Serveis i ajuts a la ciutadania

Serveis socials

Els serveis socials són el conjunt de serveis i actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació d'informació, atenció i suport a les persones, famílies i col·lectius vulnerables. Els diferents serveis acompanyen situacions personals, familiars o socials que requereixen suport, mitjançant una valoració de la seva situació i la definició d’un pla de treball, i també orienten sobre els recursos, les prestacions i els serveis més adequats a les seves necessitats.

Ves al web

Serveis socials per a la població general i famílies

Atenció social a persones i famílies als centres de serveis socials

Informació, orientació, assessorament i atenció personal a la ciutadania sobre serveis i recursos socials, per donar solució a les demandes o problemàtiques presentades i col·laborar amb entitats i grups del barri per buscar conjuntament solucions als problemes socials de la població.

Aquesta atenció es dóna des de la xarxa de 40 centres de serveis socials repartits per la ciutat. Trobeu el centre que us correspon per domicili o si ho preferiu truqueu al 936 197 311 per demanar una cita prèvia.

Més informació

Atenció a les emergències socials

Atenció integral a persones afectades per sinistres (incendi, inundació, esfondrament d'un edifici...)

Més informació

Targeta Barcelona Solidària

Targeta moneder per agilitzar el pagament dels ajuts d'alimentació a famílies sense recursos, vàlida a qualsevol establiment d’alimentació.

Més informació

Temps per tu

Tallers lúdics per a persones amb discapacitat i persones amb dependència per millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la resta d’integrants de la família.

Més informació

Programa de millora i manteniment de la llar

Millora de l’habitabilitat, la seguretat estructural i la salubritat de la llar i ajuts per a l’adquisició de parament de la casa de primera necessitat per a habitatges amb greus mancances.

Més informació

Servei de Gestió de Conflictes d'Àmbit Social a l'Espai Urbà

El Servei de Gestió de Conflictes (SGC) actua en situacions de conflicte obert, i també fent una tasca preventiva, recomanant propostes d’actuació per facilitar la convivència, el civisme i la tolerància entre la població.

Més informació

Atenció a les urgències socials

Atenció immediata i puntual a les persones en situació d'urgència social fora dels horaris dels centres de serveis socials.

Més informació

Atenció als drets energètics

Consells per reduir l’ús d’energia i aigua, ajuts a persones en situació de precarietat econòmica que no poden pagar el deute i assessorament dels drets energètics.

Més informació

Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

La renda garantida de ciutadania és una prestació social amb la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars en situació de pobresa. Té una naturalesa econòmica, és de percepció periòdica i consta de dues prestacions econòmiques: una de garantida i no condicionada i una de complementària, condicionada a un pla d'inclusió social o d'inserció laboral.

Més informació

Els Bancs de Temps

Borsa d’intercanvi de temps de dedicació per cobrir necessitats diverses sense transacció econòmica, entre ciutadans i ciutadanes.

Ves al tràmit

Fons extraordinari d'ajut d'emergència social per a infants de 0 a 16 anys

Ajuts puntuals d’urgència social que ofereix, a famílies amb infants o adolescents de menys de 16 anys en situació de vulnerabilitat, un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, roba, material escolar i mobilitat.

Més informació

Servei d'Atenció i Suport Grupal

L’atenció grupal és una modalitat d’atenció centrada en la recuperació i la recreació de vincles personals i socials i d’habilitats de relació. Es tracta d’una estratègia fonamental per combatre l’aïllament i facilitar que les persones facin els canvis que creguin més convenients per a la seva vida.

Més informació

Serveis socials per a les persones grans

Atenció domiciliària

Atenció integral i personalitzada a persones, especialment gent gran, i famílies que presenten alguna dificultat per a les seves activitats bàsiques o per al seu desenvolupament personal i social.

Més Informació

Sistema d’alertes per localitzar persones amb deteriorament cognitiu (dispositiu MIMAL)

<p>Localització remota permanent i detecció de situacions perilloses per a les persones amb deteriorament cognitiu.</p>

<p><a href="https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/teleassistencia" target="_blank">Més informació</a></p>

Àpats en Companyia

Servei de menjador per a l’alimentació adequada i espai de relació social per a persones grans en situació de fragilitat.

