Presentació

Col left

El Consell Escolar Municipal de Barcelona i els Consells Escolars Municipals de Districte

El CEMB, és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d'Educació i per l'Ajuntament de Barcelona.

Atesa la singularitat del municipi, el CEMB ha d'actuar des de les tres vessants que li corresponen: en tant que municipal –en matèria de política municipal tant general com específica d'educació-, com a territorial- atès que es dota de les funcions i competències que estan establertes respecte els consells escolars territorials, singularment la programació relativa a la creació i distribució dels centres, les normes sobre construccions i equipaments escolars i els serveis educatius i altres prestacions relacionades amb ensenyament - i com a òrgan de consulta i participació del Consorci d'Educació de Barcelona -atès que actua en les matèries que són pròpies del Consorci.

Els presidents o presidentes dels deu Consells Escolars Municipals de Districte –CEMD- són membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona. Aquest és un aspecte rellevant d'acord amb l'organització territorial de Barcelona que té les competències descentralitzades en els districtes, atès que aporta al CEMB la presència plural del territori que és un element essencial per tenir una visió de conjunt de la ciutat.

El CEMB és la representació institucional de la xarxa participativa de la comunitat educativa no universitaria present a la ciutat de Barcelona i alhora organisme de participació.

El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives, va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El gener de 2017 es va presentar, en la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura de govern Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. Aquesta mesura pretén dotar al CEMB d’una visió de l’educació que vagi més enllà de l’àmbit purament escolar, per entendre l’educació en la seva integritat, al llarg de tota la vida, i integrant tots els actors que participen en la comunitat educativa de la ciutat.

Tot desenvolupant aquesta mesura, s’ha plantejar la modernització de la normativa que regeix el CEMB. La sessió plenària celebrada el 18 de juliol de 2017 va aprovar un nou Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, amb la intenció d’actualitzar les seves metodologies de treball i fer més àgil i efectiva la participació de la comunitat educativa de la ciutat.

Vint-i-nou anys després de la constitució del CEMB, el Consell Plenari municipal, en sessió del 23 de març de 2018, va aprovar un nou Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, que adapta la normativa bàsica que regula el Consell a la seva evolució i a les noves necessitats i requeriments de la comunitat educativa.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

Atesa aquesta singularitat, els Consells Escolars Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa a través de:

 • Plenari: es reuneix ordinàriament com a mínim un cop cada trimestre escolar i extraordinàriament segons preveu el reglament.
 • Comissió Permanent: ordinàriament, abans de cada plenari ordinari; de manera extraordinària segons preveu el reglament.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball de CEMB. Els membres que ho desitgen s’adscriuen a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. Excepte una, les comissions de treball no tenen caràcter permanent, sinó que es creen i es clausuren en funció de les necessitats i interessos del CEMB, tenint així un caràcter eminentment pràctic. Actualment disposem de les següents comissions:

 • Comissió de Treball de Seguiment del Projecte Educatiu de Ciutat (permanent).
 • Comissió de Mapa Escolar i Escolarització
 • Comissió de Participació
 • Comissió d’Innovació Educativa
 • Comissió de Formació Professional
 • Comissió de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió.
Col right
Documents d'interès

El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives, va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El gener de 2017 es va presentar, en la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura de govern Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. Aquesta mesura pretén dotar al CEMB d’una visió de l’educació que vagi més enllà de l’àmbit purament escolar, per entendre l’educació en la seva integritat, al llarg de tota la vida, i integrant tots els actors que participen en la comunitat educativa de la ciutat.

Tot desenvolupant aquesta mesura, s’ha plantejar la modernització de la normativa que regeix el CEMB. La sessió plenària celebrada el 18 de juliol de 2017 va aprovar un nou Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, amb la intenció d’actualitzar les seves metodologies de treball i fer més àgil i efectiva la participació de la comunitat educativa de la ciutat.

Vint-i-nou anys després de la constitució del CEMB, el Consell Plenari municipal, en sessió del 23 de març de 2018, va aprovar un nou Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, que adapta la normativa bàsica que regula el Consell a la seva evolució i a les noves necessitats i requeriments de la comunitat educativa.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

Atesa aquesta singularitat, els Consells Escolars Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa a través de:

 • Plenari: es reuneix ordinàriament com a mínim un cop cada trimestre escolar i extraordinàriament segons preveu el reglament.
 • Comissió Permanent: ordinàriament, abans de cada plenari ordinari; de manera extraordinària segons preveu el reglament.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball de CEMB. Els membres que ho desitgen s’adscriuen a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. Excepte una, les comissions de treball no tenen caràcter permanent, sinó que es creen i es clausuren en funció de les necessitats i interessos del CEMB, tenint així un caràcter eminentment pràctic. Actualment disposem de les següents comissions:

 • Comissió de Treball de Seguiment del Projecte Educatiu de Ciutat (permanent).
 • Comissió de Mapa Escolar i Escolarització
 • Comissió de Participació
 • Comissió d’Innovació Educativa
 • Comissió de Formació Professional
 • Comissió de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió.

Compartiu aquest contingut