Horaris comercials

Informació sobre la normativa d'horaris comercials

Les competències en matèria de regulació d’horaris comercials estan atribuïdes actualment, pel que fa a Catalunya, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat regula els horaris comercials mitjançant la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, en el seu títol IV.

 

Zona turística d'obertura comercial

Per Resolució de la Directora General de Comerç de la Generalitat de 25 d’abril de 2016 s’aprova la sol·licitud d’aquest Ajuntament de modificar la Resolució de 10 de juliol de 2014, per la qual es qualifiquen diverses zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques a efectes d’horaris comercials.

Els establiments comercials ubicats a la zona qualificada com a turística podran obrir els diumenges, en la franja horària compresa entre les 12 h i les 20 hores, en els períodes compresos entre els dies 5 i 24 de maig, ambdós inclosos, i entre els dies 1 i 14 d’octubre, ambdós inclosos.

Els carrers que són fronterers s'inclouen compreses les dues voreres.

Zones del terme municipal de Barcelona qualificades com a turístiques, a efectes d'horaris comercials

 

Calendari d'obertura comercial a la ciutat de Barcelona per l'any 2020

Calendari d'obertura comercial a la ciutat de Barcelona per l'any 2020

Autoritzacions per a la modificació de la franja horària comercial per a esdeveniments puntuals

De manera excepcional, amb motiu de la celebració d'esdeveniments lúdics, culturals, festius, etc., a sol·licitud motivada de l'Ajuntament i prèvia autorització de la Direcció General Comerç de la Generalitat, és possible l’ampliació de l’horari comercial més enllà de l’horari establert, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2017, 1 d’agost, de Comerç, Serveis i Fires.

 

Normativa municipal

Per raons d’ordre públic, els ajuntaments poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general, amb la corresponent comunicació a la Direcció General de Comerç.

A Barcelona, aquesta regulació es troba en els districtes següents:

Altres regulacions: Decret mercat de marxants

  

Publicitat de l'horari comercial

Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible per al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.

Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis, com per exemple perruqueries, centres d’estètica, bugaderies, locutoris, etc., estan exclosos de les limitacions en matèria d’horaris comercials.