Més informació

Programa "Viure i Conviure"

Programa destinat a persones grans que es valen per si mateixes i que poden oferir una habitació, i a estudiants universitaris que necessiten habitatge, per tal que s'ajudin mútuament.

Més informació

Targeta Rosa

Targeta gratuïta o de cost reduït d'accés als transports públics metropolitans integrats, sense limitació de viatges ni horari.

Més informació

Acompanyament a domicili per a la gent gran

Servei de voluntariat per al suport afectiu, alleugeriment de la situació d'aïllament i acompanyament per a gestions fora del domicili, tant continuat com esporàdic.

Ves al tràmit

Acolliment diürn per a la gent gran

Centres d'acolliment durant el dia per a les persones grans que no poden estar soles a casa i necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària.

Més informació

Acolliment d’urgència per a gent gran (SAUV)

Atenció immediata a persones grans en situació d'urgència social de manera temporal.

Ves al tràmit

Casals i espais de gent gran

52 equipaments municipals destinats a les persones grans, per promoure el seu benestar i la seva participació social. S’organitzen un gran nombre
d’activitats culturals i d’oci per promoure l’activitat i la relació social.

Més informació

Teleassistència

Dispositiu d’alerta per a situacions de risc a la llar per a persones grans o amb alguna discapacitat, d’atenció permanent les 24 hores i d’actuació immediata en cas d’emergència.

Més informació

Àpats a domicili

Lliurament d'àpats equilibrats i saludables per a persones amb carències nutricionals.

Més informació

Habitatges amb serveis per a la gent gran

Habitatges adaptats per a persones grans amb autonomia personal equipats amb tots els serveis de suport necessaris.

Més informació

Ajuts tècnics per a adaptació a la llar. Productes de suport

Assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge, a través d'un terapeuta ocupacional, d'aparells per a persones amb manca d'autonomia.

Ves al tràmit

Projecte "Radars"

Xarxa per lluitar contra l'aïllament i l'exclusió social de la gent gran, sense que hagin de deixar casa seva, gràcies a la supervisió municipal i la col·laboració de la societat civil.

Més informació

Estades temporals en residències per a la gent gran (RESPIR)

Estades per a persones grans amb deteriorament físic o psíquic perquè les seves famílies puguin descansar (estada màxima 2 mesos l’any).

Ves al tràmit

Acolliment residencial per a la gent gran

Equipaments residencials per acollir i atendre persones grans sense suport familiar que no poden continuar vivint soles a casa seva, ja sigui de manera permanent o temporal.

Més informació

Viatges per a la gent gran

Servei vincles

Servei que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de les noves tecnologies.

Més informació

Serveis per a la infància i adolescència

Famílies col·laboradores

Selecció de famílies d'acollida i servei d'orientació, seguiment i suport a les estades temporals de menors amb dificultats familiars a la seva llar.

Més informació

Vacances d’estiu

Activitats de lleure i esportives, organitzades per entitats socials homologades, adreçades a infants i adolescents d’1 a 17 anys. Consulteu les beques disponibles i el servei de monitors de suport a persones amb discapacitat.

Més informació

Orientació per a adolescents amb problemes de drogues

Espai que atén adolescents i joves fins a 21 anys consumidors de drogues i les seves famílies.

Més informació

Servei per a adolescents i famílies amb fills adolescents

Punt d’informació i assessorament per a adolescents i també per a famílies amb fills adolescents.

Més informació

Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH – jove)

Adreçat a nois d’entre 12 i 17 anys víctimes de situacions de violència masclista.

Més informació

Servei de detecció i intervenció amb menors estrangers sense referents familiars

Barcelona disposa d'un servei de detecció i intervenció amb menors estrangers al carrer no acompanyats. S'adreça a infants i joves estrangers que no tenen referents familiars i que viuen als espais públics, en situació de greu risc social. Aquest servei té com a missió oferir alternatives als menors d'edat afectats facilitant l'accés als recursos d'atenció establerts.

Més informació

Programa d'acció socioeducativa a partir del carrer

Servei d'acció socioeducativa creat per treballar amb els grups d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació, a fi d'acostar-los a la xarxa de serveis i d'equipaments de proximitat.

Més informació

Casals infantils, espais d’adolescents i ludoteques infantils

Espais i centres amb activitats formatives i de lleure, conduïdes per monitors i educadors, aprofitant els equipaments i recursos municipals.

Més informació

Servei per a adolescents “Aquí t'escoltem”

Servei d’orientació individual confidencial demanant cita prèvia. Gratuït per a joves entre 12 i 20 anys. Estàs fet un embolic? Estàs desanimada? Necessites un canvi però no saps per on començar? Reflexionarem conjuntament i et donarem suport en allò que et preocupa; família, parella, amics, sexualitat, drogues, orientació sexual, ansietat...

Més informació

Espais familiars

Llocs de trobada i d’intercanvi amb sessions setmanals, on les famílies, amb infants de fins a 3 anys poden compartir vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat i paternitat.

Més informació

Servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA – jove)

Ofereix atenció ambulatòria específica a joves d’entre 12 i 17 anys víctimes de situacions de violència masclista.

Més informació

Centres oberts

Activitats educatives i de lleure en horari extraescolar per a infants i adolescents de 3 a 18 anys.

Ves al tràmit

Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA)

Servei compost per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social. Reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Més informació

Serveis socials per a la població vulnerable

Suport a la inserció sociolaboral

Acollida, orientació laboral i seguiment personalitzat d'itineraris d'inserció sociolaboral de persones en situació de risc o alt risc d'exclusió social.

Més informació

Cobertura de les necessitats bàsiques. Menjadors socials

Cobertura temporal de les necessitats bàsiques d'alimentació per a aquelles persones que ho necessiten.

Més informació

Atenció i suport a persones sense sostre (SIS)

Equip de suport integral orientat a la millora de les condicions de vida de les persones sense sostre i a la seva integració social.

Més informació

Acolliment diürn de persones sense sostre

Espais d'acolliment per dur a terme diferents activitats formatives o d'integració social i atendre les seves necessitats bàsiques.

Més informació

Ajuts orientats al suport econòmic

Prestacions econòmiques d'urgència social per a situacions de necessitats de subsistència com l'alimentació, la roba, l'allotjament, etcètera.

Més informació

Magatzem i custòdia de béns per desnonament judicial

Guarda de mobles i estris de la llar fins a un màxim de tres mesos, transport al magatzem i desmuntatge i muntatge.

Més informació

Cobertura de les necessitats bàsiques. Servei d’higiene

Cobertura temporal de les necessitats bàsiques d'higiene per a aquelles persones que ho necessiten (dutxes i canvi de roba).

Més informació

Acolliment residencial temporal de persones sense sostre

Centres residencials d'atenció integral (allotjament, alimentació, higiene, atenció social i sanitària).

Més informació

Habitatges temporals d’inclusió amb suport socioeducatiu

Habitatge temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, per a persones soles o famílies en situació d'exclusió social.

Més informació

Serveis socials per a l’atenció a la dependència

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Tramitació de la sol·licitud del reconeixement del grau de situació de dependència d'acord amb els paràmetres recollits a la Llei de la dependència per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependències.

Ves al tràmit

Serveis per a la joventut

Informació i assessorament per a joves

Informació i assessorament sobre ensenyament, món laboral, habitatge, cultura, turisme i t’ajudem a inscriure’t a la Garantia Juvenil! Ens pots trobar al teu barri o fins i tot al teu institut o escola de secundària.

Més informació

Espais i Casals per joves

Espais de trobada amb sales polivalents per a tallers i activitats, sales de reunions per a entitats, aula multimèdia o sales de concerts i Actuacions

Més informació

Servei de detecció i intervenció amb menors estrangers sense referents familiars

Barcelona disposa d'un servei de detecció i intervenció amb menors estrangers al carrer no acompanyats. S'adreça a infants i joves estrangers que no tenen referents familiars i que viuen als espais públics, en situació de greu risc social. Aquest servei té com a missió oferir alternatives als menors d'edat afectats facilitant l'accés als recursos d'atenció establerts.

Més informació

Assessorament acadèmic per a joves

Orientació i assessorament sobre l'itinerari acadèmic i informació sobre estudis, titulacions, beques...

