Organització i comissions de treball

El Consell Escolar Municipal de Barcelona treballa a través de:

  • Plenari: es reuneix ordinàriament com a mínim un cop cada trimestre escolar i extraordinàriament segons preveu el reglament.
  • Comissió Permanent: ordinàriament, abans de cada plenari ordinari; de manera extraordinària segons preveu el reglament.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball de CEMB. Els membres que ho desitgen s’adscriuen a les comissions de treball en funció del seu interès i disponibilitat. Excepte una, les comissions de treball no tenen caràcter permanent, sinó que es creen i es clausuren en funció de les necessitats i interessos del CEMB, tenint així un caràcter eminentment pràctic. Actualment disposem de les següents comissions:

  • Comissió de Treball de Seguiment del Projecte Educatiu de Ciutat (permanent).
  • Comissió de Mapa Escolar i Escolarització
  • Comissió de Participació
  • Comissió d’Innovació Educativa
  • Comissió de Formació Professional
  • Comissió de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió.

Compartiu aquest contingut