Acord Marc per al desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona

Introducció

L’IMI va endegar l’any 2018 un procés de preparació d’un acord marc per al desenvolupament de projectes TIC. Durant el 2019 es va iniciar el procés de selecció d’empreses, mitjançant un procés de licitació oberta en la que van participar més de 109 empreses. A finals de 2020 es van començar a formalitzar els primers lots d’aquesta homologació.

Són objecte d’aquest Acord Marc els treballs de consultoria, tant tecnològica com estratègica, el desenvolupament i evolució d’aplicacions, així com altres serveis de suport a l’execució de projectes que siguin impulsats tant per part de l’IMI com d’altres organismes de l’Ajuntament de Barcelona adscrits a l’Acord Marc.

Amb la implantació de l’Acord Marc, s’espera obtenir la racionalització del procés de contractació i reducció del temps necessari en els processos de contractació de projectes TIC.

Dades clau de l’acord marc

ABAST – Projectes TIC < 800.000 € (excloent projectes d’infraestructura i manteniment d’aplicacions).

ÀMBIT D’APLICABILITAT – Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms

DURADA – 2 anys + 2 pròrrogues d’un any

ESTRUCTURA – 7 lots (un amb sublots) agrupats en 3 categories (consultoria, construcció, gestió)

PROVEÏDORS A SELECCIONAR – 8 proveïdors per Lot

TRANSPARÈNCIA – Seguiment del procés global de l’Acord Marc i publicació al portal del perfil del contractant dels proveïdors adjudicataris dels contractes basats

 

Estructura de Lots

A efectes de selecció de proveïdors, l’Acord Marc es divideix en tres agrupacions de Lots i en 8 Lots i sublots diferents.

AGRUPACIÓ DE LOTS DE CONSULTORIA

 • Lot 1: Consultoria Estratègica i de Processos TIC (Consultoria estratègica, d’organització i processos, i d’avantprojectes)
 • Lot 2: Consultoria Tecnològica

AGRUPACIÓ DE LOTS DE CONSTRUCCIÓ

 • Lot 3: J2EE
 • Lot 4: SAP
 • Lot 5: Data Analytics
 • Lot 6 PYTHON, que es divideix en dos sublots:
  • Sublot 1 (Sistemes d’informació)
  • Sublot 2 (Aplicacions)

AGRUPACIÓ DE LOT DE GESTIÓ

 • Lot 7: Oficina Tècnica

 

 

Informació rellevant per als proveïdors homologats

Funcionament de l’acord marc

En aquest apartat es detallen alguns dels aspectes més rellevants en relació al funcionament de l’acord marc.

 

FAQS

 

Els perfils s’han de fer servir als contractes basats amb el mateix rol amb què han estat adscrits a l’acord marc. No obstant, es poden fer servir perfils adscrits en un altre rol si:

 • Compleixen la solvència i les millores criteris valoració
 • El perfil amb el que es substitueixi tingui una tarifa superior al perfil requerit

Només en algunes licitacions, quan així ho indiqui el document de condicions administratives del contracte basat, es podrà oferir com a millora la incorporació a l’equip de treball de perfils no adscrits a l’acord marc. La incorporació d’aquests perfils i la dedicació que se n’ofereixi, podrà anar en detriment de la dedicació de l’equip inicialment previst en el plec, tot i respectant la dedicació mínima dels perfils requerida.

Es poden fer servir perfils adscrits en un altre rol si:

 • Compleixen la solvència i les millores criteris valoració
 • El perfil amb el que es substitueixi tingui una tarifa superior al perfil requerit

En algunes licitacions, quan així ho indiqui el document de condicions administratives del contracte basat, es podrà oferir com a millora la incorporació a l’equip de treball de perfils no adscrits a l’acord marc. La incorporació d’aquests perfils i la dedicació que se n’ofereixi, podrà anar en detriment de la dedicació de l’equip inicialment previst en el plec, tot i respectant la dedicació mínima dels perfils requerida.

Sí, és possible per als perfils opcionals que no hagin estat adscrits durant el procés d’homologació o quan es tracti de perfils de millora (addicionals a l'equip adscrit) previstos al quadre de característiques o al document de condicions administratives del contracte basat

Back to top