E-Signatura

Marc de referència

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions públiques per servir millor els principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, les obligacions de transparència i les garanties de la ciutadania. Des de l’Institut Municipal d’Informàtica es vol oferir a la ciutadania un mòdul comú de signatura electrònica (e-Signatura) per dur a terme tràmits al nou portal del ciutadà.

Descripció

E-Signatura és un projecte que desenvolupa un nou mòdul comú de signatura electrònica que s’integrarà amb el signador centralitzat del COAC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) per obtenir una signatura criptogràfica sense problemes d’estació i complir la nova Llei LPACAP, l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat), l’ORAE (Ordenança reguladora d’Administració electrònica) i la instrucció d’identificació i signatura. Alhora facilitarà la signatura amb una autenticació de nivell mitjà i permetrà la signatura d’instància de registre amb la signatura manuscrita electrònica. És a dir, ja no es generaran documents d’instància a les OAC (oficines d’atenció a la ciutadania); es podrà començar la tramitació electrònica directament, sense ús de paper i simplificant la tramitació administrativa per a la ciutadania.

Back to top