Què oferim

Aquest apartat recopila les solucions tecnològiques que l’IMI ofereix a les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, fruit de l'experiència en el sector des de fa més de 25 anys.

4
Acció de govern
Acció de govern

Solucions que faciliten la direcció, coordinació i supervisió global del conjunt de l'actuació del grup municipal a nivell d'estratègia global i sectorial de l'ajuntament.

Òrgans de govern

Desenvolupament de la solució que permet als òrgans de govern accedir a una visió global i transversal de l’estat de la ciutat, així com el registre, la gestió i consulta dels estudis d’opinió i estadístiques municipals.

Govern Obert

Plataformes i webs que faciliten la realització i publicació de les accions de govern obert de l’Ajuntament de Barcelona. Cobreixen principalment:

 • La gestió dels diferents processos (convocatòria, òrgan gestor, subvencions, al·legacions i justificacions) que formen les subvencions de convocatòria general de districtes i ciutat.
 • Les webs especials, com ara el Portal de Notícies o la web del Programa d’actuació municipal (PAM).

Fixació de criteris i polítiques sectorials

L’IMI facilita els sistemes d’informació integradors per a l’explotació de dades i la generació d’indicadors de l’Ajuntament de Barcelona per fixar posteriorment criteris i polítiques sectorials que ajuden a definir l’estratègia global i sectorial de l’Ajuntament.

Administració Electrònica

Desenvolupament i gestió del portal que permet oferir aquelles dades públiques en format digital (que no estan subjectes a cap restricció legal) perquè la ciutadania les utilitzi, sempre respectant les condicions d’ús.

7
Acció institucional
Acció Institucional

Ventall de solucions que afavoreixen la relació i la representació de l’ajuntament amb agents externs així com la promoció de la imatge corporativa mitjançant la difusió a través dels mitjans de comunicació.

Subvencions i convenis

Solució que possibilita i administra els processos de convenis i subvencions de convocatòria general (convocatòria, òrgan gestor, subvencions, al·legacions i justificacions) de districtes i ciutat, tant públiques com d’altres tipus.

Serveis jurídics

Desenvolupament i manteniment de la tecnologia necessària per gestionar el seguiment dels temes jurídics que preveu el registre. Permet consultar documentació històrica, la qual cosa en facilita el seguiment.

Secretaria General

Solució per a la gestió de les sessions municipals que comprèn totes les activitats relacionades amb la preparació dels temes que s’han de tractar a les sessions dels òrgans municipals. A tal efecte, administra les preguntes que presenten els diferents grups polítics, perquè es responguin via oral o per escrit a les diferents comissions, controlant el destinatari de la pregunta i el seu estat.

Intervenció general

Integració de les aplicacions necessàries per donar suport a la fiscalització de factures dels ens fora de l’entorn corporatiu.

Gestió de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Solució que proporciona la gestió integral educativa, administrativa i d’anàlisi per a les escoles bressol municipals; alhora que  permet administrar activitats escolars proveïdes per entitats escolars de Barcelona. A més a més, integra el portal de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, l’entorn de col·laboració i comunicació entre els diferents espais de gestió d’escoles bressol i la gestió del voluntariat.

Biblioteca i arxiu

Sistemes de gestió integral  i eines de consulta del catàleg de Biblioteques, fons documental i arxius municipals. S’inclouen diferents fonts de dades: catàleg fotogràfic de la Biblioteca d’Urbanisme, catàlegs col·lectius CCUC-DIBA i CSIC.

Gestió d’Alcaldia

Suport tecnològic per la gestió del Gabinet d’Alcaldia, actes de protocol i administració de l’entrada de les peticions de la ciutadania dirigides a Alcaldia, amb el posterior registre i seguiment per part de les diferents dependències municipals.

27
Assistència a la ciutadania

Proveeix a l’ajuntament eines tecnològiques per a la tramitació, prestació i concessió d’ajudes a la ciutadania.

Inspecció i expedient sancionador

La solució tecnològica proveeix eines per a la gestió dels expedients de disciplina (inspecció, restitució i sanció) relacionats amb llicències i inspecció.

Sistemes propis de gestió de l'atenció a la ciutadania

Plataforma d’agregació dinàmica de diferents fons d’informació municipal, perquè s’utilitzin a les OAC  i es distribueixin per altres canals, com ara web, quioscos i xarxes socials.

