Preguntes freqüents

El nivell de 0-1 anys correspon als infants nascuts l’any 2022 i han de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

El nivell de 1-2 anys correspon als infants nascuts a l’any 2021.

El nivell de 2-3 anys correspon als infant nascuts a l’any 2020.

 

L’oferta de places ordinàries i de NEE es podran consultar a partir de la data de publicació del calendari de preinscripció a cada centre educatiu i també al web www.barcelona.cat/escolesbressol, apartat específic Preinscripció i matrícula.

Les famílies hauran de presentar la sol·licitud per via telemàtica  i només per situacions excepcionals es farà presencialment al centre triat en primera opció, amb cita prèvia al centre.

No s’haurà de presentar documentació  dels criteris al·legats si l’Ajuntament els  pot comprovar directament o interoperant amb la Generalitat.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica i no hauran de presentar  aquesta documentació ja que l’Ajuntament podrà comprovar  aquesta informació.

Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració  l’hauran de presentar la documentació acreditativa per correo electrònic al correu de l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció.

Per a més informació consulteu l’apartat “criteris a efectes de barem i documentació acreditativa” en aquesta web.

No, només es pot presentar una sol·licitud per infant a les escoles bressol municipals i llars d’infants públiques de Barcelona. La presentació de més d’una sol·licitud comportarà duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

En la mateixa sol·licitud les famílies poden posar  fins a un màxim de cinc escoles bressol o llars d’infants.

L’àrea d’influència de les escoles bressol i llars d’infants és el districte de la ciutat de Barcelona on estan ubicades, a excepció d’algunes escoles que a més tenen també una àrea d’influència específica. 

Per veure les escoles que tenen àrea d’influència específica, consultar l’espai preinscripció i matrícula del www.barcelona.cat/escolesbressol

 

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen primer d’acord a la suma dels criteris generals de prioritat. En igualtat de puntuació de criteris generals s’aplica el criteri complementari. L’ordenació de les sol·licituds per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, es fa per sorteig públic.

Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté  per a la resta de peticions.

Des de l’IMEB s’envia al telèfon mòbil de la família dos SMS. El primer el dia de la publicació de les llistes provisionals. En aquest SMS s’informa del  codi de la sol·licitud, el número aleatori assignat i la baremació dels criteris generals i/o complementari. El segon SMS s’envia en  el moment de la publicació de les llistes d’assignació de places. En aquest  s’informa si l’infant ha obtingut plaça o no i, en cas afirmatiu, l’escola on ha de formalitzar la matrícula.

A més les famílies poden entrar a aquest web i dins de l’espai de preinscripció, accedir a “consulta l’estat de la seva preinscripció”  per veure la informació de les llistes publicades referides al seu fill o filla.

També poden anar a l’escola triada en primera opció per veure les llistes publicades de preinscripció.

El dia de celebració del sorteig  les famílies poden acudir a aquest acte públic que té lloc a l’IMEB el dia i hora que està publicat al calendari. 

A més el mateix dia en què es fa el sorteig es publica el resultat a la pàgina web de les escoles bressol: barcelona.cat/escolesbressol  i a la del Consorci d’Educació de Barcelona.

No, la sol·licitud del carnet o certificat no serveix per acreditar aquesta condició. El carnet o certificat ha d’estar vigent.

  • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). En el cas de persones estrangeres sense NIE hauran de presentar el passaport.
  • Original de la targeta sanitària individual.
  • L’original del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes per l’infant amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera de les escoles bressol municipals.

Un cop començat el curs escolar es publiquen mensualment les vacants que s’ofereixen en les EBM en l’apartat places vacants a les escoles bressol al web barcelona.cat/escolesbressol

La seva sol·licitud queda en llista d’espera a cadascuna de les escoles sol·licitades i mantindrà l’ordre segons puntuació obtinguda. Quan es produeixi una vacant en una d’aquestes escoles i la seva sol·licitud sigui la primera per tenir en compte, se l’informarà mitjançant l’enviament d’un SMS al telèfon mòbil indicat, o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. La no resposta a l’avís durant la setmana posterior al seu enviament o la renúncia expressa de la família a la plaça vacant suposarà la baixa de la seva sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals forma part.

Compartiu aquest contingut