Àrees de joc infantil

Què són?

El joc és una activitat vital per a l'infant. Jugar és imprescindible per al seu bon desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual. És amb el joc que el nen s'expressa, es comunica i va descobrint tot allò que l'envolta mentre interactua amb el seu entorn. Cal, doncs, que els infants disposin de les instal·lacions necessàries per poder jugar a l'espai públic.

La ciutat de Barcelona disposa de més de 800 espais públics dedicats al joc infantil. Aquests espais o àrees de joc infantil es troben en parcs, jardins i places. Són de diferent forma i mida i han estat concebudes seguint uns criteris generals unitaris basats en la seguretat dels infants, el foment de la seva sociabilitat, l'equitativa distribució territorial i la uniformitat de la qualitat.

Les àrees de joc infantil estan senyalitzades amb rètols on s'indica l'ús al qual està dedicat l'espai i els trams d'edat dels usuaris als quals estan destinats els jocs que hi ha instal·lats. Així, es classifiquen en àrees per a nens i nenes de 0 a 5 anys, de 6 a 12 anys i de més de 12 anys. Algunes àrees són mixtes, amb jocs per a les dues primeres franges d'edat. Barcelona també compta amb àrees de joc infantil accessibles i integradores, a l'abast de tots els nens i nenes amb independència de les seves capacitats.

Localització d'àrees de joc infantil

 

Seguretat i accessibilitat

En els darrers anys, diferents instàncies europees han estudiat i regulat la configuració dels espais de joc infantil i la seva seguretat, amb l'objectiu de garantir el dret al joc i d'evitar, en la mesura que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin posar en perill la integritat dels infants.

El "Plec de Prescripcions Tècniques de Parcs i Jardins per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil" s'ajusta a les normatives UNE-EN 1176 (1 a 7) sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i UNE-EN 1177 sobre condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten.

 

Com són?

Els jocs que hi ha a les àrees de joc infantil se seleccionen tenint en compte les possibilitats de participació individual i col·lectiva que ofereixen als nens i nenes. No són excessivament figuratius per no personalitzar o identificar el joc amb missatges concrets, i es trien elements que permetin als infants, amb el seu potencial imaginatiu, donar personalitat i contingut al joc.

S'afavoreix la presència de jocs que puguin ser utilitzats per tots els nens i nenes, per integrar, així, els que tenen dificultats, i es té especial cura per evitar aquells jocs que d'alguna manera puguin fomentar l'agressivitat i la violència. Les dimensions i el grau de dificultat dels jocs varien en funció dels diferents trams d'edat als quals estan destinats: fins a 5 anys, de 6 a 12 anys i de més de 12 anys.

Fins a 5 anys

En aquestes àrees, els sorralets són un element important de joc, sobretot per als més menuts. És un lloc d'estreta relació, on els nens i nenes poden seure tranquil·lament a terra i fer pastetes amb la sorra i l'ajut d'una pala i una galleda, o senzillament amb les mans.

A més dels sorralets, en aquestes àrees de joc hi ha gronxadors, tobogans, molles, jocs de taula i jocs de terra i aigua. També hi ha amagatalls que evoquen casetes, tendes i castells, amb un disseny no figuratiu, que afavoreixen els jocs de rol.

De 6 a 12 anys

Cap als 6 anys l'infant comença a ser agosarat, per la qual cosa els jocs actius i de grimpada tenen un gran protagonisme. Com a les àrees dels nens i nenes de menor edat, aquí també hi ha gronxadors i tobogans, però molt més grans, i balancins.

Al costat d'aquests elements de joc tan clàssics ocupen un lloc rellevant els elements de joc per grimpar o per penjar-se des de diferents alçades, com són les xarxes en forma de piràmide per enfilar-s'hi o les estructures de fusta amb cordes nuades per penjar-s'hi. Altres jocs presents en aquestes àrees són els que contenen elements de manipulació, com els jocs de traça en panells verticals i els jocs de música.