Secretaria general

Tecnologia per administrar les carpetes de tramitació dels ciutadans, les empreses i els professionals. Integració amb el servei e-Registre i la gestió documental. Accés a expedients.

Participació Ciutadana

Plataformes i sistemes que faciliten la participació de la ciutadania en processos com la presa de decisions municipals a través consultes, o de les mateixes opcions que atorga el govern obert. Permeten, a més a més, generar marcs de col·laboració entre municipis.

Llicències

Solució que permet tramitar, gestionar i validar els processos administratius d’activitat en el subsòl.

Habitatge

Sistemes que donen suport a la gestió d’equipaments i de recursos d’acollida i allotjament, mentre permet la gestió d’oficines d’Habitatge. Incorpora l’atenció de tràmits vinculats amb el servei social d’habitatge, la gestió de subvencions de paisatge urbà i la gestió de cartelleres, així com la gestió de la publicació i la despesa de les campanyes publicitàries, de les ordres de publicitat als mitjans de comunicació i de les ordres de publicacions a diaris oficials.

Gestió d’urgències socials

Fa referència a aquells sistemes d'informació per gestionar les cites de serveis socials, d'agenda i d’expedients. Accés al Padró municipal d’habitants.

Gestió troballes

Eines que faciliten l'administració de tots els elements que arriben a l'Oficina d'Objectes Perduts i que són guardats i classificats perquè es retornin a la ciutadania, en cas de demanda i identificació de la persona propietària.

Gestió de tràmits

Tecnologia per a tramitacions via web, amb la plataforma transversal de tràmits i serveis, per a serveis socials. Accés al padró municipal d’habitants.

Gestió de serveis socials bàsics

Eines per administrar els serveis socials bàsics: menjadors, tràmits de llei de dependència, atenció domiciliària, subvencions. Gestió d’expedients i control pressupostari, de facturació i de copagament. Gestió de registres de peticions, de serveis prestats i de les actuacions al carrer, així com d’expedients i control de cites de serveis socials i agenda.

Gestió del padró municipal d’habitants

Fa referència a aquells sistemes d’informació que permeten les tramitacions via web, en la plataforma transversal de tràmits i serveis de dades referents al padró municipal d’habitants

Gestió d’informes d’obres

Tecnologia per gestionar informes d’obres en els àmbits econòmic i tècnic a través de la passarel·la de pagament, que facilita el pagament electrònic de rebuts d’hisenda mitjançant targeta o càrrec en compte, i dels expedients d’edificació.

Gestió impostos vehicles

Plataforma per a la gestió de les liquidacions i autoliquidacions de tributs, taxes i impostos.

Gestió i atenció de trucades, incidents i emergències municipals

Tecnologia que facilita la coordinació dels serveis que permeten realitzar una gestió i atenció de les trucades, incidents i emergències que necessiten connexió amb la Guàrdia Urbana o Bombers per tal de gestionar incidents o emergències.

Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments

Arquitectura per a la gestió integral de les peticions dels ciutadans i serveis interns: incidències, queixes, suggeriments, peticions de servei, agraïments, consultes i reclamacions.

Gestió de l'empadronament

Tecnologia per gestionar el padró municipal i la seva tramitació per a diferents afers, que controla el padró municipal d’habitants. Fa referència tant a la recollida de dades per tal d’efectuar el cens electoral, com al seu processament per part de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Inclou el Model d’Informació de Base (nucli d’informació de base de persones, territori i relació amb negocis).

Gestió del Concurs de Roses

Tecnologia per gestionar el Concurs de Roses de la ciutat de Barcelona.

Comunicació i informes de serveis socials

Eines per al suport a la comunicació i el govern del quadre de comandament dels serveis socials, que inclou des de les cites a l’oferta dels serveis socials. La gestió de les agendes professionals dels diferents centres i serveis; així com el control dels menjadors socials. Suport a la gestió del servei d’Atenció Domiciliària i el posterior control pressupostari, el control de facturació i el copagament.

Atenció a les persones vulnerables

Solució que permet gestionar el  servei a les persones vulnerables de la ciutat de Barcelona, inclosa la mateixa gestió dels expedients de Serveis Socials, la gestió dels equipaments com menjadors o emplaçaments d’acollida i l’accés als equipaments o menjadors socials i altres recursos que s’ofereixen des de Serveis Socials mitjançant els centres repartits per la ciutat.

Atenció a la Infancia

Sistema d’informació integrador de la sol·licitud i gestió de les beques d’estiu, des del registre i la valoració fins a la resolució; que incorpora la gestió d’expedients de serveis socials.

Accés a l’oferta dels serveis socials i gestió d’agendes, entre altres.

Atenció a la immigració

Agrupa els serveis TIC que s’encarreguen de proveir un suport a la immigració a través de serveis bàsics comuns, com ara les cites socials i els expedients de serveis socials. Concretament es desenvolupa a través del servei d’assistència a la immigració, que facilita el registre i la gestió de sol·licituds d’informes d’arrelament, necessari per demanar la residència temporal per part d’una persona immigrant, o el registre i la gestió de sol·licituds d’informes d’habitatge, necessari per al reagrupament familiar, entre altres.

Atenció Dona

Solució tecnològica per registrar, atendre i fer un seguiment de les persones vinculades amb treball sexual al carrer. Accés al repositori centralitzat d’expedients de l’Àrea de Drets Socials  de l’Ajuntament, al servei de cites i al padró municipal d’habitants.

Atenció al Contribuent

Plataforma de tramitacions per 010 i OAC dels tràmits de l’Institut Municipal d’Hisenda, del Departament de Troballes i del padró municipal d’habitants.

Atenció a persones amb discapacitats

Eina per gestionar els serveis per a persones amb discapacitat. Permet l’assessorament laboral, suport i promoció per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Registre d’expedients, ofertes de treball i cursos de formació per a persones amb discapacitat, així com dels professionals que contribueixen a la seva inserció.

Gestió de la via pública

Tramitacions per internet

Tramitacions via web, que és una plataforma transversal de tràmits i serveis per dur a terme tramitacions i serveis o bé demanar-los. Aquest servei utilitza dades referents al padró de població.

Gestió d'Accidents

Eines per l'aixecament d'actes d'accidents de trànsit i valoració de la via pública.

Atenció a la Gent Gran

Solucions tecnològiques que vetllen per mantenir i millorar la qualitat de vida de la gent gran, persones amb discapacitat o persones amb dependència de la ciutat de Barcelona. Donen cobertura a l’atenció i la teleassistència domiciliària, la gestió dels viatges per a la gent gran o el mateix accés als expedients de Serveis Socials que permeten tramitar, sol·licitar i consultar l’estat de les sol·licituds registrades.

13
Comunicació i atenció a la ciutadania
Comunicació i atenció al a ciutadania

Facilita l’accés d’informació a la ciutadania i posar-la al seu abast perquè pugui ser d’utilitat, ja sigui a través d’estudis i/o informes.

Guia de Barcelona

Solució que permet consultar i fer el manteniment de la informació sobre l’agenda d’activitats i equipaments de l’Ajuntament de Barcelona.

Relació amb la ciutadania

Sistema que permet la gestió integral de les peticions dels ciutadans i dels serveis interns: incidències, queixes, suggeriments, peticions de servei, agraïments, consultes i reclamacions.
A més a més, dóna suport a la gestió de la informació de contactes personals i institucionals d’Alcaldia i aglutina la plataforma de tramitacions del 010 i OAC per als tràmits de l’IMH, del Departament de Troballes i del padró municipal d’habitants.

Planejament, gestió i informació urbanística

Accés als expedients electrònics d'obres, d'intervenció i ocupació de l'espai urbà i a les seves llicències, permisos i guals associats.

Llicències (ciutadania)

Solució integradora dels  serveis necessaris per l’administració de llicències i expedients de disciplina relacionats amb els àmbits d’activitats, obres, expedients d’edificació, espai públic i paisatge urbà. Inclou les plataformes d’accés en línia per sol·licitar tràmits, la gestió de les subvencions per a façanes, el mateix seguiment dels projectes i les bases de dades de llicències necessàries, entre altres.

Gestió intervenció arqueològica

Sistemes d’informació que permeten planificar i controlar les intervencions dutes a terme a la via pública, on es documenta i es valida l’afectació sobre el patrimoni arqueològic de la ciutat.

Gestió documents cultura

Sistemes d’informació facilitadors de la integració de serveis per la gestió de biblioteques, fons documentals i arxius.

