Barcelona participa en la definició del model de desplegament del 5G

Barcelona participa en la definició del model de desplegament del 5G

S’ha volgut desenvolupar el concepte d’operador neutre des d’una perspectiva de ciutat i contribuir en eliminar la fractura digital actual.

El projecte 5GCity, projecte europeu on l’Ajuntament de Barcelona hi ha participat a través de l’Institut Municipal d’Informàtica i betevé, el mitjà de comunicació públic de Barcelona, tenia el repte de desenvolupar el concepte d’operador neutre des d’una perspectiva de ciutat i contribuir a eliminar la fractura digital actual.

Actualment, a la ciutat de Barcelona hi ha un gran nombre d’antenes diversificades per diferents operadors que suposen un impacte ambiental. Amb la participació en aquest projecte, s’han realitzat unes proves de camp per poder crear un model de desplegament TIC en el model de Superilles que sigui sostenible i social i, en especial, particularitzat per tecnologia 5G que normalitzi i redueixi el número d’antenes permeten la compartició entre operadors.

Un dels compromisos ha estat democratitzar l’accés a les infraestructures de xarxa mòbil que avui dia estan limitades pels operadors mòbils, de manera que facilitin la figura de l’operador neutre, on si el cost de la xarxa mòbil és prou reduït, qualsevol administració pública podrà actuar com a operador d’infraestructura i obtenir una posició de neutralitat davant els operadors tradicionals.

La Superilla del Poble Nou ha estat un dels espais de proves d’aquest projecte i s’han instal·lat diferents equips a les columnes multifunció, on posteriorment s’han implementat casos d’ús tenint en compte: el mobiliari urbà, les restriccions d’energia, d’interferències i de trànsit, la integració de l’Edge Computing i condicionat al RD 1066/2001 referit a les restriccions de RF en estacions de telefonia mòbil.
S’ha pogut comprovar que els equips que s’han utilitzat en aquest projecte fan servir entre 38 i 195 vegades inferior al nivell d’exposició reglamentat. Tot això, incrementant la qualitat del servei perquè s’obté una relació senyal-soroll superior a la telefonia actual. Com a conseqüència, s’obté més velocitat de dades i número de persones usuàries.

L’Edge Computing redueix les necessitats de latència i ajuda millorar els efectes anteriors. Tot i així, és necessària la regulació sobre la planificació de freqüències i la ubicació d’aquestes en la futura tecnologia 5G.

L’escenari multioperador 5G necessita infraestructures comunes per funcionar i competir per igual. El projecte europeu 5GCity ha desenvolupat, integrat i validat la plataforma d’allotjament neutre a tres ciutats, Barcelona, Bristol i Lucca, amb un model urbanístic basat en Superilles que inclou infraestructures TIC i operacions de manteniment en sis casos d’ús.

El passat mes de juliol es va realitzar una prova de la connexió prèvia i transmissió de senyal de vídeo utilitzant la xarxa de la tecnologia 5G, del projecte 5Gcity, on s’enviava la transmissió en directa a la central de betevé. Es va retransmetre a través d’una unitat mòbil, juntament amb les unitats fixes que hi ha actualment a la sala, realitzant el processat i la producció de la informació  sota el control remot dels operadors de betevé.

L’IMI va proveir l’enginyeria i la infraestructura per poder desenvolupar aquesta prova. La finalitat era poder realitzar les tasques de pre-producció de vídeo al carrer, i d’aquesta manera reduir l’ample de banda i millorar el temps de resposta dels serveis multimèdia.

El projecte 5GCity ha proporcionat també les bases per un banc de proves 5G a tota la ciutat, que forma part de la iniciativa 5GBarcelona. El model de negoci d’allotjament neutre establert en restriccions d’infraestructura del projecte 5GCity permet planificar regulacions potencials en desplegament de xarxes 5G.

 

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital