Gestió de parcs i jardins de Barcelona

Cuidem els parcs i jardins

La conservació de la qualitat dels parcs i jardins de Barcelona comporta la realització d'un seguit de treballs de manteniment a les zones verdes, que es van succeint al llarg de l'any en funció del cicle vegetatiu de les diferents espècies. Així, les feines tenen com a objectiu tant els aspectes estètics de la vegetació -com pot ser el retall de les tanques vegetals- com el seu bon estat estructural i fitosanitari.

Cada parc i cada jardí és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic. Hi ha parcs molt arbrats i altres on els arbustos o les tanques vegetals representen una part importantíssima de la vegetació. Les superfícies dels parterres de gespa varien, com també varia la quantitat de grups de flor i, evidentment, les espècies que enjardinen cadascun d'aquests espais verds.

Un altre aspecte que determina el manteniment és la tipologia del parc o jardí. No és el mateix cuidar un parc o un jardí històric que cuidar un parc forestal o un parc urbà. Cadascun té importants especificitats. És per aquest motiu que Parcs i Jardins elabora plans de manteniment específics per a cadascun dels parcs i jardins de Barcelona, amb especial atenció als històrics, molt més fràgils que la resta i en els quals cal conservar l'estructura paisatgística originària.

Aquests plans de manteniment permeten optimitzar i planificar els recursos, tant humans com tècnics i materials, i per elaborar-los es procedeix a la realització d'un estudi exhaustiu de les tasques i les necessitats.

Consulteu l'espai Ciutat verda i biodivsersitat.

Arbres i palmeres

Els treballs de manteniment dels arbres i palmeres als parcs i jardins són, en part, similars als que es fan als exemplars viaris. Així, els treballs de manteniment dels arbres dels parcs i jardins consisteixen fonamentalment en la poda, ja sigui de formació, de neteja o d'aixecament de capçada, i en el cas de les palmeres, en la neteja de les fulles seques. Periòdicament es fan tractaments fitosanitaris preventius.

Gespes

Els parterres de gespa estan presents en tots els parcs i jardins i és un dels tipus de verd que requereix més actuacions al llarg de l'any per mantenir-ne la qualitat, sobretot si tenim en compte que la gespa necessita molta humitat i el clima de Barcelona és mediterrani. Actualment s'utilitzen espècies de gespa triades en funció de la seva tolerància a les situacions de sequera i a les altes temperatures estivals pròpies d'aquest clima.

La sega es fa al llarg de tot l'any, i en el cas dels parterres dels parcs i jardins també és freqüent el retall de les vores per mantenir-ne l'estructura. Altres feines, ja més esporàdiques però igualment anuals, són l'aireig, l'encebament i l'adobament dels parterres.

Entapissants i vivaces

Les espècies entapissants requereixen feines de poda i pinçament, que s'acostumen a fer a l'hivern, a principis de primavera i a finals d'estiu. La poda permet controlar el desenvolupament de la planta i donar-li la forma desitjada i el pinçament afavoreix l'aparició de més branques i, per tant, que la planta sigui més espessa. Als mesos de març i abril s'entrecava la terra de la plantació, s'adoba i es fan tractaments fitosanitaris preventius.

Quant a les espècies vivaces, cada planta té una durada de dos a tres anys i, quan cal, juntament amb noves plantacions, la reposició també es fa per divisió de mata a principis de primavera. Al llarg de l'any, les plantes vivaces requereixen podes, pinçaments i retall, i quan s'acosta la primavera, entrecavada i adobament del sòl i tractaments fitosanitaris preventius. A principis d'estiu i a principis de tardor les plantes es netegen de flors seques.

Vorades

Són tanques vegetals fetes amb arbustos que poden tenir diferents funcions: des de les decoratives -seria el cas de les vorades amb formes geomètriques dels parterres de broderie- fins a les de distribució de l'espai dins un parc o de tancament i protecció d'un lloc determinat, com ara els jocs infantils.

Les vorades requereixen poda de formació i, posteriorment, de manteniment, amb actuacions de retall a principis d'hivern i de tardor, quan la planta es troba en aturada vegetativa i un cop s'han desenvolupat les brotades primaverals. Quan s'acosta la primavera, el sòl de la plantació s'entrecava, s'adoba i es fa un tractament fitosanitari preventiu.

Arbustos

Dos cops a l'any, a principis d'estiu i d'hivern, es procedeix a la poda de formació i manteniment dels arbustos, i entre finals d'hivern i principis de primavera, a l'entrecavada i l'adobament del sòl i a la realització de tractaments fitosanitaris preventius.

