Els recursos econòmics associats a l’execució del conjunt d’accions contingudes en el Pla seran, com a mínim, de 9.400.000 € per al període 2021–2023.

Tanmateix, aquests recursos podran ser objecte de modificacions en funció de dos factors:

  1. L’ús dels serveis de Barcelona Activa per part del veïnat d’Horta-Guinardó
  2. Les disponibilitats municipals pressupostàries anuals

 

La implementació del primer Pla de Desenvolupament Econòmic del districte d’Horta Guinardó es va acompanyar de la definició d’un model de governança en tot el procés  del Pla: l’elaboració, la posada en marxa, el seguiment i l’avaluació. Tot i que amb algunes adaptacions que s’han anat fent en els quatre anys de l’anterior Pla, amb l’objectiu de millorar dinàmiques i resultats, els espais de governança i seguiment que s’ha plantejat per l’actual Pla de Desenvolupament Econòmic 2021–2023 són essencialment els mateixos, ja que s’han demostrat eficaços respecte a la seva missió.

Espais de lideratge

Grup motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte d’Horta-Guinardó: Espai municipal de coordinació pel que fa a crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i amb relació amb la governança del procés, per una altra. El grup motor està format per l’equip polític i tècnic del Districte vinculat a temes de desenvolupament local, la direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa i l’equip de Pla de Barris. És un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació entre els diferents operadors municipals de forma transversal. El grup motor del Pla de desenvolupament econòmic d’Horta-Guinardó es reuneix amb una periodicitat mensual.

Espais de coproducció i cocreació: Són espais existents en el si dels quals té sentit integrar aquesta mirada de disseny i/o execució d’actuació de concretes dins la seva dinàmica habitual o espais nous que es poden crear específicament per coproduir un projecte o actuació concreta dins el Pla. Ens referim a espais com la Taula de Comerç o la Xarxa de Foment de l’Ocupació. Enguany, a través d’un projecte subvencionat a través d’Impulsem el que fas, està en estudi la creació d’una xarxa d’Economia Social i Solidària del Districte, que estaria liderada per les mateixes iniciatives que l’estan promovent. Aquests espais són, al mateix temps, espais de rendició de comptes.

Des de l’òptica d’espais de rendició de comptes, en aquests espais s’informa periòdicament de l’estat d’execució del Pla: s’incentiva que els/les agents que hi participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, alhora que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes.

Espais impulsats pel Districte

Taula de Comerç. La conformen la regidora, les associacions i eixos comercials del territori i els/les representants dels partits polítics. Es reuneix un mínim de dues vegades l’any.

Grup de treball setmanal amb les entitats de comerç. El conseller de comerç i el personal tècnic de comerç es reuneixen setmanalment amb les dinamitzadores dels eixos comercials en un espai d’interlocució que permet la comunicació i la participació constant amb les entitats i el sector comercial. L’objectiu és compartir informació i resoldre dubtes amb relació a normativa, mesures, programes de formació, projectes, etc., que afecten el comerç i, d’altra banda, durant el torn de paraula, compartir experiències, iniciatives o peticions de suport de les entitats en diferents àmbits.

Xarxa de Foment de l’Ocupació, coliderat entre el Districte i Barcelona Activa, espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, amb l’objectiu de fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori, l’intercanvi d’experiències i metodologies amb les persones professionals implicades en els projectes, la complementarietat i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte. Es reuneix un parell de vegades l’any mínim, amb la participació de 15 entitats, associacions i serveis del territori.

Sessió plenària en Consell de Districte, com espai de rendició de comptes, que amb caràcter anual presentarà un informe el sobre grau d’execució de les mesures del Pla, així com els principals focus d’intervenció del Pla en l’any següent.