Preinscripció i matrícula

Número de desempat

En data  31 de maig de 2022, a les 10:00 hores s’ha realitzat el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades, per tal de resoldre les situacions d’empat que s’han produït en el procés de preinscripció a les Escoles de Música Municipals de Barcelona, de conformitat amb la Resolució de la Presidència de l’Institut d’Educació de Barcelona, per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnes a les Escoles Municipals de Música Can Fargues, Can Ponsic, Eixample – Joan Manuel Serrat, Nou Barris i Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana per al curs 2022-2023.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, s’ha utilitzat el procediment descrit a la clàusula 7 de l’esmentada resolució.

El nombre resultant de l’extracció de les nou boles ha estat el següent:

5

6

0

7

2

8

4

3

7

Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds presentades a cada oferta en la que es produeixin empats i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

 

Procés de preinscripció i matrícula

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música per a un mateix tipus de programa.

Llistat d'alumnes admesos:

Llistat de sol·licituds baremades:

Llistat de sol·licituds:

 

Llistat de bonificacions:

Calendari d'inscripció i matrícula:

 • Publicació places vacants: 22 d’abril de 2022
 • Període de preinscripció: del 3 al 10 de maig de 2022
 • Publicació del nombre d’inscrits, ordenats de forma ascendent segons el nombre d’identificació. Només consultable a través de les pàgines web: 12 de maig de 2022 a partir de les 17:00 h
 • Convocatòries d’exercici musical a partir dels 8 anys: del 16 al 23 de maig de 2022
 • Publicació relació baremada de sol·licituds, a la pàgina web de cada escola: 30 de maig de 2022, a partir de les 17:00 h
 • Termini de reclamació a les relacions baremades, presencial, amb cita prèvia: del 31 de maig al 3 de juny de 2022
 • Publicació relació d’alumnat admès amb consulta on-line. Presencial, només amb cita prèvia.: 8 de juny de 2022, a partir de les 17:00 h
 • Calendari de matrícula dels nous admesos i sol·licitud de bonificacions: del 10 al 21 de juny de 2022

El sorteig per a establir el número d’aplicació per a l’atorgament de places en situació d’empat es realitzarà el 31 de maig de 2022, a les 10:00, a la seu de l’Institut d’Educació i s’informarà del resultat a través de les pàgines web de les escoles municipals de música.

​​Situació excepcional derivada de la Covid-19

D’acord amb les instruccions que fixin les autoritats sanitàries i educatives amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19, es procedirà a:

 • Adaptar el procediment, condicions i característiques dels exercicis musicals a l’alumnat major de 8 anys, si escau.
 • Modificar el calendari de formalització de la matrícula.
 • Informar de les possibles modificacions per l’organització i distribució horària del curs escolar 2022-2023.

 

 

 

 

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació per al curs escolar 2022-2023 i següents estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona (clàusula 3.3)

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

Juliol____________________ 25%
Octubre__________________ 20%
Desembre________________ 20%
Febrer___________________ 20%
Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 i 18 anys.

Pel curs escolar 2022-2023 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: la presentació de sol·licituds de bonificació es realitzar paral·lelament a la formalització de la matrícula.

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. En els programes de llarga durada, no tallers, la meitat de les places per les que es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts al 2018, 2017, 2016 i 2015) i, en el cas de nombre
senar, a la meitat més 1, es reservaran per a:
- Germans d’alumnes matriculats a l'escola per la que es sol·liciti una plaça.
- Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l’escola de música en el moment de la preinscripció, sempre i quan es pugui acreditar l’empadronament a la ciutat de Barcelona. La vigència de la reserva de places és fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos.

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les que la persona sol·licitant sigui beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d’aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys. Caldrà indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció i presentar la documentació acreditativa.

4. Per al curs 2022-2023 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques en els cursos que formin part dels programes de llarg recorregut, dirigits a infants
de 4 anys a les escoles Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris, i de 5 anys a Eixample i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

5. A partir dels 8 anys – nascuts l’any 2014 - i quan l’oferta així ho indiqui, els nois i noies hauran de realitzar un exercici musical. La finalitat d’aquest exercici és conèixer les aptituds
artístiques dels nois i noies, per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient.

L’exercici pot consistir en alguna/es de les següents activitats:
- Cantar una cançó que conegui.
- Moure’s seguint una pulsació.
- Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l’instrument pel qual es sol·licita l’admissió, si en té coneixement, o amb un altre instrument, encara que sigui diferent pel que ha presentat la preinscripció.
- Altres.

6. Quan, en l’oferta de places, s’indiqui que es requereixin coneixements previs d’instrument es requerirà un exercici que podrà constar d’alguna/es de les activitats següents: o Tocar una peça que conegui (pot portar partitura o interpretar-la de memòria), amb l’instrument pel qual es sol·licita l’admissió o Llegir una partitura o fragment a vista, que se li facilitarà en aquell moment i/o resoldre altres qüestions relacionades amb el llenguatge musical. Aquest exercici pot realitzar-se a continuació de l’anterior o bé, un cop admès, l’alumne podria ser convocat de nou, per a assignar-li el grup col·lectiu més adient. Aquests exercicis es realitzaran davant de dos professors o professores de l'escola, que en faran la valoració.
Aquests exercicis es valoraran amb una puntuació entre 0 i 10 punts i les sol·licituds s’ordenaran segons la puntuació obtinguda. A partir d’aquest resultat s’assignaran les places disponibles i la resta de sol·licitants conformaran la llista d’espera per a la cobertura de vacants al llarg del curs escolar 2022-2023. En cas que la plaça per la que s’opti requereixi uns coneixements superiors als de l’alumne, es proposarà que formi part d’una llista d’espera més adient als seus coneixements i destresa.

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l’especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l’inici del nou procés d’admissió d’alumnes.

En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l’ordre establert en la llista d’espera i realitzant, si cal, l’exercici pràctic.

Es poden presentar sol·licituds per a formar part d’altres llistes d’espera, en cas que no hi hagi vacants per l’especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d’espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs. 

Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s’obté de l’aplicació informàtica. Només es podrà sol·licitar plaça per a un instrument concret o bé a l’opció “qualsevol instrument”. La renúncia a l’oferta de plaça sol·licitada suposarà la baixa de la llista d’espera.

Les sol·licituds s’ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d’admissió.

Per ordenar les sol·licituds en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:

Es convocarà un acte de sorteig públic en el qual, d’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així
s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999
999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds en empat i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el nombre següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig,
en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

Aquest nombre i procediment seran d’aplicació per al sorteig de places per a la inscripció a qualsevol dels cursos que s’organitzin en què la demanda superi l’oferta de places.