Gestió de signatura de multes

Sistema a través del qual es pot consultar tota la informació relativa a les multes.

Gestió de la informació al consumidor

Tecnologia necessària per administrar la informació proporcionada al consumidor. D’una banda amb el sistema d’informació que permet gestionar les consultes i reclamacions de la ciutadania a l’Oficina d’Informació al Consumidor (OMIC) i de l’altra, amb la gestió de les sol·licituds d’arbitratge per la Junta Arbitral de Consum (JAC).

Gestió de la comunicació

Eines tecnològiques per a la gestió integrada dels processos de comunicació de la Direcció d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Gestió d'activitats

Solució que facilita la tramitació dels permisos per iniciar una activitat en seguiment de l’Ordenança municipal d’activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (OMAIA). Inclou la gestió de les comunicacions, autoritzacions i llicències ambientals com a actes obligatoris i previs a l’inici de qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, instal·lació o oficina, mitjançant el qual l’Administració local —o el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya— assegura el compliment de les normatives establertes per poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

Gestió de l’agenda i equipaments

Solució que permet consultar i fer el manteniment de la informació sobre l’agenda d’activitats i equipaments (ASIA) de la ciutat, integrant el manteniment i consulta de la informació dels actes (agenda d’activitats) i equipaments de la ciutat.

Consulta informació urbanística

Servei d’integració de la informació urbanística per a la gestió interna municipal, on es permet la consulta de la informació i gestió urbanística municipal. S’inclouen àmbits com el planejament urbanístic, la gestió del sòl, la informació cadastral, llicències i residents (tot tant des del punt de vista cartogràfic com documental).

Comunicació multicanal

Plataforma per gestionar la informació de forma general  que s'entrega a la ciutadania mitjançant diferents canals de comunicació. La informació pot tenir relació amb esdeveniments com, per exemple, obres. Tota aquesta informació serà accessible a la ciutadania a través de webs especials o des de la web de l'Ajuntament de Barcelona.

4
Gestió de l’autoritat, legalitat i seguretat ciutadana
Exercici de l'autoritat

Solucions que permeten la protecció de la legalitat i de la seguretat ciutadana, concretament, mesures que faciliten el control i la gestió de mecanismes que garanteixen els drets dels ciutadania.

Seguretat i prevenció

Solució que vetlla perquè transcorrin correctament les accions relacionades amb la seguretat i la prevenció dutes a terme per la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Inclou:

 • Gestió d’ordres i instruccions que generen la GUB i Bombers, gestió de les dades del monitor policial dels Mossos d’Esquadra.
 • Gestió tècnica dels sistemes i manteniment del parc de dispositius mòbils PDA (assistent personal digital) i els ordinadors embarcats de la GUB, gestió dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de l’Ajuntament de Barcelona i gestió d’accidents a la via pública.

Millora contínua

Solució que fa possibles les activitats de vigilància i control del compliment dels serveis i obligacions administratives de l’Ajuntament i el compliment de la legislació vigent per part dels particulars.
Inclou aquells sistemes que permeten generar i explotar (informes d’anàlisi i quadres de comandament) una base de dades de la ciutat específica per a la prevenció i la seguretat.

Atenció d’emergències

Gestió integrada de les emergències de la ciutat per part dels equips de prevenció i seguretat i que comprèn el següent:

 • L’entrada de l’emergència o incident: atenció de trucades als telèfons d’urgència 080 i 092, d’incidents i d’emergències municipals; enregistrament i despatx d’incidències i emergències al Centre Gestor d’Emergències, passarel·la de transferència d’incidents del 112 a la Guàrdia Urbana i el cos de Bombers de Barcelona, etcètera.
 • La gestió de les actuacions necessàries: geolocalització de l’incident, despatx de cossos implicats en un incident, proposta d’itineraris fins al lloc de l’incident i gestió dels semàfors, gestió dels recursos disponibles, realització de consultes interdepartamentals, enviament i recepció de passarel·les d’incidents al Cos de Mossos d’Esquadra i al Sistema d’Emergències Mèdiques.
 • La gestió contínua de l’àmbit: gestió de punts calents de la ciutat i planificació d’actuacions i dispositius d’especial atenció de la GUB, gestió dels informes d’actuació de Bombers, generació i tramesa d’informes i certificacions als Districtes, a Jutjats, a particulars, etcètera, administració de les consultes històriques o estadístiques i explotació de dades.

