les licitacions en curs en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona. El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona, publica trimestralment a la web de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb tot el sector públic municipal, el resum de transferències i subvencions atorgades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona.