Sistema d’informació d’atenció domiciliaria (SI DOMUS)

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Drets Socials - Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), vol impulsar la creació de nous sistemes d’informació integrats a la plataforma de Serveis Socials del consistori a fi de millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social a la ciutadania. Aquests nous sistemes es volen distribuir a través de dues línies d’atenció: atenció social bàsica i d’urgència, i atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran. El sistema d’informació d’atenció domiciliaria (SI DOMUS) és un recurs que es troba dins la línia d’atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran.

Descripció

El sistema d’informació municipal d’atenció domiciliaria (SI DOMUS), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, vol facilitar la integració dels serveis municipals que es presten bàsicament a la llar de la persona o família: servei d’atenció domiciliària, servei de neteja de la llar, teleassistència o MIMAL, entre d’altres.

Aquest SI DOMUS es gestionarà de forma global, tant en l’entrada de sol·licituds de prestació com en el seguiment dels serveis prestats. A més, permetrà disposar de les dades de la prestació dels serveis en temps real i facilitarà l’autonomia del sistema en l’obtenció d’indicadors. alhora que oferirà més control i capacitat de gestió del servei.

 

 

Back to top