You are here

Planejament: Dels 14 sectors de transformació previstos s’han aprovat els Plans de Millora Urbana dels sectors 2, 3, 6, 8, 9, 10 i 14.
Gestió: S’han aprovat definitivament les reparcel·lacions del polígon 1 del Sector 8 i la del Sector 10, i les dels Sectors 2, 3 i 14.
Urbanització: Executades les dels Sectors 8.1 i 10, i en execució el Sector 3.
Edificació: Edificis en construcció als Sectors 3, 8.1, 10.

Sectors

PMU en estudi

PMU en tràmit

PMU aprovat i gestió iniciada

PMU i gestió aprovada

Fitxa resum Planejament Gestió Urbanització