Inspecció i expedient sancionador

Integra:

 • Natura Norma Granada. Permet valorar el cost econòmic de les actuacions sobre l’arbrat viari. El càlcul es basa en la Norma Granada, que valora el cost en funció de diversos factors, com el tipus d’arbre, l’arrelament, l’edat... És accessible només a través de PDA.
 • Nomenclàtor d’infraccions. Base de dades on hi ha tots els codis d’infraccions, multes i sancions.
 • Aplicatiu PDA GUB. Permet dur a terme tràmits i gestionar denúncies a través de les PDA de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 • Inspeccions. Gestiona els expedients de disciplina (inspecció, restitució i sanció) relacionats amb llicències.
 • Expedient electrònic. Gestiona els permisos d’ocupació de la via pública competència de la GUB: Filmacions, grues, mudances, bastides i reserves d’estacionament.
 • Servei d’assistència a la dona. Permet el registre, atenció i seguiment de les persones amb treball sexual al carrer. Es tracten tant dades personals de les persones localitzades a carrer i persones ateses (dades identificatives, de salut, familiars...), com de les actuacions relacionades amb els processos d’atenció que es duen a terme sobre elles durant períodes de temps determinats.
 • Gestió de les sancions de trànsit de la GUB (Galileo). Registre de l’activitat sancionadora de la Guàrdia Urbana, elaborat pels diferents canals d’entrada: paper, PDA, mitjans tècnics (radar, etcètera).
6
Gestió de recursos humans
Gestió de recursos humans

Conjunt de solucions que permeten la direcció, administració i coordinació dels recursos humans de l’ajuntament de Barcelona, a banda, d’identificar i quantificar les necessitats del personal municipal per a la realització de les tasques encomanades.

Selecció de Personal

Gestió del procés de selecció del personal municipal a través de convocatòries d'aprovisionament del lloc de treball mitjançant eines de l'àmbit de Recursos Humans de l'Ajuntament.

Gestió de la informació interna

Inclou els sistemes necessaris per la gestió de la informació interna pel que fa al capital humà de l’Ajuntament de Barcelona. També permet gestionar i fer el manteniment de l’activitat de la intranet municipal i la plataforma per a l’explotació de dades i el càlcul d’indicadors de recursos humans.

Gestió de recursos humans GUB - SPEIS

Tecnologia per facilitar la gestió de recursos humans per a la Guàrdia Urbana i el cos de Bombers de Barcelona, que inclou definició i consulta d’horaris, serveis planificats, distribució del personal dins les unitats, peticions de vacances, valoració dels cursos de formació propis de prevenció i seguretat, entre d’altres.

Formació de personal

L’IMI proporciona la plataforma per gestionar la formació per a tota la plantilla municipal.

Cálcul de nòmina

Sistemes d’informació necessaris per al càlcul de nòmina de tots els empleats municipals.

Administració de Personal

L'IMI proporciona la solució Integra diferents mòduls per a l'administració del capital humà municipal:

 • Sistema per la definició i gestió dels expedients de personal.
 • Serveis de consulta i tramitació per la gestió pròpia del personal i els comandaments.
 • Mòdul per la gestió de temps de personal (fitxatges entrada/sortida).
 • Organització i administració del Capital Humà de l'organització. (Organigrama, administració de personal, gestió de temps i riscos laborals).
 • Autogestió del personal (des de l'extranet o intranet) de diferents tràmits relacionats amb les seves dades personals, gestió econòmica d'incompatibilitats, jornades, prestacions, etc.
6
Gestió dels sistemes d’informació
Gestió de Sistemes de Informació

Solucions que governen, gestionen i implementen sistemes d’informació de caràcter tècnic a l’ajuntament de Barcelona.

Integració i manteniment d’infraestructures TIC

Desplegament, seguiment i control de dels serveis i sistemes TIC de l’Ajuntament, incloent l’administració de tasques relacionades amb el funcionament de la infraestructura i aplicacions

Serveis de suport al Lloc de Treball TIC

Serveis de suport que permeten la gestió diària de totes les eines TIC necessàries per l’activitat del personal municipal.

Informació de base

Disseny i gestió el model de la informació de base municipal, així com els seus circuits de manteniment, integració i estandardització de la informació.

