Simulador de preus públics amb tarifació social

Col left

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten en el simulador, abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar.

Inclou progenitors, germans/anes i infant.
Renda bruta anual de la unitat familiar *
Dades de la Renda de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici de curs (per exemple: 2022 per al curs 2023-2024)
Introdueix la quantitat sense utilitzar punts. Únicament marca la coma dels dos decimals finals. Exemple: 22450,50

Algunes preguntes freqüents

La tarifació social és un sistema de preu públic en què cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos, de manera que l’aportació de les famílies al finançament del servei s’incrementi en funció de la seva renda.

Les dades bàsiques per calcular la tarifa són tant el nombre de persones que componen la unitat familiar com la seva renda.

Hi ha deu trams establerts, des d’un mínim de 50 euros mensuals fins a un màxim de 395 euros mensuals (aquests preus inclouen l’escolaritat i el dinar i berenar). Si no es contracta l’alimentació, la tarifa mínima és de 30,23 euros mensuals, i la màxima, 238,8 euros.

Hi ha deu quotes per curs, de setembre a juny.

Nota: Totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol es beneficien de la tarifa social, llevat de les que manifestin explícitament que hi renuncien en el full de matrícula. En aquest cas, se’ls aplicarà la tarifa corresponent al tram 10 de preus durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al curs escolar següent puguin sol·licitar acollir-se de nou a la tarifació social.

En primer lloc, heu d’indicar quants membres componen la unitat familiar i, després, les rendes del pare i la mare (o persones tutores). També heu d’indicar si l’infant es quedarà a dinar o no. Totes aquestes dades són obligatòries.

A més, si teniu carnet de família nombrosa o monoparental o hi ha persones amb discapacitat a la família, també heu de marcar les caselles corresponents.

Heu d’introduir, a les caselles destinades a aquest efecte, els ingressos anuals bruts del pare i la mare o persones tutores corresponents a l’exercici 2022.

Si encara no heu fet la declaració, podeu demanar per internet les dades de la renda del 2022 al web de l’Agència Estatal Tributària. Al web de l’AEAT indicat podeu demanar les dades fiscals o l’esborrany de la renda del 2022. Per obtenir les dades o l’esborrany de la declaració heu de tenir a mà el vostre DNI o NIE i la renda presentada l’any anterior. L’AEAT us demanarà l’import d’alguna casella concreta de la renda i un telèfon mòbil, al qual enviaran un número PIN per accedir al document.

Si ja heu fet la declaració de renda del 2022, aquí heu de fer constar la suma de les caselles 435 + 460, corresponents a la base imposable general i la base imposable de l’estalvi del model D-100 “Impost sobre la renda de les persones físiques” del pare i la mare o persones tutores legals. Si la renda presentada és conjunta per a les dues persones tutores, n’hi ha prou que introduïu les dades a la primera casella i deixeu a zero la segona.

Nota: les dades que indiqueu al simulador serveixen únicament per orientar-vos sobre el cost que tindrà per a vosaltres el servei de bressol. Una vegada feta la matrícula, si no heu fet constar en el full de matrícula que renuncieu a la tarifació, l’IMEB consultarà directament a l’AEAT les dades relatives a la renda efectiva del 2022 dels pares, mares o persones tutores, i aquesta consulta serà la que servirà per calcular la tarifa que cal aplicar. Aquesta consulta es podrà fer quan l’AEAT habiliti el servei corresponent, previsiblement a mitjans de juliol. Un cop rebuda aquesta informació, l’IMEB enviarà un SMS als pares, mares o persones tutores indicant quin tram de tarifa els correspondrà.

Si la consulta a l’AEAT retorna el missatge que el pare, mare o persones tutores estaven obligats a declarar i no ho van fer, s’enviarà un SMS a les persones tutores de l’infant en què se’ls indicarà que tenen 30 dies naturals per presentar correctament la documentació acreditativa de la renda del 2022. En cas que no presentin aquesta documentació, s’aplicarà la tarifa corresponent al tram 10.

En el cas que alguna de les persones tutores no disposi de DNI o NIE (només tingui passaport), el full de matrícula de l’infant que presenteu a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al país d’origen, juntament amb la traducció jurada corresponent.

A la casella de nombre de membres de la unitat familiar cal que hi poseu quantes persones sou a casa, tenint en compte que la normativa indica que els membres computables són els següents:

• L’infant que es matricula.

• El pare i la mare o les persones tutores legals de l’infant.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia de l’infant és compartida es tindran en compte les dues persones tutores en la unitat familiar. Si la guàrdia i custòdia de l’infant s’atribueix a una sola persona tutora, no serà membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’afegirà a la renda de la persona tutora la pensió d’alimentació o compensatòria que estableixi la sentència.

