Report mensual dels proveïdors

Els proveïdors homologats han de presentar de forma mensual un informe que inclou la relació de contractes basats dels quals han resultat adjudicataris des de l’inici de l’acord marc per al desenvolupament de projectes TIC, indicant quins contractes de la relació es troben actius així com el seu estat i detall de la facturació i compliment d’ANS. Així mateix, cal incloure a l’informe els riscos o problemes que s’hagin detectat durant el mes anterior i les propostes de millora.

Aquests riscos o problemes han de ser relatius al funcionament de l’acord marc (planificació, licitacions, etc.) i no riscos dels projectes en execució. Aquests últims tindran el mecanisme de gestió i escalat definit al contracte basat (en general seran el comitè de direcció i el comitè de seguiment del projecte).

L’informe es complimenta d’acord a la plantilla  proporcionada per l’IMI i s’ha d’enviar a IMI_Acord_Marc@bcn.cat durant els primers set dies del mes següent del mes que es reporta.

Plantilles:

 

La presentació d’aquest informe és només obligatòria per als proveïdors que tinguin basats adjudicats i en curs. La resta ho pot fer de forma voluntària per aixecar riscos o propostes de millora de l’acord marc.

En cas d’estar homologats en diversos lots cal presentar un informe per cada lot.

 

L’informe ha de tenir la següent nomenclatura:

Lot X_AAAA_MM_Informe_NomProveidor  

(On X correspon al número de lot, AAAA i MM any i mes que es reporten)

Back to top