Àmbit d'actuació

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els Consells Educatius Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

Atesa aquesta singularitat, els Consells Educatius Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

Compartiu aquest contingut