Preguntes freqüents

El nivell de 0-1 anys correspon als infants nascuts l’any 2024 i han de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

El nivell de 1-2 anys correspon als infants nascuts l’any 2023.

El nivell de 2-3 anys correspon als infants nascuts l’any 2022.

Podreu consultar l’oferta de places ordinàries i de necessitats educatives especifiques (NEE) a partir de la data en què es publiqui el calendari de preinscripció a cada centre educatiu i també al web www.barcelona.cat/escolesbressol, a l’apartat específic “Preinscripció i matrícula”.

Les famílies haureu de presentar la sol·licitud per via telemàtica i només en situacions excepcionals ho podreu fer presencialment al centre triat en primera opció, demanant cita prèvia al centre.

No caldrà que presenteu la documentació dels criteris al·legats si l’Ajuntament els pot comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció de manera totalment telemàtica i no hauran de presentar aquesta documentació perquè l’Ajuntament farà la comprovació.

Les famílies que al·leguin situacions que l’Ajuntament no pugui comprovar directament hauran de presentar la documentació acreditativa per correu electrònic a l’escola bressol o llar d’infants que hagin escollit en primera opció.

Per a més informació podeu consultar els “Criteris a efectes de barem i documentació acreditativa” a l’apartat “Preinscripció i matrícula” del www.barcelona.cat/escolesbressol.

No, per cada infant només es pot presentar una única sol·licitud a les escoles bressol municipals i llars d’infants públiques de Barcelona. Si presenteu més d’una sol·licitud, aquest fet comportarà duplicitat i s’invalidaran els drets de prioritat, que puguin correspondre. 

En una mateixa sol·licitud podeu posar fins a un màxim de cinc escoles bressol o llars d’infants.

L’àrea d’influència de les escoles bressol i llars d’infants és el districte de la ciutat de Barcelona on estan ubicades, a excepció d’algunes escoles que, a més, tenen també una àrea d’influència específica. 

Per veure les escoles que tenen una àrea d’influència específica, consulteu “Escoles bressol municipals amb una àrea d’influència específica”, a l’apartat “Preinscripció i matrícula” del www.barcelona.cat/escolesbressol.

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen:

  • primer: segons la suma dels criteris generals de prioritat;

  • segon: si hi ha igualtat de puntuació en la suma dels criteris generals, s’hi apliquen els criteris complementaris;

  • tercer: si segueix la situació d’empat després d’aplicar els dos tipus de criteris, l’ordenació de les sol·licituds es fa per sorteig públic.

Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté per a la resta d'opcions triades. La sol·licitud de les famílies que han triat una escola com a segona opció (o tercera opció o...) sempre anirà al darrere de les famílies que hagin triat aquella mateixa escola com la seva primera opció, independentment de la puntuació obtinguda per una i altra família.

Per exemple:

Si una família en primera opció té 30 punts anirà amb aquesta puntuació en la seva segona, tercera... escola escollida.

No obstant això, abans entrarà una sol·licitud de 0 punts de primera opció d'una altra família, en el cas que l'escola tingui places.

Les terceres opcions aniran al darrere de les segones opcions i així successivament.

L’IMEB envia dos SMS al telèfon mòbil de la família.

El primer SMS, el dia de la publicació de les llistes provisionals. En aquest missatge s’informa del codi de la sol·licitud, el número aleatori assignat i la baremació dels criteris generals i complementaris.

El segon SMS s’envia quan es publiquen les llistes d’assignació de places. Aquest missatge comunica si l’infant ha obtingut plaça o no i, en cas afirmatiu, l’escola on heu de formalitzar la matrícula.

A més les famílies podeu entrar a aquest web i, dins de l’espai de Preinscripció, accedir a “Consulta l’estat de la preinscripció” per veure la informació de les llistes publicades referides al seu fill o filla.

També es pot anar a l’escola triada en primera opció per veure les llistes de preinscripció publicades.

Les famílies podeu assistir a l’acte públic del sorteig que té lloc a l’IMEB el dia i hora que està publicat al calendari. 

A més, el mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a la pàgina web de les escoles bressol: barcelona.cat/escolesbressol i a la del Consorci d’Educació de Barcelona www.edubcn.cat.

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) i les llars d’infants públiques de Barcelona garanteixen una educació inclusiva i de qualitat. Tots els infants reben una atenció educativa ajustada a les seves necessitats, tot afavorint-ne la participació i el desenvolupament. Els recursos i mesures addicionals i intensives s’activen quan és necessari.

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals i llars d’infants públiques de Barcelona preveu places de reserva per a infants amb necessitats educatives especials als diferents centres. L’oferta de places ordinàries i de places de reserva es podrà consultar en aquesta mateixa web a partir del 2 de maig del 2024.

Cal que us poseu en contacte amb l’Equip d’Educació Inclusiva de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) si, en l’etapa actual, heu detectat que el/la vostre/a fill/a presenta alguna d’aquestes situacions:

. Dèficit auditiu.

. Dèficit visual.

. Afectació motriu greu.

. Dificultats en el desenvolupament psicomotor.

. Dificultats de relació i comunicació.

. Síndromes i afectacions de salut que afectin de forma significativa el desenvolupament de l’infant.

. Altres trastorns greus del desenvolupament, que afectin la relació, la comunicació, la conducta o el funcionament mental.

Ho podeu fer mitjançant el correu electrònic següent: preinscripcionesea@bcn.cat

En el missatge haureu de comunicar les dades de l’infant, les de la mare, el pare o el/la tutor/a legal i un telèfon de contacte, així com la situació per a la qual s’al·lega la petició de reserva de plaça de necessitats educatives especials (NEE).

Si l’Equip d’Educació Inclusiva necessita ampliar la informació sobre la situació de l’infant, es posarà en contacte amb la família o tutor/a legal.

Aquesta comunicació no comporta la preinscripció a l’EBM. Per tant, tot i enviar el correu a preinscripcionesea@bcn.cat, heu de seguir el procediment de preinscripció, emplenar i presentar la «Sol·licitud de Preinscripció a les Escoles Bressol Municipals i llars d’infants públiques de Barcelona - curs 2024-2025», i marcar, explícitament, la casella de «Necessitats educatives específiques».

És recomanable que en la sol·licitud hi indiqueu entre tres i cinc escoles bressol municipals de preferència.

L’original del llibre de família o certificat de naixement, o en cas de no tenir-ne presentar altre document oficial relatiu a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’original del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Les persones estrangeres que no disposin de NIE hauran de presentar el passaport.

L’original de la targeta sanitària individual (TSI) de l’infant.

L’original del “carnet de vacunacions” on figurin les dosis de vacunes rebudes per l’infant amb les dates corresponents. Si no disposeu del carnet de vacunacions, heu de presentar un “certificat mèdic oficial” o el “carnet de salut” de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Quan s’acaba el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera de les escoles bressol municipals.

Un cop finalitzat el període oficial de matrícula, al mes de juny, es publiquen quinzenalment les escoles bressol que tenen vacants a l’apartat “Places vacants a les escoles bressol” del web barcelona.cat/escolesbressol.

La vostra sol·licitud queda en llista d’espera a cadascuna de les escoles sol·licitades i mantindrà l’ordre segons la puntuació obtinguda. Quan hi hagi una vacant en una d’aquestes escoles i la vostra sol·licitud sigui la primera per tenir en compte, se us n’informarà per SMS al telèfon mòbil indicat o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. Si no responeu a l’avís en el termini d’una setmana des del seu enviament, o si renuncieu expressament a la plaça vacant, es cancel·larà la vostra sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals formeu part.

Compartiu aquest contingut