Columna multifunció

Marc de referència

Les infraestructures formen una xarxa complexa imprescindible per garantir el bon funcionament de la ciutat i proveir de serveis als ciutadans. El model de gestió de Urban Lab permet la realització de proves pilot que aportin beneficis per als ciutadans per solucionar necessitats no resoltes sempre que estiguin alineats amb els objectius, les prioritats i les línies d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona. Dins aquestes proves pilot, la columna multifunció és una infraestructura de ciutat que es troba als fanals tradicionals, els converteix en nous microllocs de serveis, en minimitza l’impacte visual i contribueix a la disminució de l’escletxa digital a Barcelona per garantir la cobertura a tota la ciutadania.

Descripció

La columna multifunció, fins a dia d’avui, ha integrat l’accés a Wi-Fi Barcelona i els sensors ambientals, però té la capacitat d’incloure noves tecnologies de la comunicació. Aquesta columna permet dotar d’electricitat i connectivitat de fibra òptica, a un seguit d’elements TIC, racionalitzant l’ús d’espai públic i millorant l’eficiència energètica mitjançant l’agrupació de serveis en infraestructures compartides com la il·luminació, l’electricitat, el Wi-Fi i la supervisió del rendiment d’energia.

S’hi han provat diferents projectes TIC, dins aquesta infraestructura, el primer va ser GrowSmarter, i l’origen de la creació de la columna. Es va dissenyar en el seu format actual i va ser utilitzada com a cas d’estudi de la qualitat de l’aire a escala urbana a la ciutat de Barcelona.

Actualment, s’ha plantejat utilitzar aquest model d’infraestructura per al projecte europeu FLAME, en què es farà un pas endavant i es posarà un servidor dins la columna o dins els armaris de carrer per dur a terme experiments multimèdia amb una latència molt baixa.

Així mateix, en el projecte 5GCity permetrà el desplegament de miniestacions de base per a la nova telefonia que vindrà, 5G, incloent-hi els servidors provats a FLAME, amb l’objectiu de reduir el nombre d’antenes a la ciutat de Barcelona i estudiar la creació d’un operador neutre d’abast públic que proporcioni serveis en funció de les necessitats de la ciutadania.

Back to top