5GCity

Marc de referència

Actualment, a la ciutat de Barcelona hi ha un gran nombre d’antenes diversificades per diferents operadors, les quals tenen un impacte ambiental i un augment d’Infraestructures. Amb 5GCity, projecte europeu on l’Ajuntament de Barcelona hi participa i es lidera a través de l’IMI, el que es vol aconseguir és estandarditzar aquestes antenes i aconseguir que una entitat pública pugui fer d’Operador Neutre amb el desplegament de la nova tecnologia 5G en el futur.

Descripció

L'objectiu del projecte 5GCity és, partint de la infraestructura construïda pel projecte europeu FLAME (Facliity Large-Scale Adaptative Media Experimentation), millorar la infraestructura fins a tenir la possibilitat de desplegar a la ciutat de Barcelona tecnologies de comunicació mòbil low cost controlades per softwares independents de l’operador , base de futures xarxes 5G, creant el concepte d’Operador Neutre.

Amb el projecte 5G City es vol democratitzar l’accés a les infraestructures de xarxa mòbil que avui dia estan limitades pels operadors mòbils, de manera que facilitin la figura del Operador Neutre, on si el cost (CAPEX/OPEX) de la xarxa mòbil és prou reduït, l'Administració Pública pot actuar com a operador d’infraestructura i obtenir una posició de força davant els operadors mòbils tradicionals.

 

 

5GCity
Video

Back to top