El Plenari del CFPB aprova un informe de propostes per reduir l’abandonament educatiu

El Consell Municipal de la Formació Professional de Barcelona (CFPB) va aprovar, per unanimitat, l’informe del grup de treball sobre plena continuïtat formativa en l’etapa 16-18 i reducció de l’abandonament educatiu. L’aprovació es va fer en el marc de la celebració de la seva comissió plenària aquest 23 de novembre de 2022 a l’Institut Bonanova, centre públic de referència de la família professional sanitària.

L’informe de la comissió de treball posa en relleu l’existència d’abandonament educatiu a l’etapa postobligatòria, i molt especialment en els cicles formatius de grau mitjà, un àmbit poc estudiat.

El document no només ofereix una diagnosi sobre la problemàtica, sinó que, a més, presenta una vintena de propostes de treball a partir de tres grans àmbits: en primer lloc, l’estratègia de política local, que inclou l’abordatge del fenomen de l’AEP des de la perspectiva multinivell i territorial (de districtes), la coordinació de serveis tenint en compte la multifactorialitat del fenomen, i la traçabilitat, seguiment i acompanyament dels i les joves que es troben en situació d’AEP dins i fora del sistema educatiu.

En segon lloc, les trajectòries de continuïtat formativa, àmbit que inclou la planificació de l’oferta educativa, la informació i l’orientació precoç, continuada i sistèmica amb els recursos necessaris, i la necessitat de definir les polítiques tenint en compte les desigualtats educatives que pateixen els adolescents i joves més vulnerables. I en tercer lloc, la millora de l’experiència educativa, que inclou aspectes pedagògics i metodologies per afavorir els vincles educatius i la personalització dels aprenentatges.

El Consell va posar en relleu que és incomprensible que la lluita contra l’abandonament no sigui una política educativa prioritària. I que, malgrat que les xifres d’abandonament s’han reduït, encara s’està a la cua d’Europa, i és un dels reptes principals del sistema educatiu, pel qual cal desplegar polítiques decidides per reduir-lo.

En el marc del plenari també es va escollir la Federació d’Associacions de Famílies o de Mares i Pares d’Alumnes d’educació secundària i dels centres educatius no universitaris sufragats amb fons públics per representar el CFPB al Consell de Ciutat.

Compartiu aquest contingut