Legislació

La legislació que regula l'ús dels tractaments amb productes fitosanitaris es troba recollida en aquests textos legals:

Europea

Directiva Europea 2009/128 EEC per a l'ús sostenible dels productes fitosanitaris

Reglament 1107/2009 relatiu a la comercialització dels productes fitosanitaris

Directiva sobre els nivells màxims de residus pesticides en els aliments

Directiva sobre l'ús de la maquinària per aplicar els productes fitosanitaris

Registre de Productes Fitosanitaris de la Unió Europea

Espanyola

Obrir document PDF Real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Llei de sanitat vegetal

Obrir document PDF Reial decret 280/1994

Legislació autonòmica

Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny, que regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

Ordre AAM/188/2013, de 21 de juny, que regula el procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues.

Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

Decret 149/1997, de 10 de juny, que regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.