DOCUMENTS PER A LA MATRICULACIÓ DE NOUS ALUMNES

Per formalitzar la matrícula de nous alumnes cal venir presencialment a la secretaria de l'escola (truqueu al 935112104 per demanar hora abans del 7 de juliol)

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

- Resguard del document de preinscripció.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si se’n disposa.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet)

- L’alumnat ha d’acreditar que es disposa de targeta sanitària o equivalent (mutualitats de funcionaris i funcionàries) per adreçar-se a un centre sanitari, si es necessita atenció sanitària d’urgència.

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, o certificat electrònic de la inscripció de naixement.

- Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Una fotografia de mida carnet de l’alumne.

- Dades bancàries (caldrà omplir el document SEPA que proporciona l'escola).

- Document acreditatiu de les necessitats educatives específiques, en cas que s’hagin al·legat en la sol·licitud de preinscripció.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, en cas que s’hagi al·legat en la sol·licitud de preinscripció.

Compartiu aquest contingut