Preguntes freqüents

El nivell de 0-1 anys correspon als infants nascuts l’any 2019 i han de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

El nivell de 1-2 anys correspon als infants nascuts a l’any 2018.

El nivell de 2-3 anys correspon als infant nascuts a l’any 2017.

 

L’oferta de places ordinàries i de NEE es podran consultar a partir de la data del calendari de preinscripció a cada centre educatiu i també a l’apartat informatiu de preinscripció d’aquest web.

Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants públiques les famílies podran optar per presentar la sol·licitud per via telemàtica o presencialment al centre triat en primera opció. Es podrà presentar la sol·licitud per internet, en el moment que s'obri el termini, per mitjà de l’enllaç que s'activarà properament.

No s’haurà de presentar documentació al centre dels criteris al·legats si l’Ajuntament els  pot comprovar directament o interoperant amb la Generalitat.

En conseqüència, les famílies que només al·leguin el domicili  i/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre a presentar aquesta documentació ja que l’Ajuntament podrà comprovar aquesta informació.

Les famílies que al·leguin situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració podran també fer la preinscripció per via telemàtica, però hauran de presentar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció.

També es pot presentar la sol·licitud a l’escola bressol o llar d’infants triada escollida en primer lloc en el termini establert i amb la documentació si escau.

Per a més informació consulteu l’apartat “Presentació de sol·licituds i documentació a aportar” en aquest web.

La sol·licitud es pot presentar per via telemàtica o presencial.

Les famílies que només al·leguin el domicilii/o la possessió dels carnets de família nombrosa o monoparental o de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya podran fer la inscripció totalment telemàtica, sense necessitat d’anar al centre i si opten per fer la preinscripció via presencial tampoc caldrà que aportin la documentació acreditativa d’aquests criteris.

Consulteu l’apartat “Presentació de sol·licituds i documentació a aportar” d’aquest web.

No, només es pot presentar una sol·licitud per infant a les escoles bressol municipals i llars d’infants públiques de Barcelona. La presentació de més d’una sol·licitud comportarà duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

L’àrea d’influència de les escoles bressol i llars d’infants és el districte de Barcelona a excepció d’alguns centres que a més tenen una àrea d’influència específica. Per veure les escoles que tenen àrea d’influència específica podeu entrar a l’apartat corresponent de l’espai de preinscripció d’aquest web.

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen primer d’acord a la suma dels criteris generals de prioritat. En igualtat de puntuació de criteris generals s’aplica el criteri complementari. L’Ordenació de les sol·licituds per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, es fa mitjançant el sorteig públic.

Sí, la puntuació obtinguda per a la primera opció es manté  per a la resta de peticions.

Des de l’IMEB s’envia al telèfon mòbil de la família dos SMS. El primer el dia de la publicació de les llistes provisionals. En aquest SMS s’informa del  codi de la sol·licitud, el número aleatori assignat i la baremació dels criteris generals i/o complementari. El segon SMS s’envia en  el moment de la publicació de les llistes d’assignació de places. En aquest  s’informa si l’infant ha obtingut plaça o no i, en cas afirmatiu, l’escola on ha de formalitzar la matrícula.

A més les famílies poden entrar a aquest web i dins de l’espai de preinscripció, accedir a “consulta l’estat de la seva preinscripció”  per veure la informació de les llistes publicades referides al seu fill o filla.

També poden anar a l’escola triada en primera opció per veure les llistes publicades de preinscripció.

El dia de celebració del sorteig les famílies poden acudir a aquest acte públic que té lloc a l’IMEB el dia  i hora que està publicat al calendari.

El mateix dia en què es fa el sorteig es publica el resultat al web de les escoles bressol municipals de la ciutat barcelona.cat/escolesbressol i també al web del Consorci d’Educació de Barcelona edubcn.cat

No, la sol·licitud del carnet o certificat no serveix per acreditar aquesta condició. El carnet o certificat ha d’estar vigent dins del període de presentació de les sol·licituds.

  • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). En el cas de persones estrangeres sense NIE hauran de presentar el passaport.
  • Original de la targeta sanitària individual
  • L’original del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera de les EBM.

Un cop començat el curs escolar es publiquen mensualment les vacants que s’ofereixen en les EBM en l’apartat places vacants a les escoles bressol al web barcelona.cat/escolesbressol