Gestor de Procediments Administratius

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica es vol dotar l’Ajuntament de Barcelona d’una eina de gestió per als diferents procediments administratius, unificar-ne la gestió i centralitzar-ne el registre i la configuració.

Descripció

El Gestor de Procediments Administratius (GPA) vol homogeneïtzar i estandarditzar tots els procediments i facilitar una millora continua del servei cap a la ciutadania. Aquest gestor constarà de tres mòduls: el Registre de Procediments Administratius, una capa de serveis i funcions i un operador genèric d’expedients. El seu objectiu és donar cobertura a tots els expedients que tramiti l’Ajuntament i donar-los cabuda en el nou model de tramitació.

Back to top