Itineraris de llarg recorregut

L’Escola està organitzada per cicles que s’estructuren de la següent manera:

  • 1r CICLE (Música i moviment): Es divideix en dos cursos i comprèn les edats de 5/6 anys. Els alumnes treballen la música a partir de la cançó i el moviment. Els objectius són els de despertar en ells l'interès i la curiositat per la música. Durant el segon curs aniran coneixent els diferents instruments i les diverses agrupacions en què participen amb l'objectiu d'ajudar-los en la tria de l'instrument amb el qual començaran la seva pràctica musical. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 1r cicle de l'Escola.
     
  • 2n CICLE: El segon cicle ve marcat per l'inici de la pràctica instrumental, que habitualment es fa amb una classe col·lectiva d'una hora setmanal de tres alumnes amb un professor i la metodologia és la pedagogia de grup. Per una altra banda l'alumne assisteix a una classe setmanal d'una hora de durada on treballa el llenguatge musical. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 2n cicle de l'Escola.
     
  • 3r CICLE: Es caracteritza pel fet que els alumnes comencen la pràctica de conjunts instrumentals d'iniciació si el seu nivell amb l'instrument permet que en pugui gaudir. Al mateix temps poden passar a la classe individual d'instrument d'entre 20' i 45' i continuen fent llenguatge musical entre una i dues hores. Aquestes variables en la dedicació horària s'acorden en cada cas segons diversos factors i sempre acordats entre escola, tutor i família. Els alumnes que tenen la motivació poden participar de la coral de 3r cicle de l'Escola.

Els alumnes amb aptituds i dedicació que ho desitgin, i sempre assessorats pel tutor i l'equip docent, poden cursar al finalitzar el 3r cicle el curs de Prova d'accés. Aquest té com a finalitat preparar-los per l'examen d'ingrés al Conservatori. Aquest curs té una dedicació de dues hores de llenguatge musical i pot arribar a tenir fins a una hora d'instrument setmanal.

  • 4t CICLE i JOVES: Aquells alumnes que no han optat per accedir a estudis reglats però volen continuar amb els estudis de música es queden a l'Escola amb una dedicació basada en la pràctica musical amb especial dedicació a la pràctica musical en grup. La dedicació horària serà d'entre 20' i 45' d'instrument, poden participar en una o vàries de les agrupacions tant instrumentals com vocals de l'escola i tenen l'opció de seguir adquirint més coneixements de llenguatge musical durant dos cursos.

 

Per aquells que ja saben tocar alguns instrument, l’escola ofereix la possibilitat de formar part d’alguna de les agrupacions instrumentals existents (orquestra simfònica, banda simfònica o coral, integrades per l’alumnat jove de l’escola).