Esteu aquí

Oficina de Convivència

L’Oficina de Convivència té per objectiu vetllar per la preservació de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Barcelona.

En aquest sentit, l’Oficina de Convivència té la missió de:

 • Proposar polítiques i mesures preventives per millorar la convivència a l’espai públic.
 • Instruir els procediments sancionadors previstos per l’Ordenança (al·legacions, recursos, sol·licituds de reparació d’indemnització per danys).
 • Fer el seguiment de l’aplicació de l’ordenança.
 • Augmentar i millorar l’ús de mesures alternatives a la sanció.

Podeu fer qualsevol consulta relacionada amb l’Ordenança de convivència aquí.

Podeu fer consultes/al·legacions/recursos a una multa de convivència aquí.

 

Com penjar bé un cartell a la via pública

 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/1_1.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/2.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/3.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/4.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/5.png
 • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/6.png

Preguntes freqüents

Generals
 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

 

Per fer una consulta, suggeriment o plantejar una pregunta o queixa sobre l’Ordenança de convivència, cliqueu aquí.

 

Multes
 • Atenció presencial: Amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana situades als districtes municipals i a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Atenció telefònica: Al telèfon gratuït 010 si truqueu des de l'àrea metropolitana de Barcelona, o bé el 931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Internet:
  • Amb certificat digital a nom d'una persona física: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta del Ciutadà on veureu les vostres dades fiscals; impostos, i multes pagades i pendents de pagament.
  • Amb certificat digital a nom d'una entitat jurídica: des de la pàgina d'inici podeu entrar a la Carpeta de les Empreses i Entitats on veureu les dades fiscals; impostos, i multes pagades i pendents de pagament.
  • Sense certificat digital: en el menú superior "altres gestions", seleccionant el tràmit “deute pendent” i seguint les instruccions.

Per consultar un expedient com a part interessada cal sol·licitar-ho per escrit, de conformitat amb allò establert a l'article 13.d) de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. Podeu fer-ho per una de les següents vies:

 • Presencialment, amb cita prèvia, a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

Cal informar les dades personals, les de l’expedient que es vol consultar i l’adreça on es vol rebre la informació, que serà enviada per correu al més aviat possible.

Consulta el tràmit per justificar el pagament d’una multa.

Per demanar un duplicat del document de pagament es pot fer:

 • Presencialment amb cita prèvia a l’Institut Municipal d’Hisenda, i sol·licitar un duplicat de la carta de pagament.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.
 • Presencialment a les entitats bancàries col·laboradores.
 • Presencialment, alguns pagaments es poden efectuar des dels quioscos d’autoservei de tràmits situats a diferents punts de la ciutat.
 • Per telèfon, trucant al número gratuït 010 (931 537 010 des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona), en horari de 8.00 a 23.00 hores.
 • Al web del portal de tràmits

Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Barcelona, es podran fraccionar en qualsevol moment, ja sigui en període voluntari com en període executiu, excepte les multes en període de pagament voluntari amb descompte. Per tramitar el pagament a terminis l'import total del deute ha de superar els 100 euros. 

El tràmit es pot realitzar:

 • Presencialment, amb cita prèvia, a les oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda (carrer Llacuna, 63).
 • Amb certificat digital, al web de l’Ajuntament.

Per fer una al·legació o un recurs a una multa de l’Ordenança de convivència, s’ha de sol·licitar per escrit mitjançant una instància que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

Per consultar un expedient com a part interessada, s’ha de sol·licitar per escrit mitjançant una instància que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.

El Tauler Edictal Únic (TEU), és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) en el qual totes les administracions públiques, a partir del dia 1 de juny de 2015, han de publicar les notificacions que per motius no imputables a l’Administració no s'han pogut practicar a la persona interessada.

Els anuncis es poden consultar amb accés lliure durant 3 mesos des de la data de la publicació. A partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb el codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE) que consta al lateral dret de l’anunci. En cas de no disposar del codi de verificació, cal contactar amb el Servei d’informació al ciutadà del BOE.

Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 58/2003, general tributària, art. 112

Les multes tenen descompte si se n’efectua el pagament dins del termini de 5 dies des de la notificació de la denúncia, en el cas que la tramitació de l’expedient es realitzi mitjançant procediment simplificat (article 96 de la Llei 39/2015); o de 10 dies des de la notificació de la denúncia si el procediment és ordinari.

 

No, el pagament avançat de l’import de la sanció de la multa determina la finalització del procediment i la renúncia a formular al·legacions. Sí que es pot presentar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

 

Sí, en cas que presenteu al·legacions i es desestimin, ja no podreu pagar amb descompte.

 

Mesures alternatives

Sí, si esteu empadronats a Barcelona podeu substituir la sanció de les multes de l’Ordenança de convivència per mesures alternatives a la sanció, excepte les que s’indiquen a continuació:

 • Infraccions relacionades amb cartells, publicitat, propaganda i similars.
 • Infraccions relatives a l’obtenció de permisos per a l’ús d’espais comuns (juguesques, acampada, etc.) o relatives a la necessitat de llicència per a la realització d’activitats a l’espai comú (venda ambulant).
 • Infraccions vinculades a la demanda, compra, ús o consum de productes, activitats o serveis a l’espai públic sense permís (sol·licitud de serveis sexuals, compra de productes de venda ambulant, col·laboració o demanda de serveis no autoritzats).

 

Sí, podeu substituir la sanció de les multes de l’Ordenança de convivència per mesures alternatives a la sanció, excepte les que s’indiquen a continuació:

 • Infraccions relacionades amb cartells, publicitat, propaganda i similars.
 • Infraccions relatives a l’obtenció de permisos per a l’ús d’espais comuns (juguesques, acampada, etc.) o relatives a la necessitat de llicència per a la realització d’activitats a l’espai comú (venda ambulant).
 • Infraccions vinculades a la demanda, compra, ús o consum de productes, activitats o serveis a l’espai públic sense permís (sol·licitud de serveis sexuals, compra de productes de venda ambulant, col·laboració o demanda de serveis no autoritzats).

 

Cal complir els requisits que marca el Decret de 12 d'abril de 2019, d'Ordenació de les mesures alternatives substitutòries de les sancions

I sempre sol·licitar-ho per escrit mitjançant instància, que es pot presentar:

 • Presencialment amb cita prèvia a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana o registre de l’Ajuntament.
 • Per correu postal a l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Miquel, 4.
 • Amb certificat digital al web de l’Ajuntament.
 • Per obtenir més informació sobre mesures alternatives a la sanció consulteu el web de Prevenció.