You are here

La gran operació de transformació urbana en aquest barri es va iniciar el juny del 2006 amb la primera Modificació del Pla General Metropolità per a l’àmbit situat entre la Fira 2 de Barcelona, el passeig de la Zona Franca, la Ronda del Litoral i la muntanya de Montjuïc; un territori que històricament depenia econòmicament de l'agricultura i la ramaderia i més endavant de la indústria i la logística.

Per diverses raons, en especial la situació econòmica, el ritme de desenvolupament es va veure alentit respecte de les previsions inicials. La situació va fer necessari actualitzar el Pla, tant per poder reactivar la transformació com per adaptar-la als nous reptes actuals. En conseqüència, el 2019 es va aprovar una nova MPGM i un nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI). El nou planejament preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i de magatzems a un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, on l’habitatge, el verd i l’activitat econòmica hi tindran un gran protagonisme.

Dades generals

El projecte general dotarà la ciutat de Barcelona d’un nou barri residencial de gran transcendència, amb 75 ha de superfície (equivalents a 40 illes de l’Eixample), on es projecten quasi 12.000 habitatges, (5.160 seran de protecció, 1.086 allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats d’emancipació, i 5.700 habitatges lliures). La Marina, doncs, representarà la concentració més gran d’habitatges amb algun tipus de protecció de tota la ciutat, i d’aquests, al voltant del 50% formarà part del parc municipal d’habitatge. 

Pel que fa a l’activitat econòmica, es reserven uns 320.000 m2 de sostre per a usos comercials i terciaris que suposaran entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

Es destina una superfície d’11,15 ha per a equipaments i en concret a les necessitats per assegurar una correcta dotació pel nou veïnatge i complementar les necessitats dels barris veïns. En aquest sentit, la transformació urbana prevista esdevé una oportunitat per cohesionar els barris de La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port.

El verd esdevé un dels pilars del nou barri. El planejament destina 13,30 ha a espais lliures, d’entre els que destaca un parc central del barri entre els carrers Arnes, Ascó, Pontils i Can Cisó que en concentrarà 2,4 ha i es convertirà en pulmó de l’àmbit. També hi haurà un eix cívic d’uns 720 m paral·lel al carrer del Foc.
 

El procés de transformació

La transformació de la Marina és un projecte progressiu en el temps i a llarg termini (es preveuen uns setze anys per completar-la), però que ja està en marxa. L’MPGM delimita 14 sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats (PMU) que en concretaran l’ordenació i per als corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització, tot això articulat en conjunt pel Pla Especial d’Infraestructures (PEI).

L’Institut Municipal d’Urbanisme és el primer interlocutor en el procés urbanístic, cosa que permet el seguiment de les fases de planejament i de configuració dels projectes necessaris (projectes de reparcel·lació, d’urbanització, l’encaix amb Ecoenergies per a la xarxa de fred i calor, etc.).

El nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI) que ha desenvolupat i que materialitzarà l’Institut Municipal d’Urbanisme ha permès facilitar-ne molt el desenvolupament de diversos ‘sectors’ que esperaven aquestes aprovacions per iniciar la concreció dels seus projectes particulars.
 

L’oficina de la Marina

La Comissió de Govern del dia 17 de desembre de 2020 va aprovar crear l’Oficina de la Marina, per a impulsar el desenvolupament urbanístic, social i econòmic de l’àmbit dels barris de la Marina i entorns. L’Oficina de la Marina, adscrita a l’IMU, té una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors públics i privats, amb capacitat de desenvolupar l’impuls i la gestió directa de tots els aspectes urbanístics, però també d’altres relacionats amb programes d’actuació econòmics i socials específics per a la Marina.

Al voltant  de la Marina del Prat Vermell, més enllà de la mateixa ordenació urbanística, s’estan desenvolupant diversos projectes de caràcter majoritàriament terciari: Fira, Districte 38, Campus administratiu de la Generalitat, etc., que estan transformant el territori. La rellevància de tots els canvis previstos requereix una mirada estratègica i integrada per a tot l’àmbit i la capacitat de gestionar-ne la transformació des del lideratge públic.

L’Oficina de la Marina neix amb la vocació de transcendir la gestió urbanística tradicional i definir una gestió de tot aquest territori de manera integrada i amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. En l’àmbit urbanístic i mediambiental, vetllarà per agilitzar els processos de planejament, gestió, edificació, urbanització i impuls d’infraestructures previstes al PEI i activitats. Impulsarà les actuacions imputables als privats d’urbanització de zones verdes i construcció d’edificis. 

També s’incrementarà i diversificarà el verd urbà, es potenciarà el transport públic, s’afavorirà la creació d’energia verda i l’optimització de la gestió de residus i del cicle urbà de l’aigua. En l’àmbit econòmic, la Marina té l’oportunitat de convertir-se en un pol econòmic de referència per a la ciutat metropolitana. Des de l’oficina es promourà un creixement inclusiu i sostenible amb programes que consolidin el barri com a pol tecnològic. Es potenciarà un teixit econòmic híbrid, amb el comerç de proximitat com a eix bàsic, i es donarà continuïtat a les actuacions del Pla de Barris de la Marina en temes de promoció econòmica. 

Pel que fa a l’aspecte social, es treballarà activament per la integració dels nous habitants i del veïnatge ja existent, amb programes per situar-hi estratègicament nous equipaments que tinguin en compte criteris socials i ambientals i fomentin un teixit comunitari actiu i sentiment de pertinença al barri.
 

Estat de la transformació

Modificació puntual del PGM: aprovat.
Plans de Millora Urbana aprovats: sectors 2, 3, 8, 10 i 14.
Plans de Millora Urbana en tràmit: sector 9.
Plans de Millora Urbana en estudi: 6 i 7.

Projectes de reparcel·lació aprovats: sectors 3, 8 (PAU 1), 10 i 14.
Aprovació inicial de l’expedient d’ocupació directa c. del Ferro.

Projecte d’urbanització global: aprovat.
Obres d’urbanització executades: sector 10 i sector 8 (PAU 1).
Obres d’urbanització en marxa: sector 3.
Projectes d’urbanització en licitació: Zona verda central

  • Acabades: 4 promocions d’habitatge (200 HPO).
  • En construcció: 2 promocions d’HPO (180 habitatges) i 2 promocions d’habitatge lliure (277 hab.).
  • Amb llicència concedida/ pendent d’inici d’obres: 1 promoció d’HPO (234 hab.).
  • Altres: 
    — Document de cessió dels terrenys per construir-hi la subestació al BZ.
    — Treballs amb BCASA, AMB i Aigües de Barcelona per implantar la xarxa d'aigües regenerades.
    — Redacció d'un Pla Director per generar energia fotovoltaica a les zones verdes

Més informació

Oficina de la Marina
Seu de l’IMU
Carrer de Bolívia, 250. Planta 1a
 

Més informació d'interès