La cooperació

En aquesta franja d'edat és important començar a afavorir el sentit de la cooperació, per la qual cosa disposen de jocs col·lectius que afavoreixen el sentit d'equip, ja que, perquè el joc funcioni, cada participant ha de realitzar una funció determinada que complementa la dels altres. Són dos bons exemples d'aquests equipaments de joc els jocs d'aigua que hi ha al Parc Central de Nou Barris i al Parc de Joan Brossa.

Majors de 12 anys

Aquesta és l'edat en què s'inicia el desig del risc i de superar reptes. Calen, doncs, elements de joc que donin resposta a aquestes inquietuds, tot afavorint l'esperit de superació.

Els jocs són més complexos que en les altres franges d'edat i requereixen més força, més energia i més equilibri. Així, el moviment i l'alçada dels elements de joc defineixen l'activitat d'aquestes àrees de joc, on també hi ha jocs que permeten desenvolupar l'habilitat física.

Accessibles i integradores

Aquestes àrees de joc han estat dissenyades per ser compartides per tots els nens i nenes sense excepció. Tenen com a principals característiques l'accessibilitat i la vocació integradora i de socialització, amb una oferta lúdica atractiva per a tots els usuaris independentment de les seves capacitats, on la diferència esdevé un fet normal i enriquidor.

Les àrees de joc accessibles i integradores tenen una superfície aproximada de 500 m2 i estan situades en espais especialment allunyats o ben protegits de la circulació de vehicles. Es construeixen en terrenys plans, amb desnivells tan mínims que es poden superar amb rampes de fàcil accés.

Totes disposen de zones de descans amb espai per a cadires de rodes i, molt a prop, parades de transport públic accessibles i àrees d'aparcament reservades a les quals es pot accedir sense dificultats.

Els jocs

Els jocs estan distribuïts tenint en compte la necessitat de potenciar l'experimentació i la relació entre els nens i nenes, per la qual cosa se seleccionen els jocs que ofereixen més possibilitats d'ús en base a les diferents capacitats.

Hi destaquen els jocs de manipulació, els de taula, els que comporten experiències sensorials i els "multijocs" o jocs modulars, que funcionen a diferents nivells i s'adapten a les capacitats i les necessitats de cada usuari.

D'altra banda, la necessitat d'introduir determinats elements per a infants discapacitats pot esdevenir un joc compartit. Així, la guia a terra en el recorregut de joc per als nens invidents esdevé un "joc de traça" per als nens sense aquesta discapacitat, i la presència del braille pot convertir-se en un joc de descobriment d'aquest llenguatge.

Quant als jocs més tradicionals, estan dotats d'elements que els fan accessibles, com és el cas dels gronxadors de cistella o els tobogans, que disposen d'una rampa per accedir-hi.

 

Cuidem les àrees de joc

El manteniment de les àrees de joc infantil comprèn diferents actuacions, amb una freqüència que depèn de les necessitats de cada tasca específica. Per tal de poder garantir la qualitat d'aquestes àrees, dos cops per setmana es realitza una inspecció preventiva que permet detectar les anomalies i els desperfectes que s'hagin pogut produir en els jocs i en les tanques que envolten les àrees de joc.

Manteniments setmanals

Dos cops per setmana es duen a terme feines de manteniment correctiu. Consisteixen en la reparació dels desperfectes detectats en la inspecció preventiva. En cas de perill, una brigada s'encarrega de resoldre-ho de forma immediata. Així mateix, un mínim de dos cops per setmana es retiren els residus i objectes abandonats, la sorra acumulada en el jocs i s'esborren les pintades.

Airejat i desinfecció dels sorrals

Aquesta operació es realitza cada dos mesos i consisteix en l'esponjament i l'anivellament de la sorra. La desinfecció del sorral es fa amb vapor d'aigua a una temperatura de 90º.

Inspecció funcional

Es fa cada tres mesos i té com a objectiu garantir la seguretat de les àrees de joc. Consisteix en l'anivellament dels jocs, la comprovació dels ancoratges i del bon estat de la superfície d'absorció d'impactes, i en la detecció de possibles fonaments al descobert i de possibles mostres de desgast de materials.

Manteniments anuals

Cada any es canvia la sorra del 50% de les àrees de joc i es pinta el 40% dels jocs infantils.

 

Localització d'àrees de joc infantil