Formació d'usuaris

La formació d'usuaris és un servei de visites i d'activitats que la biblioteca organitza per a grups i col·lectius que ho sol·licitin. Té com a finalitat ensenyar a utilitzar la biblioteca i els seus recursos i fomentar l'aprenentatge continuat.

  • Formació adreçada a escoles bressol i centres d'ensenyament de primària:
    es presenta la biblioteca de forma dinàmica, amb sessions que animen a la descoberta i al gust per la lectura. Les sessions estan adaptades al nivell de coneixements de les diverses etapes i a les necessitats particulars del grup-classe.
    També s'adapta la visita als suggeriments dels mestres sobre els temes que volen treballar més a fons: la lectura i les recomanacions de llibres, sobre temes que es treballen a l'aula o temes transversals.
  • Formació adreçada a alumnes d'ESO, batxillerat, de cicles formatius o per a altres centres de formació de joves o d'adults: sessions destinades a donar suport als alumnes en l'elaboració dels treball de síntesi, de recerca i acadèmics. Es pretén proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per localitzar, tractar i fer ús de la informació de forma eficaç, conèixer les diverses fonts d'informació i fomentar l'autonomia en la cerca d'informació per internet. Els continguts de les visites poden variar en funció de les temàtiques de treball a l'aula i de les necessitats i els interessos dels grups.
  • Formació adreçada a centres d'educació especial: visites a mida, en funció de les especificitats del grup, amb material pertinent i la possibilitat d'incorporar els dispositius per a l'accessibilitat a les tecnologies de la informació.
  • Formació adreçada a entitats, associacions grups culturals i altres organitzacions: l'objectiu és aconseguir que els usuaris coneguin el funcionament general de la biblioteca, tot allò que poden trobar i com fer-ne un ús autònom.

La durada aproximada de les visites és d'un mínim d'una hora i un màxim de dues. Es demana la col·laboració i la implicació del professorat i la motivació de l'alumnat.

Cal concertar la data i l'horari amb la biblioteca amb antelació. Per a més informació: