Nou protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual a les escoles de música

Avui, 5 d’abril, s’ha presentat públicament el protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals. El document, que expressa el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la protecció de l’alumnat i amb la tolerància zero respecte a aquest tipus de violència, suposa una actualització de la versió de 2015 i s’adreça, específicament, a l’alumnat i al personal de les cinc escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

El protocol de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de 2015 va ser pioner pel que fa a l’establiment de pautes en la prevenció d’abusos sexuals en centres d’ensenyaments musicals. L’actualització que s’ha presentat avui vol tenir en compte l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys i les novetats normatives corresponents. Per això, amplia l’àmbit de prevenció de violències sexuals i hi incorpora el col·lectiu de professionals que treballen als centres, com a possibles víctimes de situacions de violència.

L’objectiu del document és proporcionar circuits d’intervenció en casos de violència sexual i, alhora, implementar una metodologia de treball que redueixi riscos en relació amb possibles situacions de violència sexual, i que fomenti unes relacions no ambigües i lliures de violència. Això s’aconsegueix amb un codi de conducta que permeti que les relacions entre l’equip humà (docents, personal laboral, voluntari i de suport) i l’alumnat (infants, adolescents i persones adultes) siguin sanes i enriquidores.

Les novetats del protocol

Una de les principals novetats del protocol és que reestructura els continguts i simplifica els circuits d’abordatge i denúncia dels casos. S’hi afegeix la proposta de creació d’una bústia específica per a les comunicacions i denúncies de situacions d’abús, així com models de documentació (acceptació del protocol, comunicat a la fiscalia o pauta de registre d’actuacions) per a facilitar la gestió dels casos.

El nou protocol també revisa quina és la composició i funcions de la comissió de seguiment del protocol. La comissió farà un seguiment en cas de sospita, detecció o denúncia de situacions de violència sexual, en aquelles situacions en què es consideri que la figura de la persona coordinadora de benestar i protecció necessita una mirada més col·legiada, o bé en aquelles en les quals la magnitud de la situació ho requereix. Integraran aquesta comissió un mínim de tres persones. També s’estableixen les funcions de la figura coordinadora de benestar i protecció, de nova creació, que es vincularà a l’equip directiu del centre.

Finalment, el document incorpora un glossari amb conceptes clau sobre violència sexual: indici, abús sexual, assetjament o victimització secundària, entre d’altres. Aquest recull ha d’ajudar els i les professionals a poder identificar i reconèixer casos i situacions de risc als centres. En aquest sentit, també s’han actualitzat al document quines poden ser situacions de risc i quines accions preventives poden desenvolupar-se per evitar que es produeixin.

La implementació d’aquest protocol anirà acompanyada d’una sessió de formació dirigida a aquelles persones que s’han incorporat amb posterioritat a l’aprovació de l’anterior protocol i a aquelles persones que no van realitzar la formació en el seu moment.

En la redacció d’aquest document, elaborat entre l’octubre del 2021 i el febrer del 2022, hi han participat membres dels equips directius i del professorat dels centres municipals d’ensenyaments musicals, i també personal de l’IMEB, que han rebut la formació i l’assessorament de la Fundació Vicki Bernadet, una entitat especialitzada en aquest àmbit.

Compartiu aquest contingut