Presentació

La consideració de la jardineria com un bé comú i col·lectiu comporta el seu tractament i cura a càrrec dels ens locals. El verd urbà contribueix a la renaturalització de la ciutat i aporta indiscutibles beneficis ambientals, com ara la regulació de la radiació solar, la reducció de la temperatura i de les partícules en suspensió, o l’acció de filtre acústic que exerceixen sobre l’espai públic. Sense oblidar el valor paisatgístic i de foment de la biodiversitat en l’entorn urbà.

L’Ajuntament té cura de mantenir i protegir els elements vegetals i prevenir-ne i/o curar-ne les plagues i malalties específiques i més significatives de la vegetació, tot atenent la salut de les persones.

La gestió integrada de plagues i malalties a la jardineria de Barcelona dóna prioritat a les pràctiques i als productes que generen menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, utilitzant els mètodes químics com a últim recurs. Per aquest motiu, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar per unanimitat eradicar l’ús del glifosat i altres herbicides tòxics als espais verds i a la via pública de Barcelona, amb el compromís de buscar alternatives ecològiques respectuoses amb el medi ambient i amb la salut de les persones.

Des de l’Ajuntament es coordinen les tasques de prevenció, cura i protecció, en col·laboració amb d’altres organismes i d’acord amb la normativa fixada per les administracions competents.  En l’àmbit local segueix els criteris i manaments que es desprenen del Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona i del Pla de Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona.

En el camí cap a la progressiva reducció en l’ús de productes químics en el manteniment de l’arbrat viari l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un programa de gestió que planifica les diferents estratègies per abordar els tractaments de control de plagues i malures. En el Control Integrat es prioritza, en primer terme, emprar els tractaments de menor a major impacte al medi ambient, amb la màxima de la preservació de la salut de les persones.

Enllaços relacionats: