Serveis i ajuts a la ciutadania

Assessorament jurídic

A continuació trobareu els serveis d’assessorament jurídic gratuït que l’Ajuntament de Barcelona ofereix amb la finalitat d’assessorar i orientar els ciutadans i ciutadanes sobre temes jurídics en diferents matèries: dret civil, penal, administratiu, familiar, laboral, violència masclista, gènere, estrangeria, reagrupament familiar, protecció internacional, i també en qüestions d’habitatge, entre altres.

Els serveis d’assessorament jurídic, públics i gratuïts d’atenció personalitzada, responen a l’objectiu de procurar una millor integració i garantir la igualtat de drets entre les veïnes i veïns de la ciutat, que podran rebre informació jurídica bàsica, així com assessorament.

Consulta els serveis d’assessorament gratuït que trobaràs a la teva disposició.

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Assessorament jurídic gratuït especialitzat adreçat a les dones majors d’edat i a les noies de 12 a 17 anys en diferents àmbits: dret civil, familiar, laboral, violència de gènere i estrangeria. Els PIAD també ofereixen assessorament i suport jurídic a entitats i professionals de la ciutat que treballen amb dones. A més possibiliten a les dones l’accés a diferents recursos de la ciutat, de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre altres.Hi ha un PIAD a cada districte de la ciutat. I el PIAD de Nou Barris disposa d'un espai addicional d’atenció a la Zona Nord.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 936 197 311.

Més informació

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Assessorament legal gratuït adreçat a persones víctimes de situacions de violència masclista, dones, infants i adolescents, i persones LGTBI- en els àmbits civil, penal, d’estrangeria, administratiu i laboral. També proporciona assessorament als professionals i les persones de l'entorn de les víctimes. A l'assessorament legal s’hi accedeix via derivació interna del mateix servei o bé d'altres serveis de l'Ajuntament de Barcelona.

El SARA és la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a persones que viuen situacions de violència masclista. Disposa d’un equip multidisciplinari integrat per professionals de formació diversa (treball social, educació social, psicologia, dret i inserció laboral) que ofereix atenció integral per treballar en els processos de recuperació de les persones ateses, tinguin necessitat de recursos d'acollida o no.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 900 922 357.

Més informació

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’Agència ABITS per al Treball Sexual

Assessorament jurídic gratuït adreçat a dones que exerceixen o han exercit treball sexual a la ciutat de Barcelona, especialment per a les que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. El servei d’atenció jurídica del SAS ofereix atenció, informació, assessorament i acompanyament jurídic i presencial a les usuàries del SAS en les especialitats de dret penal, administratiu, laboral, família, estrangeria, i també en qüestions d’habitatge.

El SAS és un servei interdisciplinari, format per psicòlogues, agents de salut, juristes, educadores i treballadores socials, que presta atenció individualitzada, grupal i comunitària.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 932 564 456.

Més informació

Unitat contra el Tràfic d'Éssers Humans (UTEH)

Atenció i representació jurídica gratuïta adreçada a qualsevol persona major o menor d'edat víctima del tràfic d’éssers humans, independentment de quina sigui la finalitat de l'explotació, en els àmbits de dret d’estrangeria, familiar, violència masclista, assessorament i acompanyament en les actuacions policials i judicials, entre altres.

La UTEH proporciona atenció integral a les víctimes, atenció psicològica i social, i assessora els i les professionals i les persones de l'entorn de les víctimes.

Accés al servei per derivació d'un servei o professional. Contacte: unitatTEH@ bcn.cat

Més informació

Centre LGTBI de Barcelona

Assessorament jurídic gratuït especialitzat adreçat a les persones i els col·lectius LGTBI, i a les persones del seu entorn, en temes del seu interès.
Proporciona assessorament jurídic a persones que pateixen situacions de discriminació per LGTBI-fòbies o serofòbies o que són víctimes de situacions de violències en relacions sexoafectives LGTBI. També duu a terme l’orientació jurídica en les especialitats de dret de família (matrimoni, adopció, tècniques de reproducció assistida, successions, divorci...), estrangeria (asil, refugi...), laboral (plans d’igualtat, discriminació i assetjament laboral...) i administratiu (tràmits i procediments administratius amb relació a les persones trans: canvi de nom i de sexe en el registre, en la targeta sanitària...). A més, ofereix formació a professionals sobre l’actualitat legislativa en l’àmbit LGTBI.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 938 805 111 o presencialment (Comte Borrell, 22).

Més informació

Programa “Noves famílies a Barcelona”. Acompanyament al reagrupament familiar

Programa especialitzat a treballar amb famílies d’origen estranger que han iniciat, o que volen iniciar, un procés de reagrupament familiar.

Assessorament jurídic gratuït sobre tots els requeriments del procés administratiu de cada país d’origen abans del reagrupament familiar i sobre els drets que com a famílies reagrupades tenen al país i ciutat d’acollida: tràmit de reagrupament familiar, regularització de familiars que es troben al territori, renovacions de la residència per reagrupament familiar, entre altres.

Des del programa “Noves famílies a Barcelona” es contacta directament amb les persones que han rebut un informe positiu d'adequació de l'habitatge, un dels requisits per tramitar el reagrupament.

Més informació

Punt d'Informació i Arrelament (PIA)

Assessorament personalitzat sobre el tràmit d’arrelament i altres tràmits d’estrangeria que hi estan relacionats. S’hi poden adreçar persones que volen obtenir la residència per circumstàncies excepcionals o persones que ja han tramitat un informe d’arrelament social i necessiten informació sobre els tràmits següents.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 932 564 476/78/79.

Més informació

Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)

Assessorament jurídic i informació sobre procediments i drets en els àmbits de la immigració, la protecció internacional, l’emigració i el retorn voluntari adreçat a qualsevol persona que visqui a Barcelona: visats, arrelament, reagrupament familiar, renovació i modificació del NIE, tràmits de nacionalitat, ordres d’expulsió, tràmits de protecció internacional i apatrídia, drets civils, laborals i familiars, etcètera.

Per ser atès al SAIER per primera vegada, s’ha de sol·licitar una cita prèvia al web d’Oficina Virtual. També es pot demanar visita presencialment a la recepció del centre o mitjançant un dels 39 quioscos de tràmits i serveis distribuïts per la ciutat.

Més informació

Oficina per la No Discriminació (OND)

Assessorament jurídic gratuït adreçat a persones que pateixen situacions de vulneració de drets o discriminació per raó d’edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Des del servei d’assessorament jurídic, format per advocades i advocats experts en discriminació i en defensa de drets humans, s’atén i informa la persona sobre el contingut dels seus drets i la manera més adequada d’exercir-los d'una manera efectiva en diferents àmbits: dret penal, laboral, civil, administratiu, estrangeria, família i gènere.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 934 132 000 o presencialment (Ferran, 32).

Més informació

Servei d'Orientació Jurídica i Mediadora (SOJ)

Servei gratuït d'atenció personalitzada que té com a finalitat proporcionar primer consells per orientar sobre el tema jurídic plantejat pels ciutadans i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes.

L'orientació que presta el Servei d'Orientació Jurídica i Mediadora és de caire general en les especialitats de dret civil, penal, administratiu, família (separacions, divorcis, guarda i custòdia...), arrendaments (habitatge, locals de negoci), propietat horitzontal, entre altres.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 934 221 545 o presencialment (pl. Sant Miquel, 3).

Més informació

Servei d’Orientació Jurídica al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Zona Franca, Barcelona (SOJ CIE Zona Franca)

Assessorament jurídic gratuït i assistència a les persones ingressades al CIE: informar els interns de l’estat de la tramitació de la mesura cautelar d’internament i dels processos administratius i jurisdiccionals de retorn, devolució i expulsió, assessorar-los en la formulació i tramitació de peticions i queixes sobre qüestions referents a la seva situació d’internament, entre altres.

Més informació

Equip d’Assessorament Laboral (EAL)

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Assessorament jurídic gratuït en qüestions d’àmbit laboral, per a persones en edat laboral que tinguin legalment reconegut un grau de discapacitat (física, intel·lectual, auditiva, visual, trastorn de salut mental), empadronades a Barcelona ciutat i que vulguin incorporar-se al mercat ordinari de treball. També informem les empreses que es plantegen contractar treballadors i treballadores amb discapacitat i entitats i professionals que ho necessitin.

L’EAL és un servei de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat format per diferents professionals que s’ocupen de la valoració i orientació, la formació, la prospecció de llocs de treball, l’assessorament jurídic, i el suport i seguiment per facilitar la incorporació adequada de les persones amb discapacitat a un lloc de treball.

Cal trucar prèviament al telèfon 934 132 839.

Més informació

Barcelona Cuida

Assessorament jurídic gratuït adreçat a les treballadores de la llar i de les cures, en l’àmbit laboral. I assessorament gratuït laboral a les famílies, amb necessitats de contractar una persona per a realitzar les tasques de la llar i la cura, d’un familiar o persona propera.

Barcelona Cuida és un Espai d’Informació i Orientació que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels dispositius.

Als assessoraments s’accedeix amb cita prèvia trucant al telèfon 93 413 21 21 de 8:15 a 19:00 hores.

Més informació

Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP)

Serveis d’urgències i emergències socials i d'intervenció a l'espai públic

Servei d’assessorament jurídic gratuït d’atenció personalitzada i directa a les persones sense llar a la ciutat, usuàries del servei. S’ofereix atenció i orientació, tramitació dels processos d’estrangeria i seguiment dels processos penals, segons un pla de treball amb els usuaris.
El SASSEP també orienta i assessora professionals de la ciutat que treballen amb persones sense llar tant del mateix servei com d’altres serveis que gestionen recursos d’inserció per a usuaris del SASSEP. A més, ofereix formació a professionals sobre l’actualitat legislativa i els procediments en l’àmbit del sensellarisme.

Accés al servei: mitjançant derivació professional referent del cas.

Centres de Serveis Socials

Institut Municipal de Serveis Socials

Assessorament jurídic gratuït adreçat a les persones usuàries dels centres de Serveis Socials en els àmbits del dret de família (separacions, divorcis, mesures de guarda i custòdia, drets successoris), el dret civil (modificacions de la capacitat de les persones, desnonaments, embargaments per cobrament de deutes, contractes de lloguer o de préstec hipotecari), el dret d’estrangeria (regularització de la situació administrativa; obtenció del permís de residència, de la nacionalitat, del dret d’asil), el dret penal (violència masclista, violència en l’àmbit de la llar) o el dret laboral (acomiadaments, drets indemnitzatoris).

Cal concertar cita prèviament al telèfon 936 197 311. Més informació

Més Informació

Oficines de l’Habitatge

Servei d’assessorament jurídic gratuït i personalitzat adreçat a la ciutadania per atendre consultes en matèria d’habitatge, principalment sobre normativa d’arrendaments urbans, propietat horitzontal i compra-venda d’habitatges. Aquest servei, si s’escau, proposa a les persones afectades l’inici de procediments d’intermediació entre les parts –propietàries i llogateres– per a la resolució acordada de problemàtiques vinculades a l’habitatge, articulant les mesures i instruments que es disposin (ajuts al pagament de lloguer, programa de mediació de la Borsa d’Habitatges de Lloguer,...) per afavorir acords que permetin, sempre que sigui possible, mantenir l’habitatge habitual.

Cal concertar cita prèviament al telèfon 010 o a través del web