CELESTE

Marc de referència

Les ciutats europees són objecte de grans reptes relacionats amb els alts nivells de congestió de trànsit. Les solucions actuals per a regular el trànsit es basen principalment en límits de velocitat estables definits per la normativa vigent que va entrar en vigor el passat 2 de gener del 2021 i serà d’obligat compliment a partir del juliol del 2021. No obstant això, aquest model no s'adapta a circumstàncies imprevistes compoden ser les condicions meteorològiques adverses, els alts nivells de contaminació atmosfèrica o els esdeveniments massius. L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Informàtica participen en el projecte europeu CELESTE (dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEment), per tal de proporcionar als gestors de trànsit de la ciutat els mitjans necessaris per establir i garantir les bases del compliment dels límits de velocitat dinàmics en funció de les situacions actuals i  les previstes.

Descripció

CELESTE és un projecte finançat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT)  del EIT Urban Mobility. El projecte analitzarà les sinergies actuals entre els límits de velocitat dinàmics i el ISA (Intelligent Speed Assistant), per això cercarà tant solucions tecnològiques, especialment pel que fa a les telecomunicacions, com eines d’avaluació  que donin suport a la gestió del transit en aquest aspecte. També es concretaran prototips funcionals juntament amb les ciutats per resoldre el repte de la limitació de velocitat dinàmica. Els resultats combinats proporcionaran la seguretat tecnològica i organitzativa necessària per l'adopció de la limitació de velocitat dinàmica i el seu compliment. 

 

Back to top