Preus públics

Preus públics i tarifació social

Col left

Els preus públics dels serveis d’educació i la tarifació social corresponents al curs 2024-2025 estan subjectes a la regulació i pendents de publicació en el BOP (Butlletí Oficial de la Província). Els preus públics per a escolaritat i alimentació a les escoles bressol municipals es calculen mitjançant una tarifació social, en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertany l’alumne/a, d’acord amb els llindars de renda establerts.

Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que manifestin explícitament en el full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada (en aquest cas, se’ls aplicarà el tram 10 de preus públics durant tot el curs escolar, sens perjudici que, per al curs escolar posterior, es puguin acollir de nou a la tarifació social).

Preus de l’escola bressol municipal per a infants 2 a 3 anys

Arran de l'Acord marc de la Generalitat de Catalunya amb les entitats del món local per al cofinançament de les escoles bressol municipals (EBM), pels infants matriculats al tercer curs del primer cicle d'educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys), el servei d’escolaritat i d'acollida no tindrà cap cost, mentre que el servei d'alimentació serà de pagament amb tarifació social, en el cas que en facin ús.

Per a la resta de grups d’infants (4 mesos a 1 any i d’1 a 2 anys), els preus públics continuaran amb el sistema de tarifació social tant de l’escolaritat com de l’alimentació.

Actualment, el cost de la plaça en una escola bressol municipal de Barcelona és d’aproximadament 9.100 euros i l'Ajuntament de Barcelona en continuarà assumint més de la meitat del finançament.

Llindars de renda familiar segons el nombre de membres

Les quotes mensuals establertes segons els serveis contractats i la tarifa corresponent es paguen durant deu mesos, del mes de setembre al mes de juny. Els rebuts s’emeten durant la primera setmana de cada mes (llevat el de setembre, que s’emet entre el dia 10 i el dia 20).

Al juliol no s’emet cap rebut (excepte els àpats esporàdics consumits per les famílies que no tinguin contractat el servei d’alimentació tot l’any).

La quota de setembre incorpora el preu corresponent al servei de mig setembre i al de mig juliol. En el cas que l’infant es matriculi a l’escola una vegada iniciat el curs, la primera quota incorpora el preu corresponent als dies de servei del mes en curs més mig juliol. Les quotes corresponents al juliol liquidades en el primer rebut del mes d’escolaritat no es retornaran en cas de baixa voluntària de l’alumne/a.

Per a les famílies que opten per no contractar el servei d’alimentació, que inclou dinar tot el curs i berenar de l'octubre al juny inclosos, s’estableix un sistema de preus esporàdics per als dies que es quedaran a dinar, que també inclou berenar. Addicionalment, també hi ha la possibilitat de contractar esmorzar durant tot l’any, que cal afegir al preu d’alimentació referenciat més amunt. Aquests preus esporàdics també es tarifaran socialment.

La tarifació social es calcula una vegada per curs, segons la informació aportada al full de matrícula que sigui comprovada per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) (nombre de persones que formen la unitat familiar, rendes d’aquestes persones, descomptes de renda a famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitat, germans/anes matriculats al centre, etcètera).

Una vegada estigui disponible la consulta de les dades fiscals de l’exercici fiscal anterior al de l’inici de curs per part de l’AEAT (previsiblement a mitjan juliol) i acabats els tràmits associats a la tarifació social, l’IMEB emet un SMS informatiu a la família en què indica el número de matrícula de l’infant i l’import d’escolaritat i alimentació que han de pagar mensualment en funció del tram social que els correspon. El tram notificat serà el vigent durant tot el curs escolar.

Per a les persones tutores la consulta telemàtica de la renda dels quals tingui com a resposta “Titular obligat a declarar i renda no presentada”, l’IMEB emet un BuroSMS per informar que el pare o la mare té 30 dies per obtenir i facilitar a l’IMEB les dades fiscals relatives a la renda de l’exercici que es vol consultar (declaració de renda o certificat d’imputació de rendes). Si transcorreguts aquests dies no es presenta la informació requerida, com que no es poden fer les comprovacions pertinents pel que fa a la situació econòmica, s’entendrà que la família renuncia a la tarifació i s’aplicarà automàticament la tarifa del tram 10.

En el cas de pares, mares o persones tutores que no disposin de NIF o NIE, l’AEAT no facilita les seves dades tributàries. En aquests casos, per permetre valorar la situació socioeconòmica de la unitat familiar, les persones tutores han d’acompanyar el full de matrícula amb les seves declaracions de renda presentades al país d’origen i acompanyades de la traducció jurada corresponent. Si aquesta informació no es facilita conjuntament amb el full de matrícula, l’IMEB envia un BuroSMS per atorgar-los 30 dies per lliurar-la i, si no es lliura en el termini atorgat, s’entendrà que la família renuncia a la tarifació social i se li aplicarà automàticament el tram de tarifa 10.

L’escola bressol Germanetes ofereix dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9.00 a 13.00 hores) i grup tarda (de 15.00 a 19.00 hores). Per als infants que es matriculin en el tercer curs del primer cicle d'educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys), també en aquest cas de grups reduïts, el servei d’escolaritat no tindrà cap cost, mentre que el servei d'alimentació serà de pagament amb tarifació social. Les quotes dels grups d’horari reduït són diferents de la del servei d’escola bressol, jornada sencera, i aquests preus públics corresponents al curs 2024-2025 també estan subjectes a la regulació i es publicaran en el BOP (Butlletí Oficial de la Província).

Col right

Per facilitar un precàlcul del preu o tarifa que l’IMEB aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició:

Accedeix al simulador de preus públics

Hi podeu trobar un apartat de preguntes freqüents que us pot ser d’utilitat per calcular la tarifa o tram que se us aplicarà (qui s’inclou en la unitat familiar, com es calcula la seva renda, els descomptes de renda per aplicar a famílies nombroses, monoparentals i amb membres amb discapacitat, els salts de tram per aplicar en determinades circumstàncies, etcètera).

Les quotes mensuals establertes segons els serveis contractats i la tarifa corresponent es paguen durant deu mesos, del mes de setembre al mes de juny. Els rebuts s’emeten durant la primera setmana de cada mes (llevat el de setembre, que s’emet entre el dia 10 i el dia 20).

Al juliol no s’emet cap rebut (excepte els àpats esporàdics consumits per les famílies que no tinguin contractat el servei d’alimentació tot l’any).

Els preus públics pels serveis d’educació són exigibles abans de l’inici de la prestació del servei. La forma de pagament és la domiciliació bancària. Cal signar i lliurar al centre l’ordre SEPA que us facilitarà la direcció del centre.

El termini màxim de pagament és de dos mesos des de l’emissió dels rebuts corresponents de les deu quotes dels preus públics. Transcorregut aquest termini de pagament en període voluntari sense que s’hagi acreditat el pagament, l’Ajuntament iniciarà els tràmits de cobrament per la via executiva, que pot comportar despeses addicionals per recàrrec i interessos de demora i pràctica d’embargaments, d’acord amb el que preveu la regulació dels preus públics d’educació vigents, si escau.

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 8.949 euros per curs. Aquest cost comprèn despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’IMEB (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament de Barcelona).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 44% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Compartiu aquest contingut