Preinscripció i matrícula

Resolució de les bonificacions a 23/12/2020 (PDF)

 

CONSULTA EL RESULTAT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
On-line

 

LLISTA D'ADMESOS A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA (PDF)

Calendari de preinscripció ​

 • Període de preinscripció, telemàticament: Del 18 al 27de maig de 2020    ​    
 • Període de preinscripció, amb suport presencial al centre, amb cita prèvia: Del 22 al 27 de maig de 2020    ​     
 • Publicació del nombre d’inscrits, només consultable a través de les pàgines web: 5 de juny de 2020 (a partir de les 17.00)​
 • Exercici musical a partir dels  8 anys: Del 15 al 17 de juny de 2020    ​     
 • Publicació relació baremada de sol·licituds, a la pàgina web de cada escola: 22 de juny de 2020 (a partir de les 17.00)​
 • Termini de reclamació a les relacions baremades, presencial, amb cita prèvia: Del 22 al 25 de juny de 2020    ​     
 • Publicació relació d’alumnat admès. Consulta on-line. Presencial, només amb cita prèvia: 30 de juny de 2020    ​     
 • Calendari de matrícula d’alumnat de continuïtat i sol·licitud de bonificacions: Es publicarà al web de cada centre    ​
 • Calendari de matrícula dels nous admesos i sol·licitud de bonificacions: Es publicarà al web de cada centre    ​
  ​         ​​

Situació excepcional derivada de la Covid-19

D’acord amb les instruccions que fixin les autoritats sanitàries i educatives amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19, es procedirà a:

 • Adaptar el procediment, condicions i característiques dels exercicis musicals a l’alumnat major de 8 anys, si escau.
 • Determinar les dates de formalització de la  matrícula.
 • Informar de les possibles modificacions per l’organització i distribució horària del curs escolar 2020-2021.

Aquesta informació serà publicada a la pàgina web de les escoles municipals de música.

 

Horari de secretaria a les escoles municipals de música

Dilluns, dimecres i divendres, de 10.00 a 13.30; dimarts i dijous, de 16.00 a 19.30
Atenció telefònica i per correu electrònic, des del 18 de maig.
Atenció presencial, només amb cita prèvia.
 

Procés de preinscripció i matrícula

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música per a un mateix tipus d'oferta.

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació pel curs escolar 2017-2018 i successius, estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona.

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

Juliol____________________ 25%
Octubre__________________ 20%
Desembre________________ 20%
Febrer___________________ 20%
Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 i 18 anys.

Pel curs escolar 2020-2021 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar a la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació: pendent de determinar.

1. Per optar a alguna de les places tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes amb empadronament a la ciutat de Barcelona.

2. La meitat de les places per les que es fa oferta als nens i nenes de 4, 5, 6 i 7 anys (nascuts al 2016, 2015, 2014 i 2013) i, en el cas de nombre senar, a la meitat més 1, es reservaran per a: 

 • Germans d’alumnes matriculats a l'escola per la que es sol·liciti una plaça.
 • Els fills de pare, mare o tutor legal que treballi a l’escola de música en el moment de la preinscripció, sempre i quan es pugui acreditar l’empadronament a la ciutat de Barcelona. 

3. Tindran prioritat aquelles sol·licituds en les que la persona sol·licitant sigui beneficiària de la de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o equivalent, i serà d’aplicació als programes de llarga durada per a alumnat de 4 a 7 anys.

4. Per al curs 2020-2021 es reservarà una plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques, als grups de 4 anys a les escoles Can Fargues, i de 5 anys a Can Ponsic, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu, amb l'acreditació d'una discapacitat igual o superior al 33%.

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l’especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l’inici del nou procés d’admissió d’alumnes.

En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l’ordre establert en la llista d’espera i realitzant, si cal, l’exercici pràctic.

Es poden presentar sol·licituds per a formar part d’altres llistes d’espera, en cas que no hi hagi vacants per l’especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d’espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs. 

Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s’obté de l’aplicació informàtica. Només es podrà sol·licitar plaça per a un instrument concret o bé a l’opció “qualsevol instrument”. La renúncia a l’oferta de plaça sol·licitada suposarà la baixa de la llista d’espera.

Les sol·licituds s’ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d’admissió.

Totes sol·licituds s'ordenaran seguint l’ordre alfabètic català (la lletra ñ s’ordenarà després de la n), i es numeraran a partir del número 1.

S’efectuarà un sorteig per tal de determinar el número a partir del qual es farà l'ordenació de les sol·licituds presentades. Aquest nombre és el de l'ordenació alfabètica, no el de referència de la sol·licitud de preinscripció.

379335172
Número del sorteig
Resultat del sorteig públic celebrat el 05/06/2020, a l'Institut Municipal d'Educació.

El procediment del sorteig és el següent:

La resolució per la qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat a les escoles municipals de música de Barcelona, en la seva clàusula 7, determina que s’efectuarà un sorteig públic per tal de determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades. Tanmateix, la resolució no estableix la data en què es celebrarà aquest sorteig.

L’entrada en vigor el 25 de maig, de la fase 1 del desconfinament i, d’acord amb el  Pla per la transició cap a una nova normalitat recolzat en l'Ordre SND / 399/2020 de 9 de maig de 2020, que s'ha vist modificada posteriorment per l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, i la recent Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, permeten la realització, el 5 de juny de 2020 a les 11.30 hores, del sorteig del número de desempat, per la  preinscripció de les Escoles Bressols Municipals i Llars d’Infants públiques de la ciutat de Barcelona, a la Sala d’Actes de l’Institut Municipal d’Educació amb un màxim de 20 assistents per tal de mantenir una distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els mateixos.

Atès que el procediment per a la determinació del número que serà d’aplicació per al sorteig de places és el mateix, per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants públiques i que per a les escoles municipals de música de Barcelona, la Presidència de l'IMEB ha resolt l’adopció del nombre resultant del 5 de juny per a efectuar els sortejos en el procés d’admissió a les escoles municipals de música.

Per tal de poder realitzar el control de l'aforament preceptiu s’haurà de demanar cita prèvia a través del correu electrònic imebatencio@bcn.cat. Es recorda que és obligatori l’ús de mascareta per tal d’accedir a les dependencies municipals.