Qualitat TIC

Govern de la qualitat de la prestació dels serveis TIC a l’Ajuntament, vetllant per la qualitat i la seguretat dels serveis i adequant la qualitat percebuda a l’esperada.

Desenvolupament i manteniment d’aplicacions

Desenvolupament, manteniment i evolució de solucions TIC eficients i productives per a la ciutadania i els empleats municipals.

Consultoria TIC

Assessor de qualitat de Tecnologies de la Informació des del coneixement profund de les activitats de cada unitat municipal.

11
Gestió econòmica i financera
Gestió Econòmica

Sistemes que faciliten la gestió tècnic-administrativa de l’activitat econòmica i financera de l’ajuntament de barcelona per al seu govern, organització i anàlisi de les dades que se’n deriven.

Gestió tributària

Solució encarregada de vetllar perquè es compleixin les obligacions tributàries dels contribuents, amb accions encaminades a propiciar el pagament del deute en període voluntari. Inclou, entre d’altres, la gestió dels vehicles de la ciutat de Barcelona i el càlcul de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la gestió de la informació cadastral i el càlcul de l’impost sobre els béns immobles, la gestió de l’impost d’activitats econòmiques amb informació provinent de l’Agència Tributària, la gestió dels residus associats a activitats econòmiques i la gestió de les plusvàlues (impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).

Gestió de les sancions

Solucions per gestionar el procediment sancionador que s’inicia amb les denúncies i les posteriors sancions (que són el resultat de la tramitació en temps i forma de les denúncies) i finalitza en el punt de posada al cobrament, moment en què es passa a la gestió de la recaptació.
S’inclou la gestió de les al·legacions o descàrregues i també recursos que pot interposar l’infractor/a si ho vol.
La tipologia de sancions que imposa l’Ajuntament són relatives a les infraccions de trànsit i a causa de l’incompliment d’altres normatives: ordenances, llei de seguretat, etcètera.

Gestió de la recaptació

Solució que dóna suport als processos de recaptació de l’Ajuntament de Barcelona, necessaris per a la gestió dels contribuents (alta i manteniment de les dades dels contribuents), la gestió de la recaptació voluntària i executiva de tributs i sancions (gestió dels cobraments, fraccionament del deute pendent del contribuent, devolució d’ingressos indeguts, etcètera) i la gestió de la recaptació via embargaments. Aquesta solució fa possible, entre d’altres, el pagament electrònic de rebuts d’hisenda per mitjà de targeta o la gestió de les notificacions electròniques de l’Ajuntament de Barcelona (Portal de Tràmits).

Gestió del patrimoni

Fa referència a aquells sistemes que ajuden administrar els béns immobles de l’Ajuntament per disposar de la seva informació històrica. Permeten consultar les modificacions dels atributs principals d’un bé al llarg del temps, així com gestionar agregacions i reparcel·lacions de béns, generació de bossa de vials, registre de les inversions realitzades en un bé i càlcul d’amortitzacions.

Gestió d’inversions

Solució que permet gestionar les inversions municipals definides al PIM (Pla d’inversió municipal del mandat), i inclou el seguiment de tot el procediment de les inversions:

 • Aprovació del PIM
 • Sol·licitud i aprovació d’una inversió (Llibre verd, Llibre de previsions, Llibre d’aprovats...
 • Seguiment de la inversió (informe de seguiment per operador, memòria d’execució de projectes d’inversió).

Gestió econòmic - financera

Solució que comprèn els sistemes propis de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament, instituts, consorcis i empreses, incorporant el sistema d’informació central d’aquest àmbit i entorns que l’integren, com ara la comptabilitat dels costos, pressupostos, inversions i gestió de tresoreria i facturació.

Gestió de la contractació

L’IMI proporciona les eines tecnològiques per gestionar els processos de contractació de l’Ajuntament de Barcelona per efectuar el registre i la tramitació dels expedients, des de la proposta, fins a la seva adjudicació i el posterior seguiment, i fins a la resolució contractual.

Gestió de la comunicació financera/bancària

Sistemes que permeten la comunicació dels sistemes economicofinancers de l’Ajuntament amb les entitats bancàries.

Factura electrònica

Solució que d’una banda permet definir i gestionar els ingressos de l’Ajuntament de Barcelona que no es gestionen des de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i que, de l’altra, dóna suport a la gestió dels canals d’entrada i sortida de les factures generades.