En el cas de família monoparental, s’haurà de manifestar estar en possessió del títol i es comprovarà que la persona tutora i l’infant estiguin dins el carnet de família monoparental i que aquest estigui vigent. Si no s’està en possessió d’un carnet vigent es podrà acreditar amb el llibre de família, on únicament hi haurà de constar una sola persona tutora (altrament la família no es considerarà monoparental). En el cas de viudetat, aquesta només s’haurà de justificar amb el llibre de família (o certificat de defunció) si no s’està en possessió d’un carnet de família monoparental vigent.

• Els germans i les germanes de fins a 25 anys que, segons el padró, consti que conviuen en el domicili familiar en la data de la matrícula.

• Els germans i les germanes de més de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que, segons el padró, consti que conviuen en el domicili familiar en la data de la matrícula.

Es consideren membres de la unitat familiar i, per tant, germans/anes de l’infant, les persones que convisquin amb l’infant en la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell una o les dues persones tutores.

Addicionalment, només per als casos en què les dues persones tutores de l’infant estiguin separades o divorciades i tinguin la custòdia compartida dels fills/filles en comú, es consideraran germans/anes de l’alumne/a, a l’efecte de la tarifació, els germans/anes que comparteixen les dues persones tutores amb l’alumne/a i que no conviuen amb l’alumne/a però sí amb una de les persones tutores.

No es tindran en compte altres persones, tot i que convisquin en el domicili familiar, amb o sense relació de parentiu amb l’infant, ni els avis que hi convisquin.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà el nombre de membres de la unitat familiar mitjançant el llibre de família aportat per la família i el volant de convivència de l’infant (si la família està empadronada fora de Barcelona ha d’aportar el volant de convivència en paper). El nombre de membres que es comprova és l’efectiu per calcular la tarifa.

En cas de separació o divorci, si la guarda i custòdia de l’alumne/a és compartida, es tindrà en compte la renda de les dues persones tutores. En aquest cas heu de comptar les dues persones tutores com a membres de la família i fer constar les rendes de totes dues a les caselles corresponents.

Si la guarda i custòdia s’atribueix a una sola persona tutora, no és membre computable l’excònjuge que no convisqui amb l’infant, però s’ha de sumar a la renda de la persona tutora la pensió d’alimentació o compensatòria que estableixi la sentència, multiplicada per dotze mesos.

Si la guarda i custòdia és compartida, no cal que porteu cap documentació a l’escola. Si només la té una persona tutora, sí que heu de lliurar a la direcció del centre una còpia de la sentència de separació o divorci (o mesures provisionals, si encara no hi ha sentència).

Heu de marcar la casella corresponent i indicar si el carnet és de categoria general o especial. El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill/a que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprova que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne/a (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent i indicar si el carnet és de categoria general o especial. En cas de família monoparental, només heu de posar la renda de la persona tutora que consta en el carnet de família.

D’altra banda, només heu de comptar com a membres de la família aquesta persona tutora, l’alumne/a i els germans/anes que convisquin.

El simulador dedueix dels ingressos anuals de la unitat familiar 525 euros si el carnet és de categoria general, i 800 euros si és de categoria especial per cada fill/a que tingueu.

En el moment de la matrícula, l’IMEB comprovarà que el títol sigui vigent i hi consti l’alumne/a (si el carnet està emès a Catalunya no cal que porteu documentació a l’escola per acreditar-ho, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula).

Heu de marcar la casella corresponent i indicar el nombre de persones que tenen el carnet de discapacitat vigent i si la discapacitat és del 33% o més, o del 66% o més. El simulador descompta de la renda familiar 1.811 euros per cada persona si la discapacitat és del 33% o superior, i 2.881 euros si la discapacitat és del 66% o superior.

Si els títols que acrediten les discapacitats estan emesos per la Generalitat de Catalunya, no cal que els porteu a l’escola en el moment de matricular-vos, només cal que marqueu la casella corresponent al full de matrícula.

Si teniu dos fills/filles matriculats a les escoles bressol municipals, la tarifa saltarà a un tram inferior al que us correspondria per renda de la unitat familiar (dos trams si hi teniu tres fills/filles matriculats). Aquest salt no el fa el simulador automàticament. Per consultar la tarifa que us correspon podeu consultar la taula de tarifes per trams que trobareu a la clàusula 3.1.1 de la normativa de preus públics i al web de l’IMEB.

Només heu de marcar la casella que pertoqui al simulador i es calcularà la tarifa automàticament.

L’IMEB ofereix un servei d’alimentació opcional per a les famílies que inclou el dinar i el berenar. Aquest servei es pot contractar per a tot l’any o només per a dies puntuals. Això ho heu de manifestar al full de matrícula. Podeu deixar l’infant a dinar puntualment els dies que us sembli convenient (lògicament, si teniu contracte anual, el preu per dia és més econòmic que en cas d’usos puntuals o esporàdics).

L’IMEB aplica la tarifació automàticament tant a les famílies que contractin el servei d’alimentació com a les que només en facin usos esporàdics.

Podeu trobar informació més completa dels preus dels usos esporàdics i dels criteris establerts per a les altes, les baixes i les modificacions dels serveis en la normativa de preus públics (clàusules 3.1.1 i 3.1.7, respectivament).

