E-Autenticació

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica es vol oferir a la ciutadania més mecanismes d’autenticació electrònica (e-Autentificació) per dur a terme tràmits al nou portal del ciutadà.

Descripció

E-Autentificació és un projecte que desenvolupa un nou mòdul comú d’autenticació que s’integra amb el bus d’identitats del COAC (Consorci Administració Oberta de Catalunya), el VALid. S’estan desenvolupant mecanismes d’accés a documents a través del CSV (codi segur de verificació) que guarda evidència d’accés. Es podrà establir un nivell de seguretat mínim per a cada tràmit o accés, la qual cosa compleix la nova Llei de LPACAP, l’ENS (Esquema nacional de seguretat), l’ORAE (Ordenança reguladora d’Administració electrònica) i la instrucció d’identificació i signatura. Tots els tràmits podran integrar-se amb el mòdul i se’n podrà indicar el nivell mínim de seguretat. També hi haurà traçabilitat de les autenticacions, és a dir, s’integrarà un mòdul comú d’autenticació (MCA) amb el bus d’identitats VALid, tal com s’ha comentat.

Back to top