Carta del Verd i de la Biodiversitat

Carta del Verd i la Biodiversitat

La infraestructura verda de la ciutat és un recurs per a una vida saludable i de qualitat, i per a la conservació de la biodiversitat. L’Ajuntament s’ocupa de la cura i de l’impuls d’aquesta infraestructura verda, mitjançant la gestió del verd que ja existeix, i l’increment d’aquest verd. Aquests compromisos van quedar expressats en el desplegament del Pla del verd i de la biodiversitat 2013–2020, en la mesura de govern «Programa d’impuls a la infraestructura verda urbana», en el pla Natura 2021–2030 i en el Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030.

L´increment dels espais verds de la ciutat s’està duent a terme tenint en compte la funció que han de fer al servei de la ciutadania, per a l’adaptació al canvi climàtic i per activar processos naturals per preservar la natura. Es tracta d’innovar per maximitzar els serveis socioambientals.

Aquesta innovació ha d’incloure la planificació per assolir una distribució del verd equitativa i amb connectivitat. I ha d’incloure una nova manera de projectar el verd. És en aquest marc en el qual s’encaixa el projecte de la Carta del verd i de la biodiversitat.

La Carta del verd i de la biodiversitat és una guia de referència, que recull com dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. Va dirigida a tots els actors implicats en el projecte del disseny, però més concretament està pensada com a marc de referència en comú entre els projectistes i les diverses àrees tècniques de l'Ajuntament de Barcelona implicades en el procés d'elaboració dels projectes dels espais verds de la ciutat.

 

Consulta del document