Grups de flor

Il·luminen i omplen de color els parcs i jardins amb la seva bellesa, tan esclatant com la majoria de vegades efímera. Generalment són plantes de temporada, que cal renovar diversos cops a l'any. La primera feina de manteniment consisteix a preparar el sòl de plantació. Aquesta operació es fa als mesos d'abril, agost i novembre per disposar de grups de flor a la primavera i a l'estiu, a la tardor i a l'hivern. Els mesos de plantació són els mateixos. Cada mes s'escarda la terra per airejar-la, i coincidint amb els mesos de plantació es fa un tractament fitosanitari preventiu. Tres cops a l'any, mentre dura cada plantació, s'elimina la flor seca per mantenir la qualitat dels grups de flor.

Testos de terracota

Les plantacions en testos de terracota són una ornamentació jardinera que trobem sobretot als parcs i jardins històrics. Les feines de manteniment consisteixen, bàsicament, en el pinçament a finals d'estiu per provocar brotades més espesses a la primavera, l'eliminació de flors seques i l'adobament.

Altres feines

Durant tot l'any s'eliminen les males herbes, s'arrangen els camins de sauló i es repara, i si cal se substitueix, el mobiliari urbà. Cada dia es fa una neteja general dels parcs i jardins i es buiden les papereres.

Gestió medioambiental

El model de gestió dels parcs i jardins -i de tot el verd urbà de Barcelona- es fonamenta en l'aplicació de criteris de sostenibilitat que tenen com a eixos principals la racionalització de les tasques de manteniment, l'optimització del reg i la selecció d'espècies vegetals que s'adaptin al clima de la ciutat.

Des de l'any 2001, Parcs i Jardins disposa de la certificació ISO 14001 en la conservació i la gestió dels espais verds i de l'arbrat viari públic. Aquesta certificació acredita el desenvolupament d'uns processos productius -en aquest cas, de serveis dins l'àmbit del verd urbà- seguint un sistema de gestió mediambiental.

Això comporta un cicle continu de planificació, acció, revisió i millora de l'actuació mediambiental de Parcs i Jardins i un sistema voluntari de gestió i auditoria, que es fa anualment.

Criteris de sostenibilitat

La jardineria sostenible té com a objectiu optimitzar els recursos naturals, humans i econòmics. D'aquesta manera s'aconsegueix un verd urbà més natural i més ben adaptat a l'entorn, útil i agradable per als usuaris dels espais verds públics i que no requereix un manteniment costós.

Espais d'especial interès per a la biodiversitat

Els espais d’especial interès per a la biodiversitat estan formats per combinacions d’arbres, arbustos i herbes, plantats en un sòl ric en matèria orgànica i fauna edàfica, i ofereixen refugi i aliment a diverses espècies d’animals.

Flors que atrauen insectes pol·linitzadors, com les papallones, i fruits que nodreixen els ocells, especialment a l’hivern quan l’aliment escasseja i aquestes fructificacions constitueixen una part important de la seva dieta.

Pedres i troncs agrupats acullen insectes i sargantanes i en algun d’aquests espais s’hi troben els anomenats hotels per a la biodiversitat que ofereixen llocs de nidificació especialment per a les abelles.

Selecció d'espècies

Es trien espècies pròpies del clima mediterrani o que s'hi adaptin molt bé, resistents a la sequera i a la contaminació atmosfèrica. Així, les plantes creixen més sanes, necessiten menys recursos naturals (aigua, adobs) i un manteniment més sostenible (menys podes, menys segues, etc.).

També es té en compte la resistència a l'atac de plagues i malures, cosa que permet reduir l'ús de productes fitosanitaris i potenciar l'aspecte natural dels arbres, és a dir, seleccionar espècies que requereixen escasses actuacions de poda i retall.

Protecció fitosanitària

Es fa mitjançant tractaments biològics, els quals són ambientalment sostenibles i no afecten la fauna existent a les zones verdes.

Gestió i reutilització dels recursos naturals

Amb l'objectiu d'optimitzar i reduir al màxim el consum d'aigua per al reg, en tots els parcs i jardins de nova creació s'instal·la el reg automatitzat i per degoteig. En els parcs ja existents, aquests sistemes s'implanten a mesura que això és possible. Pel que fa a la procedència de l'aigua, progressivament es va estenent la xarxa d'aprofitament d'aigua freàtica, amb la disminució consegüent del consum d'aigua potable.

Els sistemes de reg també estan dotats de pluviòmetres i sensors d'humitat, que permeten optimitzar el consum d'aigua i eviten regar quan plou o quan el sòl té prou humitat.

Quant a la reutilització dels recursos naturals, el manteniment dels parcs i jardins genera una biomassa que es recicla i es converteix en compost, un adob orgànic que es destina al espais verds de Barcelona.

Els residus de treballs de jardineria també es reutilitzen, ja sigui en forma de triturat o bé de compost. En el cas del triturat, es fa servir com a encoixinat als parterres amb plantacions d'arbustos i espècies vivaces. D'aquesta manera s'evita l'evaporació de l'aigua i es realitza una tasca preventiva quant a l'aparició de males herbes.

Documentació: