You are here

La Marina del Prat Vermell se situa a l’extrem sud de Barcelona, entre la falda de la vessant septentrional de la muntanya de Montjuïc, el límit del terme municipal amb l’Hospitalet de Llobregat, la Zona Franca i el barri de la Marina de Port. Antigament, aquest territori de caràcter predominantment agrícola era anomenat la Marina de Sants.

La inauguració del canal de la Infanta, en 1819, va significar la substitució de conreus de secà per els de regadiu i la concentració de la majoria de les terres en mans de grans societats. Com a conseqüència de la prohibició d’instal·lar fàbriques a l’interior de la ciutat, l’any 1846 es va començar a implantar l’activitat industrial en aquesta zona.

A finals del segle XVIII van començar a aparèixer els primers prats d’indianes atrets per les grans extensions de terreny i la disponibilitat d’aigua que oferia la zona. El Prat Vermell era el nom que rebien els camps del sector baix de la Marina de Sants, on durant anys hi hagué instal·lada una Fàbrica d’indianes dedicada a fer tints (d’aquí el nom del barri). A mitjans del segle XX, les hortes, els camps, les masies i el barri de pescadors de Can Tunis van anar deixant pas al port, la indústria i als diferents nuclis residencials actuals.

El nou planejament

La Modificació Pla General Metropolità (MPGM) preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i de magatzems en un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, on l’habitatge, el verd i l’activitat econòmica tindran un gran protagonisme. Així, la ciutat comptarà amb un nou barri residencial, on es preveu que visquin uns 28.000 habitants i treballin entre 8.000 i 11.000 persones.

 

El barri de la Marina del Prat Vermell es troba en plena transformació urbana. Aquesta gran operació es va iniciar el juny del 2006 amb la primera MPGM per a l’àmbit situat entre la Fira 2 de Barcelona, el Pg. de la Zona Franca, la Rda. del Litoral i la muntanya de Montjuïc. Per diverses raons, en especial la situació econòmica, el ritme de desenvolupament es va veure alentit respecte de les previsions inicials. La situació va fer necessari actualitzar el Pla, tant per poder reactivar la transformació com per adaptar-la als nous reptes actuals. En conseqüència, el 2019 es va aprovar la Modificació puntual del PGM de la Marina del Prat Vermell i un nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI).

La MPGM preveu la transformació progressiva d’un àmbit amb una superfície de 74,8 ha d’un teixit industrial a un teixit mixt amb un 73,37% d’ús residencial i un 26,63% d’usos no residencials.

Es delimiten 14 sectors, els quals inclouen principalment el sòl privat existent, deixant fora la xarxa viària actual per garantir l’execució autònoma i progressiva. Aquests sectors es desenvolupen mitjançant planejament derivat, els Plans de Millora Urbana (PMUs).

L’ordenació de l’edificació no es concreta específicament a la MPGM, tot i que es donen pautes. Morfològicament, el barri s’estructura a partir d’una àrea central equipada amb dos eixos principals que la travessen, creant fronts homogenis als vials estructurants i els límits del nou barri, com són el carrer del Foc, carrer Motors i el Pg. de la Zona Franca.

El planejament determina una estructura bàsica que manté les illes existents, l’estructura viària i delimita els espais lliures i els equipaments més rellevants.

El PEI defineix les característiques principals de les diferents xarxes infraestructurals i els serveis a implantar, a més de la programació econòmic temporal de les actuacions prioritàries i la definició de les càrregues d’urbanització.


L'Oficina de la Marina

La Comissió de Govern del dia 17 de desembre de 2020 va aprovar la creació de l’Oficina de la Marina per impulsar el desenvolupament urbanístic, social i econòmic de l’àmbit dels barris de la Marina i entorns. L’Oficina de la Marina, adscrita a l’IMU, té una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors públics i privats, amb capacitat de desenvolupar l’impuls i la gestió directa de tots els aspectes urbanístics, però també d’altres relacionats amb programes d’actuació econòmics i socials específics per a la Marina.

Treballa en constant coordinació amb la gerència Municipal, la gerència d’Ecologia Urbana i la gerència del districte de Sants-Montjuïc.

On som

IMU: carrer de Bolívia, 250 1a planta

Edifici Bàrkeno: Pg. de la Zona Franca, 56 2a planta (ubicació provisional, amb cita prèvia)

e-mail: oficinalamarina@bcn.cat