You are here

Per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 la informació d'aquesta secció s’anirà actualitzant a mida que es publiquin els decrets corresponents.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Institut Municipal d’Urbanisme proporciona la informació de la seva activitat d'una manera estructurada, permanent, fàcil i gratuïta, amb l’objectiu de fer més propera i transparent la seva gestió.

L’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona es configura com un ens de gestió directa de l’Ajuntament de Barcelona, en la modalitat d’entitat pública empresarial local.

En sessió de data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal, va aprovar definitivament la modificació dels estatuts de l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva transformació a entitat pública empresarial local, fixant l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de gener de 2018.

Té personalitat jurídica pública i patrimoni independent, de conformitat amb la legislació reguladora de règim local, la normativa urbanística i la Carta de Barcelona.

Òrgans de govern

 

La presidenta de l'Institut Municipal d'Urbanisme: Laia Bonet Rull

El vicepresident: Albert Batlle Bastardas

El Consell d’Administració (vocals):

•    Damià Calvet Valera 
•    Raquel Gil Eiroá 
•    Janet Sanz Cid 
•    Liberto Senderos Oliva 
•    Josep Maria Boronat i Pujals 
•    Sonia Devesa Rius
•    Joan Cambronero Fernández 
•    Maria Buhigas San José 
•    Joan Ramon Riera Alemany
•    Bàrbara Pons Giner
•    Michael Donaldson Carbón
•    Albert Aixalà Blanch

El conseller delegat: David Martínez García

El secretari del Consell d'Administració de l'IMU: Braulio Rabaneda Giménez

La gerent: Glòria Viladrich González

Els càrrecs de presidenta o president i de conseller o consellera no són retribuïts.
Podeu trobar la descripció de les funcions dels òrgans de govern i direcció als estatuts de l'Institut Municipal d'Urbanisme.

 

Organització i funcions

L’Institut gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats. L'organisme gaudeix de plena capacitat d'obrar i està facultat per allò definit en l’articulat dels seus estatuts.

Dins la seva esfera de competències, disposa, igualment, de les potestats administratives establertes per els seus estatuts per al compliment de les seves finalitats.

Té assignades per acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, amb efectes 1 de gener de 2018, les competències i funcions de gestió urbanística de l’Ajuntament i també les tasques que en matèria d’urbanisme desenvolupava Bagursa (empresa ja dissolta).

 

 

Personal

Us facilitem les dades de plantilla de l'Institut Municipal d'Urbanisme.

No hi ha alliberats sindicals.

Mitjançant aquests enllaços podeu consultar la 'relació dels llocs de treball' i les 'taules retributives' de l'Institut Municipal d'Urbanisme, com a EPEL.

Acord d'adhesió a l'acord de condicions de treball de l'Ajuntament de Barcelona i a l'annex de les condicions del personal laboral (2017-2020)

Informació sobre els acords.

Pla de formació vigent de l'Ajuntament de Barcelona.

Aqui trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Barcelona que inclouen places pendents de convocar.