Procediment de licitació dels contractes basats

Meses de contractació

Per als contractes basats amb un import de licitació (IVA exclòs) major de 50.000€ es constitueix una mesa de contractació. La resta de contractes tenen un òrgan avaluador.

 • Quan hi ha un òrgan avaluador a l’oferta només hi ha un sobre i l’obertura d’ofertes no és pública. Una vegada és realitzada la valoració de les ofertes, es publica a la plataforma de contractació un informe amb la valoració. Els licitadors no coneixen qui s’ha presentat al basat fins a la publicació d’aquest informe.
 • En funció del tipus de criteris d’avaluació hi ha una o dues meses de contractació:
  • Sobre AC per criteris 100% automàtics => 1 mesa
  • Sobre AB + Sobre C => proposta d’adjudicació => 2 meses

L’única mesa que és pública és la que conté l’oferta econòmica i la de criteris automàtics => Sobre AC/Sobre C

En aquest esquema es mostren els tres models de valoració segons l’import del contracte:

Meses de contractació

 

Publicació de la licitació dels contractes basats

Les invitacions per als basats s’envien a través de la plataforma de licitació a les adreces de contacte que s’han indicat en el registre de la plataforma de contractació.

La plataforma només permet l’enviament de la invitació a una única adreça electrònica de contacte. Una vegada es rep la invitació, es poden inscriure a la licitació altres membres de l’empresa (representants amb signatura i sense).

Les licitacions dels contractes basats són visibles des de la plataforma de contractació: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica

A la plataforma es publicarà la següent documentació per a cada basat:

 • Informe tècnic necessitat Basat
 • Incoació Basat
 • Decret A Basat
 • Plec Tècnic Basat
 • Condicions Administratives Basat
 • Annexos Condicions Administratives (en format Word per poder complimentar)
 • Plac Adm acord marc (SICE ens obliga a penjar-lo si no no el posaríem perquè les empreses ja el tenen per quadruplicat)
 • Dubtes incompatibilitat (si fos necessari)

També es publicarà qualsevol avís que hi hagi en relació amb la licitació.

Cal inscriure’s a la licitació del contracte basat i designar les adreces electròniques per rebre notificacions i avisos.

 

Terminis de presentació d’ofertes

En funció dels criteris d’adjudicació del contracte basat,i per tant de la complexitat de l’oferta a presentar,es deix com a mínim el següent termini per a la presentació d’ofertes:

Terminis de presentació d'ofertes

 

Els proveïdors poden demanar ampliació del termini de presentació d’ofertes i és potestat de l’òrgan de contractació ampliar-ho o no.

Per demanar l’ampliació de termini cal adreçar un correu electrònic a imi_gestio_contractacio@bcn.cat en còpia l’adreça electrònica de referència per a les consultes sobre la licitació que s’hagi indicat en el plec anteriorment. En el cas que s’ampliï el termini es comunicarà a través d’una nota informativa a la plataforma de licitació i addicionalment per correu electrònic a les persones responsables de les empreses homologades en aquell lot.

 

 

Back to top