Compres

Sistema que permet tramitar les compres a proveïdors de l’Ajuntament i que inclou el següent:

 • El manteniment d’articles, homologacions de proveïdors i dependències.
 • La classificació d’articles per família.
 • L’administració de sol·licituds, comandes, albarans i factures.
 • L’elaboració d’informes tècnics per a la compra de material informàtic.
 • L’estat de crèdits amb informació econòmica per partida pressupostària i saldo disponible a compres.

Gestió de pressupostos

Tecnologia que permet: 

L’ elaboració del pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament per classificacions Orgànica, Programa i Econòmica.
El sistema disposa d’una estructura jeràrquica de les tres classificacions que permet accedir al pressupost o visualitzar-lo per diferents agrupacions.

 • Codi Orgànic: mostra l’estructura interna en què s’organitza l’Ajuntament de Barcelona.
 • Codi Programa o funcional: L’objectiu de la classificació per programes és agrupar les despeses que es realitzen per obtenir una finalitat concreta; té un caràcter transversal.
 • Codi Econòmic: mostra l’objecte de la despesa, és a dir, en què es gasta.

La gestió del sistema econòmic financer de les entitats empresarials i empreses de l’Ajuntament de Barcelona.
Els mòduls que preveu són els següents:

 • Comptabilitat financera general
 • Comptes a pagar
 • Comptes a cobrar
 • Gestió de tercers
 • Facturació a clients
 • Compres
 • Gestió del PIM
 • Control del disponible
 • Comptabilitat analítica
 • Actius fixes.
14
Gestió i planificació de l'espai urbà
Gestió i planificació de l'espai urba

Solucions que afavoreixen la gestió de l’espai urbà, la planificació, direcció i execució d’actuacions urbanístiques, el disseny del pla de ciutat i el manteniment i renovació dels elements de mobiliari urbà de la ciutat.

Gestió d'aparcaments

Eines que faciliten l’administració dels drets dels usuaris dels aparcaments de l’Àrea Verda de Barcelona i la renovació de les targetes d’aparcament, així com altres tipus d’aparcaments de la ciutat.

Visualització de la informació geocodificada de l'Ajuntament

Plataforma de visualització territorial corporativa que permet gestionar i visualitzar les dades cartogràfiques de l’Ajuntament de Barcelona. A través de diferents aplicatius interns i de l’anàlisi de les dades obtingudes, es poden realitzar diferents visualitzacions territorials (diverses capes, llegendes, georeferenciació...).

Telecontrol de infraestructures urbanes: escales, ascensors, reg...

Sistemes d’informació necessaris per al telecontrol (monitorització i control) de les infraestructures urbanes com ascensors i escales mecàniques.

Planejament, gestió i informació urbanística

Solució que aglutina aquells serveis necessaris per fer el planejament i la gestió urbanística així com per gestionar la informació relacionada. Inclou:

 • Sistema d’informació i suport al planejament i a la gestió urbanística municipal (planejament urbanístic, gestió del sòl, informació cadastral, llicències i residents).
 • Administració del Catàleg de patrimoni arquitectònic de Barcelona.
 • Gestió de la planificació.
 • Gestió del Park Güell.

Llicències

Solució integradora dels serveis necessaris per garantir que el conjunt de normes, procediments i criteris que afecten la tramitació de les llicències i comunicats d’obres i d’activitats i dels expedients de disciplina relacionats siguin coherents i homogenis en tot l’Ajuntament de Barcelona.

Govern mapa de soroll

Tecnologia que permet gestionar, visualitzar i analitzar dades cartogràfiques. També incorpora les dades de sonòmetres d’obres i projectes i els mapes de soroll.

Gestió de la via pública

Solució que permet mantenir l’estat òptim de la via pública a través de diferents sistemes d’informació, per:

 • Disposar d’un registre de les afectacions a la mobilitat.
 • Gestionar les avaries a la via pública de la ciutat.
 • Dur a terme el manteniment de la xarxa viària i els sentits de circulació.

Gestió d'Obres i Infraestructures

Suport en la gestió d'obres a l'espai públic de la ciutat per tal d'assegurar que tinguin el menor impacte possible, coordinar les actuacions i possible coexistència de més d'una obra, autoritzar ocupacions o actuacions en l'espai públic, realitzar el balanç de les obres executades, valorar l'estat de la ciutat i analitzar l'impacte de les obres planificades, entre d'altres.

Gestió d’informació de base territorial

Tecnologia per generar, accedir i tractar la informació cartogràfica necessària per gestionar i planificar correctament l’espai urbà de la ciutat.

Gestió del verd i la biodiversitat

Solució que té la finalitat d’impulsar la ciutat preservant la biodiversitat a través de programes de conservació de la flora i de la fauna i dels hàbitats que hi viuen, a través dels processos següents:

 • Avaluació i administració territorial: coordinació de les zones verdes de la ciutat, assegurament de la qualitat i millora d’aquestes, gestió i control dels pressupostos i execucions d’obres o tasques de jardineria i manteniments, entre d’altres.
 • Conservació: tasques de manteniment i millora de les zones verdes dins de la seva zona i l’arbrat d’influència i manteniment de les infraestructures existents en les zones verdes (elements d’obra, casetes de jardiners, vorades, portes...), així com les xarxes de reg. A més a més, exerceix la interlocució amb el territori i gestiona totes les incidències, reclamacions i queixes dels ciutadans, etcètera.
 • Biodiversitat: impuls, desplegament i coordinació tècnica del Pla del verd i la biodiversitat (Pla del V+D).

Gestió del cicle de l'aigua

Gestió integral del cicle de l’aigua que preveu els vessants següents:

 • Proveïment: gestió i control de les fonts públiques, ornamentals i monumentals de la ciutat, de la utilització de les aigües freàtiques i altres recursos hídrics alternatius i del control dels consums de l’aigua utilitzada per MASU (reg de jardins, reg i neteja de vials, fonts, etcètera) i de l’energia elèctrica necessària perquè funcionin.
 • Sanejament: gestió, planificació, control i inspeccions de la xarxa de clavegueram de la ciutat i supervisió dels treballs de construcció de claveguerons de particulars, concessió de permisos de reparació i control de les obres.
 • Gestió del litoral: supervisió, coordinació i direcció del Pla de gestió integral del litoral i de les obres de tot tipus i altres actuacions al litoral de la ciutat, amb independència de l’administració que les dugui a terme.

Gestió de xarxes viàries

Solució que pretén dotar el Departament de Xarxes Viàries de les eines necessàries per liderar el tractament integral, en totes les seves fases, de la xarxa viària de la ciutat, incloses les voreres, les calçades, els ascensors públics, les escales, les galeries de serveis, les estructures i els túnels viaris. Vetlla pel manteniment i la conservació d’aquestes estructures, així com per l’establiment de la normativa adient i el seu compliment.

Gestió de la neteja i residus urbans

Solució que permet una gestió operativa del servei de recollida i neteja  de la ciutat que permet inventariar, planificar, executar i certificar automàticament el servei.
A més, permet gestionar els residus a partir del Pla de prevenció i gestió de residus de la ciutat. Fa una èmfasi especial en la promoció de la recollida selectiva i reciclatge i permet avaluar i controlar el seu valor econòmic.

Gestió d'autosuficiència energètica

Solució que facilita els processos següents:

 • Gestió i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic de la ciutat.
 • Aplicació de les normatives en matèria de reducció de la contaminació acústica.
 • Disseny i manteniment de la implantació del Pla d’autosuficiència energètica de Barcelona, i d’altres de vinculats, que promouen les energies renovables, l’estalvi d’eficiència energètica de la ciutat o la gestió de l’ordenança solar tèrmica, entre altres.
3
Suport tècnic intern
Support tècnic intern

Solucions que recolzen les tasques administratives que porta a terme el consistori; així com recolzament en matèries tècniques que requereixen coneixement específics.

Gestió tributària - recaptació

L’IMI proveeix tecnologia per al suport tècnic necessari per gestionar, inspeccionar i recaptar els tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, així com d’altres entitats.

Manteniment d'edificis municipals

Eines i suport informàtic del sistema econòmic i financer de l’Ajuntament i les seves entitats: Comptabilitat pressupostària i financera; compres i contractació; concessions, expropiacions i subvencions.

Millora contínua

Solucions que vetllen per la millora contínua de districtes, definint indicadors i mètriques a assolir, basant-se en els paràmetres normatius establerts per les ordenances municipals i regulats pels òrgans sectorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Back to top