Més informació

Sales d'estudi

Espais de treball adaptats per a la concentració i l’estudi en horari nocturn (de 21.00 a 1.00 hores) amb connexió a Wi-Fi. Algunes sales també programen activitats gratuïtes per aprendre i practicar idiomes.

Més informació

Programa d'acció socioeducativa a partir del carrer

Servei d'acció socioeducativa creat per treballar amb els grups d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació, a fi d'acostar-los a la xarxa de serveis i d'equipaments de proximitat.

Més informació

Serveis per a la població migrant

Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)

Assessorament, suport en matèria d’estrangeria i asil (informació, tràmits, assessorament jurídic, formació, homologacions de títols, ajuts, etcètera). Informació sobre programes de retorn voluntari i informació sobre emigració.

Més informació

Acompanyament al reagrupament familiar: programa noves famílies

Orientació i acompanyament en el reagrupament familiar.

Més informació

Servei de detecció i intervenció amb menors estrangers sense referents familiars

Barcelona disposa d'un servei de detecció i intervenció amb menors estrangers al carrer no acompanyats. S'adreça a infants i joves estrangers que no tenen referents familiars i que viuen als espais públics, en situació de greu risc social. Aquest servei té com a missió oferir alternatives als menors d'edat afectats facilitant l'accés als recursos d'atenció establerts.

Més informació

Sessions informatives d’acollida i acompanyament per a persones nouvingudes a Barcelona

Informació bàsica sobre la ciutat i el seu funcionament, els tràmits i recursos bàsics, la legislació sobre estrangeria, les llengües, els costums i les normes de convivència.

Ves al tràmit

Cursos de català d’acolliment lingüístic

Realització de cursos de català gratuïts adreçats a qualsevol persona que iniciï l'aprenentatge del català.

Més informació

Serveis per dones

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Deu punts, un a cada districte, d’informació i atenció, treball grupal, servei d’assessorament jurídic, atenció psicològica... per a dones en situació de risc social o amb alguna mancança social, laboral o emocional. Telèfon d’urgències gratuït contra la violència masclista: 900 900 120 (atenció 24 h).

Més informació

Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH)

Adreçat a homes que exerceixen o han exercit violència vers la parella i volen canviar la seva manera de relacionar-se.

Ves al tràmit

Unitat de tràfic d'éssers humans

Servei que presta atenció integral (psicològica, social i jurídica) a les persones víctimes del tràfic per motius d’explotació sexual.

Més informació

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). Ofereix tractament psicològic, assessorament legal, accés als recursos de protecció específics, serveis d’inserció laboral. A més, ofereix assessorament als professionals i les persones de l’entorn de les víctimes.

Més informació

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’agència ABITS

Informació, assessorament i atenció a dones que exerceixen la prostitució o són víctimes d’explotació sexual, especialment per a les que ofereixen i  negocien els seus serveis a la via pública. Ofereix orientació social, sanitària, laboral o jurídica i atenció psicològica.

Més informació

Serveis socials per a les persones amb discapacitat

Servei d’atenció al públic per a persones amb discapacitat

Atenció personalitzada per a consultes sobre recursos, ajuts i serveis (tramitació de la targeta blanca, concessió de la targeta d'aparcament, recollida de reclamacions, queixes i suggeriments, i tramitació en cas necessari).

Més informació

Transport especial

Servei complementari per quan no hi ha transport públic regular adaptat per a persones amb discapacitat.

Ves al tràmit

Atenció precoç per a la petita infància

Actuacions preventives, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica per a menors de 6 anys, amb qualsevol tipus de trastorn de desenvolupament i atenció a les seves famílies.

Ves al tràmit

Equip d’Assessorament Laboral (EAL)

Servei de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball: informació i orientació de recursos formatius i laborals, assessorament legal…

Ves al tràmit

Servei municipal d’assistent personal

Servei d’assistent personal a persones amb discapacitat per a la realització de les seves activitats de la vida diària.

Ves al tràmit

Serveis de denúncies per discriminació

Oficina per la no discriminació

Assessorament, atenció i acompanyament a víctimes de racisme, xenofòbia i altres discriminacions.

Més informació

Oficina de la sindicatura de greuges de Barcelona

Atenció integral de les queixes ciutadanes sobre actuacions o omissions municipals que hagin produït vulneracions de drets humans.

Ves al tràmit