Presentació

Col left

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona i els consells educatius municipals de districte

Els consells escolars responen a l’aspiració ciutadana d’expressar i fer operant l’interès per l’educació, mitjançant la participació de tots els sectors educatius.

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) té una singularitat especial, ja que actua com a organisme consultiu municipal respecte a l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació, i té caràcter territorial respecte al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Consorci d’Educació de Barcelona.

La competència obligatòria del CEMB i dels deu consells educatius municipals de districte (CEMD) se centra en la funció consultiva, assessora i de demanda d’informació, i en el fet de dotar tots els consells de centre de la ciutat de Barcelona del representant municipal a cadascun dels seus consells.

Després de 30 anys de funcionament com a organisme de participació de la comunitat educativa de la ciutat, cal que aquest s’adapti a una ciutat cada cop més plural, diversa, oberta i participativa i que esdevingui un òrgan de diàleg, debat i intercanvi amb la comunitat educativa sobre les polítiques educatives de la ciutat.

El nou Consell ha de superar l’àmbit escolar i reconèixer l’esperit educador de la ciutat, de les entitats, de l’espai públic i de la multiplicitat d’ofertes culturals, esportives, artístiques i de lleure.

Arran d’aquest nou paper del CEMB en el context del Projecte educatiu de ciutat (PEC), el Govern municipal va presentar a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del febrer del 2016 la mesura de govern “Impuls al Projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica”. I per concretar les actuacions i organitzar-ne el desplegament, el 17 de gener de 2017 es va presentar a la comissió de Drets Socials la mesura de govern “Consell Escolar Municipal de Barcelona, Consell Educatiu de Ciutat”.

Aquesta mesura de govern planteja el nou enfocament que el Govern de la ciutat vol donar al CEMB i als CEMD, els mecanismes per potenciar-ne les activitats i el seu paper com a agents definidors de les polítiques públiques en educació i de canalització de la participació i l’apoderament de la comunitat educativa.

És per aquest motiu que, com a organisme de participació de la comunitat educativa de la ciutat i veritable fòrum de debat, de seguiment i de coproducció de les polítiques educatives de Barcelona, d’ara endavant el CEMB esdevindrà el Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives, va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El gener de 2017 es va presentar, en la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura de govern Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. Aquesta mesura pretén dotar al CEMB d’una visió de l’educació que vagi més enllà de l’àmbit purament escolar, per entendre l’educació en la seva integritat, al llarg de tota la vida, i integrant tots els actors que participen en la comunitat educativa de la ciutat.

Tot desenvolupant aquesta mesura, s’ha plantejar la modernització de la normativa que regeix el CEMB. La sessió plenària celebrada el 18 de juliol de 2017 va aprovar un nou Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, amb la intenció d’actualitzar les seves metodologies de treball i fer més àgil i efectiva la participació de la comunitat educativa de la ciutat.

Vint-i-nou anys després de la constitució del CEMB, el Consell Plenari municipal, en sessió del 23 de març de 2018, va aprovar un nou Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, que adapta la normativa bàsica que regula el Consell a la seva evolució i a les noves necessitats i requeriments de la comunitat educativa.

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els Consells Educatius Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

Atesa aquesta singularitat, els Consells Educatius Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa a través de:

  • Plenari: es reuneix ordinàriament com a mínim un cop cada trimestre escolar i extraordinàriament segons preveu el reglament.
  • Comissió Permanent: ordinàriament, abans de cada plenari ordinari; de manera extraordinària segons preveu el reglament.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball de CEMB. Els membres que ho desitgen s’adscriuen a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. Excepte una, les comissions de treball no tenen caràcter permanent, sinó que es creen i es clausuren en funció de les necessitats i interessos del CEMB, tenint així un caràcter eminentment pràctic.

Col right
Documents d'interès

El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unànime de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal i dels deu Consells Escolars de Districte.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de Barcelona, disposa que el Consell Escolar Municipal de Barcelona, pel que fa al funcionament i a les competències, es regeixi per l'ordenament aplicable als consells escolars territorials i estableix per als Consells Escolars de Districte l'ordenament aplicable als consells escolars municipals.

El Decret 84/2002, de 5 de febrer de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona estableix en la disposició addicional segona la consulta al Consell Escolar Municipal de Barcelona en les matèries que li són pròpies.

Per tal d'atendre la singularitat del Consell Escolar Municipal de Barcelona, la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscal i administratives, va modificar la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars per reconèixer la composició especifica d'aquest Consell. El Decret 20/2005, de 8 de febrer determina la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

El gener de 2017 es va presentar, en la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, la mesura de govern Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. Aquesta mesura pretén dotar al CEMB d’una visió de l’educació que vagi més enllà de l’àmbit purament escolar, per entendre l’educació en la seva integritat, al llarg de tota la vida, i integrant tots els actors que participen en la comunitat educativa de la ciutat.

Tot desenvolupant aquesta mesura, s’ha plantejar la modernització de la normativa que regeix el CEMB. La sessió plenària celebrada el 18 de juliol de 2017 va aprovar un nou Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, amb la intenció d’actualitzar les seves metodologies de treball i fer més àgil i efectiva la participació de la comunitat educativa de la ciutat.

Vint-i-nou anys després de la constitució del CEMB, el Consell Plenari municipal, en sessió del 23 de març de 2018, va aprovar un nou Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte, que adapta la normativa bàsica que regula el Consell a la seva evolució i a les noves necessitats i requeriments de la comunitat educativa.

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona, atesa la singularitat del municipi i la normativa aplicable actua com a consell escolar municipal, consell escolar territorial i com a òrgan de participació i consulta del Consorci d'Educació de Barcelona.

Els Consells Educatius Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els Districtes Municipals.

Atesa aquesta singularitat, els Consells Educatius Municipals de Districte coordinaran les seves actuacions amb el Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa a través de:

  • Plenari: es reuneix ordinàriament com a mínim un cop cada trimestre escolar i extraordinàriament segons preveu el reglament.
  • Comissió Permanent: ordinàriament, abans de cada plenari ordinari; de manera extraordinària segons preveu el reglament.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball de CEMB. Els membres que ho desitgen s’adscriuen a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. Excepte una, les comissions de treball no tenen caràcter permanent, sinó que es creen i es clausuren en funció de les necessitats i interessos del CEMB, tenint així un caràcter eminentment pràctic.

Compartiu aquest contingut