Registre de procediments administratius

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contempla que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques per servir millor als principis d'eficàcia i eficiència a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans. És per això, que des de l’Institut Municipal d’Informàtica s’està treballant en diferents iniciatives tecnològiques per a millorar digitalment el procés administratiu actual. Per agilitzar tots els processos és necessària la incorporació  d’un registre de procediments que  serveixi de guia per a les persones usuàries i a les pròpies aplicacions internes de l’ajuntament per a realitzar els procediments adequats per a les diferents peticions de la ciutadania.

Descripció

El Registre de Procediments serà un espai d’emmagatzematge digital de coneixement complet sobre tots els procediments de l’Ajuntament de Barcelona amb implicació ciutadana, tant si són iniciats d’ofici com si ho són a instància de part. Contindrà la informació necessària per guiar les persones usuàries en el seu accés als procediments i tràmits de l’Ajuntament. També incorporarà la informació que permet a les aplicacions realitzar les operacions que conformen el cicle de vida complet d'un procediment que finalitzarà en un expedient determinat.

Per tant, el registre no és només una eina de caràcter informatiu, sinó que també ho és executiu i facilitarà la creació de serveis digitals i la unificació dels processos a mesura que es vagin incorporant en aquest nou sistema.

 

Promotor

Gerència de Recursos

Back to top