You are here

L’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, adscrit a la primera tinença d'alcaldia d' Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge, es configura com un ens de gestió directa de l’Ajuntament de Barcelona, en la modalitat d’entitat pública empresarial local (EPEL).

En sessió de data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament la modificació dels estatuts de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva transformació a entitat pública empresarial local, i va fixar l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de gener de 2018.

Podeu trobar la informació dels òrgans de govern i gestió, així com els estatuts de l’IMU, a l’apartat de transparència.

 

Organització i funcions

L’Institut gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats. L'organisme gaudeix de plena capacitat d'obrar i està facultat per a allò definit en l’articulat dels seus estatuts.

Dins la seva esfera de competències, disposa, igualment, de les potestats administratives establertes pels seus estatuts per al compliment de les seves finalitats.

Té assignades per acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, amb efectes 1 de gener de 2018, les competències i funcions de gestió urbanística de l’Ajuntament i també les tasques que en matèria d’urbanisme desenvolupava Bagursa (empresa ja dissolta).

 

Memòries

Us faciliten les dades de l'Institut Municipal d'Urbanisme com a EPEL, i les corresponents a: Bagursa i Institut Municipal d’Urbanisme, abans de la reorganització.

 

Podeu descarregar l'acord mitjançant aquest enllaç.

On som

Institut Municipal d'Urbanisme

Carrer de Bolívia 250
08020 Barcelona