Les escoles bressol Germanetes, Caspolino, Xiroi i El Petit Príncep tenen cadascuna dos grups amb horari reduït: grup matí (de 9.00 a 13.00 hores) i grup tarda (de 15.00 a 19.00 hores). Les quotes tarifades d’escolaritat i alimentació (esmorzar i berenar reforçats) es poden consultar a l’apartat 3.1.5 de la normativa vigent de preus públics publicada en el BOPB de l'1 de juny de 2022. A partir del curs 2023-2024, per als infants que es matriculin en el tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (grup d’infants de 2-3 anys), també en aquest cas de grups reduïts, el servei d’escolaritat no tindrà cap cost, mentre que el servei d’alimentació serà de pagament amb tarifació social.

ACLARIMENTS PER A LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LA TARIFACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA PER AL CURS 2023-2024:

La tarifació social de les escoles bressol de Barcelona es calcula prenent com a base les dades fiscals de l’exercici 2022 acreditades per l’Agència Tributària.

Les famílies que necessitin sol·licitar-ne la revisió perquè han sofert un canvi socioeconòmic substancial en l’exercici present per causes sobrevingudes posteriors a la matrícula podran fer-ho, segons dictamina l’article 5 de la Regulació dels preus públics pels serveis d’educació, sempre mitjançant una instància dirigida a l’IMEB acompanyada de la documentació que acrediti aquest canvi i que permeti calcular el nou llindar de renda familiar.

Cal presentar la documentació de totes les persones tutores de l’alumne/a i és imprescindible que inclogui la informació indicada en els tres punts següents:

1. Declaracions de renda (model 100) de l’exercici del 2022 o, si no les teniu, certificat d’imputacions d’IRPF emès per l’Agència Tributària de les dues persones tutores de l’alumne/a.

2. Tots els fulls de salari/nòmines de les dues persones tutores de l’alumne/a des del mes de gener del 2023 fins a la data de presentació de la instància.

En cas d’acomiadament o acabament de contracte:
 - Última nòmina amb liquidació econòmica (quitança)
 - Inscripció al SEPE
 - Carta del SEPE comunicant la prestació d’atur o acreditant que no escau 

Si s’és treballador/a autònom/a:
 - Declaracions trimestrals d’IVA (model 303) i IRPF (model 130) dels trimestres tancats del 2023
 - Certificats d’ingressos de la mútua, si escau 

Si s’és pensionista:
 - Certificat d’ingressos emès per la Seguretat Social 

En cas d’ERTO:
- Comunicació de l’empresa
- Nòmines / fulls de salari, quan correspongui
- Acreditació de la part salarial corresponent a l’Estat

3. Informe de seguiment per part d’entitats d’ajuda social.

Informe segellat per l’ens col·laborador de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que correspongui (CSS, SIS, SARA, SAIER, SISFA-ROM, etcètera) o entitat d’atenció social anàloga.

Certificat de ser beneficiari del Fons per a la Infància, Fons d’Emergència o renda garantida de la ciutadania.

Aquest curs, excepcionalment, l’IMSS i l’IMEB han acordat que en els casos de famílies que no estiguin en seguiment de cap entitat d’ajuda social, l’IMEB traslladarà la informació acreditativa de la situació socioeconòmica de la família a l’IMSS perquè es valori si es tracta d’un cas necessitat de revisió per la seva vulnerabilitat econòmica.

Les instàncies que no incorporin la documentació esmentada s’entendran com a incompletes i, per tant, no es podran valorar i es donarà per desestimada la petició. L’Administració podrà requerir documentació addicional si ho considera pertinent per establir el nou llindar de renda.

Com que l’atribució del tram corresponent dels preus públics d’escolaritat i alimentació de les EBM depèn fonamentalment del nivell de renda comprovat, la revisió es farà, si escau canvi de tram, a partir del mes següent a la sol·licitud.

La presentació de la instància a l’IMEB es pot fer:

A les nostres dependències de la plaça d’Espanya, 5, en horari de 8.00 a 15.00 hores.

A qualsevol oficina d’atenció a la ciutadania (OAC) https://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac

Amb signatura electrònica al registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

El cost d’una plaça a les escoles bressol municipals de Barcelona és de 8.662 euros per curs. Aquest cost comprèn despeses de personal, monitoratge, alimentació, materials, consums energètics, manteniment habitual i costos indirectes de l’IMEB (no s’hi inclou la construcció de l’escola ni els costos generals i d’administració de l’Ajuntament de Barcelona).

Així, les famílies que per la seva renda paguen un preu públic de 395 euros mensuals, que correspon a la tarifa màxima aprovada, de fet només cobreixen el 46% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, aquesta només cobreix el 6% dels costos de la plaça.

La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a les escoles bressol municipals, l’assumeix directament l’Ajuntament de Barcelona.

Compartiu aquest contingut