Naturalització dels espais

En els espais verds de la ciutat s'hi poden dur a terme diverses tipologies de naturalització,  amb l'objectiu de reforçar la seva estructura vegetal per enriquir-ne la biodiversitat.

Alhora, és una oportunitat d'oferir un hàbitat a una flora i fauna de qualitat, fer més ecològica la seva gestió, amb un canvi cap un model més naturalitzat dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona, a favor dels processos naturals i d'ecosistemes més equilibrats i resilients (sòl, aigua, flora, fauna, gestió ambiental…).

Les accions de naturalització consisteixen en:

  • Passar de la gespa al prat natural o herbassar
  • Sembra de baixa intensitat en prats florits d’especial interès per a la biodiversitat
  • Crear tanques vegetals mixtes d’interès per a la biodiversitat
  • Enriquir els marges dels horts amb plantes afavoridores de biodiversitat
  • Plantació de rodals arbustius i arbres fruiters en gespes
  • Eliminar d’una àrea les plantes invasores i restaurar amb espècies d’interès per a la biodiversitat
  • ​Adaptació de la vegetació al litoral marí


Natura amb funcions ecològiques

Des de ja fa uns anys hi ha espais verds en què s'aplica una sega selectiva, amb l'objectiu de posar en valor els herbassars a la ciutat, amb plantes autòctones i pròpies del clima Mediterrani, que se les deixa evolucionar de manera natural, a la vegada que se'ls hi aplica un manteniment menys intensiu, tot apostant per la sostenibilitat i les bones pràctiques en jardineria.

Les herbes, gespes, escocells i herbassars tenen importants funcions ecològiques: són espais de gran interès per a la biodiversitat on es desenvolupen una gran quantitat d'invertebrats que permeten alimentar diferents grups faunístics com ara els ocells.

D'altra banda, a través de la floració, s'ofereix també aliment als insectes pol·linitzadors, tan importants per als ecosistemes. Alhora, la proliferació d'invertebrats actua també com a reservori de fauna útil que participen en el control biològic de plagues i malalties que afecten els espais verds de la ciutat, en l'aposta per una gestió integrada de la jardinera que prioritza els tractaments naturals.