Equips adscrits a l’acord marc i equips de treball dels basats

Procediment de canvis en l’equip adscrit:

En cas que s’hagi de  de realitzar qualsevol canvi en l'equip adscrit a l'acord marc, caldrà enviar per correu electrònic a imi_gestio_contractacio@bcn.cat amb còpia a imi_acord_marc@bcn.cat una declaració responsable de l’apoderat de l’empresa on s’indiqui el perfil sortint i entrant, i és necessària la justificació del motiu del canvi. A més a més, adjuntar la documentació acreditativa de la solvència i dels criteris de millora del perfil, que han de coincidir amb el que es va presentar durant el procés d'homologació dels proveïdors actuals.

D’acord amb allò establert a l’apartat 3.b) de la clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord Marc de referencia, durant la vigència d’aquest contracte, caldrà comunicar prèviament a l’Institut qualsevol substitució o modificació de les persones inicialment adscrites per a l’homologació en el lot i/o sublot de referència, i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. En cas de substitució d’algun membre de l’equip que no sigui per causes de força major, la substitució s’haurà de fer per un perfil, que com a mínim, tingui les mateixes característiques professionals i tècniques requerides a la clàusula 7a del plec de prescripcions tècniques i amb les millores ofertes per l’empresa homologada respecte a aquest.

Per altra banda, respecte a les condicions generals que regeixen la prestació dels serveis dels contractes basats en relació a l’equip de treball, segons l’apartat 9.2 del plec de prescripcions tècniques que regeix aquest acord Marc, l’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota la vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip, que no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a l’IMI amb una antelació mínima de 15 dies i la substitució s’haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques professionals i tècniques que les exigides en el contracte basat, en cas contrari i sense el consentiment de l’Institut aquest fet serà susceptible de sanció.

La rotació pot estar sotmesa a un ANS (acord de nivell de servei) i per tant, pot tenir una penalització en funció del contracte basat. A més a més s’exigeix el següent:

  • Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a l’execució.
  • Un període de coexistència entre la persona que causa baixa i la persona que s’incorpora d’un mínim de 15 dies.

En virtut de tot el que s’ha detallat aquesta substitució a instàncies de l’empresa homologada s’haurà de comunicar a l’Institut amb anterioritat a la licitació de qualsevol contracte basat respecte als perfils professionals adscrits a l’homologació en el lot de referència i/o en el decurs de l’execució del contracte basat en atenció a les causes que puguin motivar aquest canvi, no resultant admissible aquesta en el decurs del procediment d’adjudicació d’un contracte basat per la seva possible afecció als principis d’igualtat i no discriminació entre les empreses homologades en el procés de valoració de les ofertes, a excepció de supòsits de causa major que poguessin concórrer.

 

Equips de treball per als contractes basats:

Els perfils de l’equip de treball d’un contracte basat s’han de correspondre amb l’equip adscrit a l’acord marc.

No obstant, en algunes licitacions, quan així ho indiqui el document de condicions administratives del contracte basat, es podrà oferir com a millora la incorporació a l’equip de treball de perfils no adscrits a l’acord marc. La incorporació d’aquests perfils i la dedicació que se n’ofereixi, podrà anar en detriment de la dedicació de l’equip inicialment previst en el plec, tot i respectant la dedicació mínima dels perfils requerits al plec.

Back to top