Gestió integrada de plagues i malalties a la jardineria de Barcelona

El servei de tractaments a l’arbrat, les palmeres, els arbustos, planta vivaç i gespa, tant viari com dels jardins i parcs de la ciutat, es basa en el concepte de “Gestió Integrada” de plagues. Es tracta d’un servei municipal que forma part de les tasques de manteniment i preservació de tot aquest patrimoni vegetal.

La gestió integrada de plagues i malalties a la jardineria de Barcelona dóna prioritat a les pràctiques i als productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, utilitzant els mètodes químics com a últim recurs.

Presentació

L’Ajuntament té cura de mantenir i protegir els elements vegetals i prevenir-ne i/o curar-ne les plagues i malalties específiques i més significatives de la vegetació, tot atenent la salut de les persones.

 

Classificació de plagues i malalties

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona classifica les plagues i malalties del verd en tres grups, en funció del dany que provoquen.

Prevenció de plagues i malalties: la selecció d'èspècies

La prevenció de plagues i malures de la gran diversitat d’espècies vegetals de la ciutat comença des de la selecció de les mateixes espècies per a la seva plantació.

 

Criteris per al Control Integrat de plagues i malalties

Els criteris establerts que determinen la realització d’una actuació i el respectiu tractament a desenvolupar són: llindar de tolerància, la ubicació de l'arbre, l'afectació de la plaga sobre l'estructura de l'arbre i l'afectació per plagues de quarantena.

Tractaments

Als darrers anys els tractaments fitosanitaris han evolucionat i han incorporat nous mètodes i tecnologies, amb una progressiva reducció i limitació de l’ús de productes d’origen químic.

Informació al ciutadà

Durant la realització de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesi química o per atomització es restringeix temporalment el pas de vianants amb tancaments a la via pública per evitar molèsties.

Legislació

Consulteu la legislació que regula l'ús dels tractaments amb productes fitosanitaris.