E-Arxiu

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les administracions públiques per servir millor als principis d'eficàcia i eficiència a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans. Per això, l’Institut Municipal d’Informàtica està treballant en diferents iniciatives tecnològiques per millorar el procés administratiu actual de manera digital. Per proporcionar una solució global d’acord amb el Model de gestió de documents electrònics (MGDE), aprovat l’any 2016, per crear expedients electrònics que garanteixin l’arxivament, la integritat, l’ús i la disponibilitat dels documents s’està desenvolupant el projecte eArxiu.

Descripció

L’arxiu electrònic es construeix amb una visió integradora de la informació. Per aquest motiu unificarà, en una única plataforma de gestió documental, la gestió d’expedients electrònics i els generats en suport paper custodiats a l’Arxiu Municipal. A més, també permetrà gestionar altres actius digitals com poden ser els documents audiovisuals.

Així mateix, inclourà el desenvolupament d’altres eines de gestió documental, com el Catàleg de documents, que serveix per generar el quadre de classificació uniforme de documents al gestor amb l’objectiu d’ordenar i racionalitzar la producció documental. Tot això implica l’anàlisi documental de totes les sèries (o agrupacions de documents) utilitzades abans que s’implementi, un dels principis en què també es basa el nou model de gestió de documents electrònics (MGDE).

Back to top