Tallers i oferta d'altres cursos

TALLERS PER A INFANTS FINS ALS 5 ANYS

Les Escoles Municipals de Música de Barcelona Can Ponsic, Eixample i Nou Barris ofereixen tallers de música per a nadons i els més petits, adreçats a infants de dos mesos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares i/o mares.

La música incideix d’una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals dels infants. A través del repertori de cançons, jocs de falda i de la manipulació d’instruments (petita percussió i joguines de so) que es proposen en aquests tallers, els infants reben una estimulació afectiva única a través de la veu i en contacte amb els seus referents més pròxims.

 

ALTRES TALLERS

Taller d'iniciació al cant modern. Trimestral.

Taller d'iniciació al clarinet. Trimestral.

Taller d'iniciació a la bateria i percussió. Trimestral.

Taller d'iniciació al saxo (en grup). Trimestral.

Desxifrem el pentagrama, per a joves i adults. Trimestral.

Èxits de teatre musical. En preparació.

Marching big band. En preparació.

Inscripcions - Calendari d'actuació

Cal imprimir el document que genera l’aplicació, com a resguard de la inscripció, que conté el número de registre.

Admissió

Un cop tancat el període d’inscripció es realitzarà un sorteig en cas d’haver un major nombre de sol·licituds que de places disponibles. Tindran prioritat aquelles famílies que no hagin realitzat un mateix taller de música per a nadons durant el curs. Tindran prioritat les famílies empadronades a Barcelona.

Per al sorteig s’aplicarà el mateix sistema previst en el procés que regula l’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona: les sol·licituds s’ordenaran seguint l’ordre alfabètic català i es numeraran a partir del número 1. S’utilitzarà el mateix número de sorteig que va regir el procés d’admissió a les escoles municipals de música per al curs 2020-21: 379335172. Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Formalització de la inscripció:

Presentar a l’escola la documentació abans de l’inici de l’activitat:

 • El volant de convivència recent (La caducitat del volant de convivència és de 6 mesos). Si l’infant ja està matriculat a l’escola bressol on farà el taller, no és necessari que es presenti aquest document.
 • El justificant de pagament del taller, segons preu que correspongui a l’entitat bancària indicada.

Els documents es poden lliurar presencialment al centre o bé, escanejats, per correu electrònic a l’adreça de l’escola de música o escola bressol.

Renúncies a places assignades:

Les famílies que renunciïn a la plaça cal que ho notifiquin el més aviat possible a l’escola, per tal de facilitar l’accés a un altre infant que hagi quedat en llista d’espera.

Si la família no presenta la documentació en el període establert, la plaça quedarà a disposició de l’escola i es farà oferta a la següent família en llista d’espera.

En cas que el nombre d’inscrits no sigui suficient per a completar un grup de 10 participants, es valorarà, la conveniència o no de realitzar el Taller, i s’informarà a les famílies afectades de la inscripció al taller del trimestre o quadrimestre següent.

Salta Miralta, de 2 a 3 anys

 • 16 sessions de 60’
 • Classes en grup reduït de 12 nens i nenes i les seves famílies
 • Horari: Divendres, de 16:30 h a 17:30 h
 • Dates: del 18 de febrer al 17 de juny
 • Preu: 134€
 • Formadora: Àngels Baraut
   

Sol Solet, de 3 a 4 anys

 • 16 sessions de 60’
 • Classes en grup reduït de 12 nens i nenes i les seves famílies
 • Horari: Divendres, de 17:30 h a 18:30 h
 • Dates: del 18 de febrer al 17 de juny
 • Preu: 134€
 • Formadora: Àngels Baraut

Salta Miralta, de 2 a 3 anys

 • Horari: Divendres, de 16:30 h a 17:30 h
 • Dates: del 18 de febrer al 17 de juny

Sol Solet, de 3 a 4 anys

 • Horari: Divendres, de 17:30 h a 18:30 h
 • Dates: del 18 de febrer al 17 de juny

Edició Tardor >> Presentació de sol·licituds

Si el període d’inscripció està tancat, truqueu a secretaria al 93 351 02 77, i us podran dir si encara hi ha places.

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motriu, cognitius i emocional. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu o sensorial, té sempre un vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.
 
Les cançons, les moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills i filles, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través d'ells del qual els nens i nenes poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música, aprèn a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se.
 
A partir d'un any, els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el que volen. En aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant.
 
A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares.
 
Als dos anys, la capacitat que els infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.
 
Objectius:

 • Viure la música des de ben petits.
 • Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
 • Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical.
 • Afavorir el procés d'autonomia i socialització de l'infant a través de les cançons, jocs dansats i danses.
 • Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares, per transmetre coneixements musicals, vius i adequats a les necessitats i capacitats dels infants.
 • Dotar els pares i mares participants dels recursos teòric - pràctic i d'un repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els infants.
 • Coneixement i manipulació d'instruments de percussió petita.

 
Continguts:

 • Moixaines
 • Jocs de falda
 • Cançó
 • Jocs dansats
 • Audició
 • El so i la seva producció (joguines de so, instruments)
 • Captació d'estats afectius provocats per la música