Tallers i oferta d'altres cursos

TALLER DE NADONS

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat. Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i a expressar-se.

TALLERS PRIMAVERA NADONS. CURS 2023-2024.

Ballmanetes: dimarts, del 2 d'abril al 4 de juny, de 16 a 17 hores 

Arri, Arri, Tatanet: dimecres, del 3 d'abril al 12 de juny, de 16 a 17 hores

Salta Miralta: dijous, del 4 d'abril al 6 de juny, de 16 a 17 hores

Inscripció: de l'1 de març, a les 00.00 hores, al 17 de març, a les 23.59 hores.

>> Enllaç d'inscripcions

ALTRES TALLERS

TALLER DE COR DE DONES (ANUAL)

TALLER DE COR MIXT (ANUAL)

Cor de dones i Cor mixt: oberts a cantaires a partir dels 18 anys.

El fet de participar en un cor aporta, a més dels beneficis de cantar i fer-ho en grup, la descoberta i el coneixement de repertori molt variat; s’hi treballa música coral a diverses veus de totes les èpoques, des del Renaixement fins als nostres dies i música tradicional d’aquí i d’arreu del món. Per aconseguir un bon treball musical i vocal és important el compromís d’assistència als assaigs setmanals. Els cors participen en alguns projectes de l’escola i tenen la seva pròpia vida com a grups independents fent concerts i viatges.

COR DE DONES

Horari: dijous de 20.45 h a 22.30 h

Inici: 21 de setembre

Preu: 88 euros

COR MIXT

Horari: dimarts de 21 h a 23 h

Inici: 19 de setembre

Preu: 102,67 euros

>> Enllaç d'inscripcions (període d'inscripció del 4 al 13 de setembre)

Admissió:

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a les places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin tan aviat com es pugui a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera. Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera. En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el Taller, i s’informarà les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Trimestrals (10 sessions d'una hora)

Ballmanetes Infants de 3 a 12 mesos
Preu: 84 euros

Arri, Arri, Tatanet Infants d'1 a 2 anys
Preu: 84 euros

Salta Miralta Infants de 2 a 3 anys    
Preu: 84 euros

Places: 10 places disponibles per grup

TALLERS PRIMAVERA NADONS. CURS 2023-2024.

Ballmanetes: dimarts, del 2 d'abril al 4 de juny, de 16 a 17 hores 

Arri, Arri, Tatanet: dimecres, del 3 d'abril al 12 de juny, de 16 a 17 hores

Salta Miralta: dijous, del 4 d'abril al 6 de juny, de 16 a 17 hores

TALLERS PRIMAVERA NADONS. CURS 2023-2024.

Ballmanetes: dimarts, del 2 d'abril al 4 de juny

Arri, Arri, Tatanet: dimecres, del 3 d'abril al 12 de juny

Salta Miralta: dijous, del 4 d'abril al 6 de juny

Inscripció: de l'1 de març, a les 00.00 hores, al 17 de març, a les 23.59 hores.

>> Enllaç d'inscripcions

Publicació d'inscrits: 19 de març de 2024

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.

A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el que volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.

Als dos anys, la capacitat de cantar cantarelles i petites cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla; un procés que en els infants de tres anys passa per una construcció lingüística cada vegada més complexa en la qual altra vegada la cançó té un paper rellevant, perquè enriqueix el vocabulari, contribueix a fixar la memòria i amplia les possibilitats expressives i comunicatives tant dels infants com dels adults.
 
També en aquestes edats, la psicomotricitat fina va esdevenint cada vegada més precisa, i els infants cada vegada guanyen més en autonomia, tant en la pràctica instrumental a partir d'acompanyaments senzills, com en el moviment.
Així doncs, a partir dels dos anys i al llarg també dels tres, els infants aniran assolint gradualment un major protagonisme en la pràctica musical. I a través del repertori de cançons, de jocs i danses organitzades de manera col·lectiva, petits i grans podrem gaudir de fer música junts, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, però afavorint també la relació de grup.

Objectius:

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musicals, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

Continguts:

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música