Competències

Col left

Competències del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) i dels Consells Educatius Municipals de Districte (CEMD)

Funció consultiva

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona, de conformitat amb la normativa aplicable ha de ser consultat per l'Administració Educativa , per l'Ajuntament i pel Consorci d'Educació de Barcelona sobre les qüestions següents:

 • Els Convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Educació i les institucions i els organismes educatius que afecten l'educació dins de l'àmbit del municipi.
 • ​Les actuacions i les normes que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament del centres docents.
 • Els serveis educatius i altres serveis i prestacions en el territori relacionades amb l'educació
 • Les actuacions respecte a l'escolarització.
 • La programació relativa a la creació i a la distribució territorial dels centres docents dels centres docents dels nivells educatius no universitaris. L'emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal.
 • Les normes específiques sobre construccions i equipaments escolars de la ciutat.
 • Les prioritats en els programes i les actuacions que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.
 • El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a l'adaptació de la programació al medi.
 • Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

El Consell Educatiu Municipal pot ser consultat per l'Administració Educativa , l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona en aspectes no regulats.

Demanda d'informació específica

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona podrà demanar informació a l'Administració Educativa, a l'Ajuntament i al Consorci d'Educació sobre les qüestions següents:

 • La determinació específica dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir dins el municipi amb l'objectiu d'aconseguir l'accés de tota la ciutadania a nivells educatius que els permeti la seva realització personal i social.
 • ​La planificació i el desenvolupament d'accions compensatòries respecte les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumne, així com, de les disminucions físiques psíquiques i sensorials, en el marc d'una educació respectuosa de la diversitat.
 • Els criteris sobre la dotació de pressupostos i de plantilles dels centres del Municipi.
 • Els plans d'innovació, de renovació i de formació que promoguin la millora de qualitat educativa de l'escola.

Demanda d'informació general

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona podrà demanar informació, de conformitat amb l'article 18 de la Llei del Consells Escolars, a l'Ajuntament i a l'Administració Educativa i al Consorci d'Educació sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d'actuació.

Funció assessora

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona exerceix llur funció assessora de conformitat amb l'article 19 de la Llei dels Consells Escolars, davant l'Ajuntament, el Departament d'Educació de la Generalitat i el Consorci d'Educació i pot elevar informes i propostes a aquestes Administracions i al Consell Escolar de Catalunya sobre qüestions relacionades amb llur competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.

Col right

Compartiu aquest contingut